KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nižší byrokracie v zemědělství v EU

19/03/09

Zdroj: MZe

Díky dosaženému značnému zjednodušení společné zemědělské politiky a připravovaným opatřením je Evropská komise přesvědčena, že splní svůj cíl ve snížení administrativní zátěže v zemědělství do roku 2012, a to o čtvrtinu. Tento názor podpořilo i stanovisko k zemědělství přijaté nedávno Stoiberovou skupinou. Nová zpráva poukazuje na řadu opatření, která byla přijata v průběhu uplynulých tří a půl let na omezení byrokracie, s níž se setkávají zemědělci, potravinářské společnosti a správní orgány. Tyto kroky umožní snížit roční náklady o stovky milionů eur, čímž se evropské zemědělství stane konkurenceschopnějším.

 

Evropská komise prosazuje svůj akční plán pro zjednodušení společné zemdělské politiky (SZP) od roku 2005; zrušila stovky zastaralých předpisů, zavedla reformy, které SZP zefektivňují, a vylepšila postupy pro tvorbu právních předpisů a systémy informačních technologií. Zásadní změnou byla nedávná dohoda o kontrole stavu SZP, v jejímž důsledku se SZP podstatně zjednoduší. K další opatřením v plánu komise patří možnost zefektivnit pravidla týkající se podmíněnosti, pravidelnější přezkum právních předpisů a možné změny v politice jakosti EU, včetně obchodních norem a systému zeměpisných označení.
„V našem úsilí o zjednodušení SZP a její větší vstřícnost vůči uživatelům jsme zaznamenali velký pokrok,“ uvedla komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerová Boelová. „Zjednodušení politiky znamená méně potíží pro úředníky. Ještě důležitější však je, že zemědělci získají více času pro svou skutečnou práci a méně času stráví vyplňováním formulářů. Zavedením těchto změn se také o několik stovek milionů eur sníží zatížení zemědělců. To je v době ekonomických obtíží skutečný bonus.”
Komise se na zjednodušení SZP zaměřuje od zveřejnění svého prvního sdělení na toto téma v říjnu 2005. Tento program je plně začleněn do celkové strategie Komise pro zlepšení právní úpravy.
Úspěchy od roku 2005
Akční plán
Byl zahájen na konci roku 2006 a počet jeho projektů se postupně zvýšil z 20 na přibližně 50; 43 projektů již bylo uskutečněno.

Odstranění povinnosti mít na vývoz hovězího masa bez vývozních náhrad licenci snížilo náklady pro hospodářské subjekty přibližně o 16 eur na tunu.
Ukončení povinnosti ukládající zemědělcům mít k dispozici pozemek po dobu alespoň deseti měsíců, aby mohli podat žádost o přímé platby, sníží administrativní zátěž zemědělských podniků asi o 19 milionů eur.
Počet licenčních požadavků u dovozu se snížil z 500 na 65 a u vývozu zůstává pouze 43 licenčních požadavků. Tím se pravděpodobně sníží náklady asi o 7,4 milionu eur.
Komise zrušila specifické obchodní normy pro 26 druhů ovoce a zeleniny, což znamená, že hospodářským subjektům už nevznikají náklady na dodržování norem, orgány členských států nemusí provádět kontroly a omezí se plýtvání s produkty.
Změny pravidel týkajících se podmíněnosti by mohly vést ke snížení administrativní zátěže pro zemědělské podniky až do výše 5,7 milionu eur.

Akce související s politikou
Kontrola stavu SZP povede kvůli zrušení řady specifických režimů podpory pravděpodobně ke snížení administrativní zátěže pro zemědělské podniky ve výši okolo 135 milionu EUR. Odhaduje se, že zrušení pravidel pro vynětí půdy z produkce sníží náklady zemědělských podniků o 146 milionů eur.
Zjednodušování napomáhají reformy odvětví cukru, vína a ovoce a zeleniny a zahrnutí těchto odvětví do režimu jednotné platby a jednotné společné organizace trhu.

Technické zjednodušení
Téměř 300 zastaralých předpisů bylo zrušeno.
Zavedením jednotné společné organizace trhu bylo 21 jednotlivých společných organizací trhu nahrazeno jedinou, počet článků se snížil z přibližně 920 asi na 230 a 78 právních předpisů Rady bylo zrušeno.
Počet právních nástrojů pro státní podporu byl snížen z šesti na tři.
V konečné fázi vývoje je nový systém informačních technologií ISAMM pro usnadnění výměny informací mezi Komisí a členskými státy.
Členské státy by lepším využitím informačních technologií mohly dosáhnout dalšího snížení administrativní zátěže pro zemědělské podniky o více než 400 milionů eur.

Zařazeno v Aktuality