KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

České předsednictví bude prosazovat vysokou úroveň ochrany rostlin v mezinárodním měřítku

30/03/09

Zdroj: MZe

Prosazení účinnějších mezinárodních pravidel pro obchod s rostlinami je cílem zasedání Komise pro fytosanitární opatření, která proběhne na přelomu března a dubna v Římě. Pevná pravidla by měla zajistit ochranu Společenství před zavlékáním a šířením škůdců a původců chorob rostlin.

 

Mezinárodní obchod s rostlinami v současném globalizovaném světě s sebou nese vysoké riziko zavlékání exotických škodlivých organismů rostlin do Evropy. Tyto organismy tady nemají přirozené nepřátele a jsou navíc obvykle velmi odolné proti působení přípravků na ochranu rostlin. Zavedení účinných mezinárodních pravidel je proto důležitým preventivním krokem ke snižování ztrát na zemědělské rostlinné produkci. Předsednictví chce k tomuto cíli přispět na jednání Komise pro fytosanitární opatření, která na svém římském zasedání bude hledat konkrétní nástroje proti šíření chorob rostlin v souvislosti s mezinárodním obchodem s rostlinami a rostlinnými produkty.

„Předsednictví se na zasedání Komise pro fytosanitární opatření bude snažit prosadit opatření, která zabrání zavlékání nebezpečných škodlivých organismů rostlin na území EU dovozem rostlinných komodit ze třetích zemí a která zároveň povedou ke zjednodušení mezinárodního obchodu s rostlinami a rostlinnými produkty,“ vysvětluje ministr Gandalovič. Půjde např. o zásady pro vytváření oblastí bez škodlivých organismů, odkud lze vyvážet rostliny bez dodatečných požadavků na ošetření přípravky na ochranu rostlin. „Pro Společenství je dále prioritou zamezit šíření škůdců a původců chorob dřevin prostřednictvím dřevěných obalů v mezinárodním obchodě. Zároveň chceme posílit úroveň rostlinolékařské péče zejména ve třetích zemích, odkud je zboží rostlinného původu vyváženo do členských států Unie,“ dodává 1. náměstek ministra Ivo Hlaváč.

Úmluva o ochraně rostlin International Plant Protection Convention (IPPC) byla ustavena pod záštitou FAO v roce 1951 jako mezinárodní platforma pro koordinaci ochrany rostlin. V současnosti sdružuje 170 smluvních stran z celého světa. EU jako taková přistoupila v roce 2004. Výkonným orgánem úmluvy je Komise pro fytosanitární opatření (Commission for Phytosanitary Measures = CPM), která  přijímá konkrétní opatření proti zavlékání a šíření škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů. Jedná se zejména o fytosanitární standardy, které stanovují zásady proti šíření škůdců a původců chorob rostlin v mezinárodním obchodě s rostlinami a rostlinnými produkty. CPM se schází vždy jednou ročně v sídle FAO v Římě. V roce 2009 se toto jednání uskuteční v termínu 30. března až 3. dubna.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Aktuality