KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Oznámení o zahájení poskytování podpory v DT 9.F.h.  

25/03/09

Datum notifikace dotačního programu 9.F.h. – Podpora poradenství v zemědělství – vstupní konzultace poskytované agrárními nevládními neziskovými organizacemi

 

Oznámení o zahájení poskytování podpory v DT 9.F.h bylo zveřejněno na webové stránce http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/exemption/xa7009_cs.pdf (= viz dole), číslo podpory XA 70/2009.                                                                               

Datum uskutečnění podpory je 16.3.2009.

 

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

XA Number XA 70/2009

Členský stát
Česká republika

Region

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory
Podpora poradenství v zemědělství – vstupní konzultace poskytované agrárními nevládními
neziskovými organizacemi

Právní základ
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění p.p.
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku
Max. 10 mil. Kč

Maximální míra podpory
Podpora může pokrýt maximálně 100 % nákladů uvedených v čl. 15 odst. 2 (c), maximálně však do výše 500 Kč na člena členské základny agrární nevládní neziskové organizace.

Datum uskutečnění
Od 16. března 2009

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory
Do 31. prosince 2013

Cíl podpory
Podpora je realizována na základě článku 15 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006.
Cílem je podpořit a rozšířit zemědělské poradenství cestou vstupních konzultací poskytovaných zemědělcům agrárními nevládními neziskovými organizacemi. Pro konzultační činnost budou využívány moderní komunikační prostředky, ale i časově limitovaný osobní kontakt zaměřený na poskytnutí všeobecných informací o podpůrných programech, informací o nezbytnosti dodržování podmínek správné výrobní praxe především v souvislosti s plněním požadavků crosscompliance a agro-environmentálních programů, nasměrování tazatele na další odborné konzultace nebo individuální poradenské služby. Součástí činnosti agrárních nevládních neziskových organizací bude také poskytování zpětné vazby ministerstvu o poradenských potřebách cílových skupin a o dodávaných poradenských službách.

Dotčené/á odvětví
Malé a střední podniky působící v prvovýrobě zemědělských produktů

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Adresa internetových stránek
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=2&ids=1802&val=1802
(viz Zásady pro poskytování dotací pro příslušný rok – dotační program 9.F.h.)

Další údaje
Ministerstvo zemědělství ČR deklaruje, že budou dodrženy podmínky podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006, tj. podpora bude směrována na malé a střední podniky působící v oblasti prvovýroby zemědělských produktů, a zejména pak podmínky uvedené v článku 15.
Ministerstvo zemědělství ČR potvrzuje, že technická podpora bude poskytována ve formě věcného plnění dotovaných služeb a nebude zahrnovat přímé platby peněžních částek producentům.

V Praze dne 18. 2. 2009 Ing. Alois Nováček ředitel odboru vzdělávání a poradenství

Zařazeno v MZe ČR, SZIF