KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MZe intenzivně pracuje na vodovodech a kanalizacích  

10/03/09

Zdroj: MZe

Vzhledem k nepřesnostem, které se objevily v médiích v souvislosti s výstavbou vodovodů a kanalizací v ČR přinášíme souhrnnou informaci o povinnostech ČR a o programech, které slouží k zajištění odkanalizování odpadních vod a dodávání vody pitné.

 

Při přistoupení k EU se Česká republika zavázala splnit do konce roku 2010 požadavky vyplývajících ze směrnice Rady O čištění městských odpadních vod* a dále směrnice O jakosti vody určené pro lidskou spotřebu**. Směrnice stanovují způsob odkanalizování měst a obcí (aglomerací) a úroveň čištění městských odpadních vod ve vazbě na velikosti dané aglomerace a podmínky dodávek pitné vody z hlediska zabezpečení její jakosti. Požadavky pro obce nad 2000 obyvatel (ekvivalentních obyvatel – EO),  které jsou součástí Smlouvy o přistoupení ČR k EU, nejsou samoúčelné vedou naopak ke zlepšení kvality života obyvatel i životního prostředí.

V současné době spravuje MZe dotační program „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ (229 310). Ve kterém bude podpořeno zhruba 520 staveb s celkovými náklady přesahujícími 10 mld. Kč. V  rámci tohoto programu je poskytována podpora na budování či rekonstrukce čistíren odpadních vod v obcích nad 2000 EO, výstavbu kanalizačních řadů, rekonstrukce úpraven vod, výstavbu vodojemů, výstavbu vodovodních řadů a souvisejících objektů. Dále je možné podporovat dostavbu kanalizačních systémů i v obcích pod 2000 EO.

Programy MZe významně přispívají k naplnění požadavků směrnic EU, řadu projektů nelze realizovat jinými způsoby např. prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Tento operační program je zaměřen především na akce většího rozsahu. Menší projekty by tedy nesplňovaly daná kritéria a je nezbytné mít program, který slouží menším obcím.

Vzhledem k velké úspěšnosti prvního dotačního programu (229 310) je připraven program navazující „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ (129 180). Uvažované náklady programu jsou zhruba 9,1 mld. Kč. Rozdělení nákladů je následující:

  • úvěr EIB 3 mld. Kč
  • kapitola MZe 1,5 mld. Kč
  • vlastní zdroje účastníků programu (obce a města) cca 1,5 mld. Kč
  • úvěry bez státní záruky cca 2,0 mld. Kč
  • dotace z územních rozpočtů ve výši cca 1,1 mld. Kč

Vhledem k omezeným možnostem státního rozpočtu bylo po dohodě s ministerstvem financí přistoupeno k finančnímu posílení připravovaného programu úvěrem od EIB, jedná se o levné úvěrové zdroje, se kterými jsou velmi dobré zkušenosti i v jiných infrastrukturních projektech.

Předpokládáme, že program bude zaměřen jednak na podporu staveb, které je nezbytné realizovat vzhledem k přechodnému období stanovenému pro směrnici O čištění městských odpadních vod*, tak i na vodovody a kanalizace v obcích pod 2000 obyvatel. Tento dotační program výrazně posiluje dostupné finanční zdroje na budování této infrastruktury.

 

*   č. 91/271/EHS
** č. 98/83/ES

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Aktuality, Rozvoj venkova