KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Trh s mlékem čekají další cenové výkyvy

03/02/09

Zdroj: AK ČR

 

Chovatelé skotu a producenti mléka  dostávají v těchto dnech lidově řečeno na frak. Jednak je to  nízká cena za mléko, kterou jim platí mlékárny, a za druhé se menším producentům stává, že s nimi mlékárna vypověděla smlouvu.

 

O tom jsme informovali v minulém čísle Zemědělce prostřednictvím dopisu agrární komoře mladé farmářky z jižních Čech, která  dostala od mlékárny Madety výpověď a její  podnikatelský  projekt, na jejž dostala jako začínající zemědělec dotaci,  je v troskách. Rodina si zoufá.

Vliv na tuto situaci má nejen momentální nadbytek mléka v Evropě,ale i snaha řetězců vlastněných nadnárodními společnostmi dovážet k nám co nejvíc produktů z jejich mateřských  zemí, to je především z Německa a Rakouska. Tím jsou české mléčné výrobky paradoxně vytlačovány z trhu, i když  Svaz průmyslu a obchodu spolu se supermarkety tvrdí opak. Uvedené číslo, že na českém trhu je v supermarketech více než 90% českých mléčných výrobků, berou jak zemědělci  tak potravináři za výsměch a nepravdu. Rozhodli se to opakovaně  dokladovat  prostřednictvím svých vlastních  výzkumů a srovnávacích nákupů.

Jak situaci s nízkými farmářskými cenami  za mléko řeší jinde a jak se k problematice staví odborníci a farmáři z jiných evropských zemí, o tom jsou  záznamy z Evropského kongresu producentů mléka organizovaném Německým zemědělským svazem jako součást veletrhu Grüne Woche v Berlíně. Přinesl je jmenovitě, jak se kdo na dané téma vyjadřoval,   Dr. Ing. Josef Kučera, který je ředitelem Svazu chovatelů českého strakatého skotu a zároveň i prezidentem Evropské federace strakatých plemen.

 

Gert Sonnleitner (DBV-Německý svaz sedláků, Německo):

Za sebou máme turbulentní rok v sektoru mléka, ve kterém se chovatelé museli vyrovnávat s řadou problémů, ať už to byl blue tongue, mléčná stávka nebo na podzim zveřejněné výsledky health checku a ve stejném duchu zatím pokračuje i rok 2009. Problém s exporty umocňuje špatná parita měn, především vůči dolaru a rublu. Exporty z EU nemají nikoho zničit, pouze udržet objem exportů a podíl EU v cílových zemích. Opustíme-li jako Evropská unie některé trhy, jsme okamžitě nahrazeni konkurencí z USA. Ceny mléka po nárůstu v roce 2007 jsou nyní silně oslabeny. Trh se začíná obnovovat, začíná se zvyšovat spotřeba mléka i mléčných výrobků. V roce 2009 musíme připravit metodiky pro využití health checku, který nedopadl zcela podle představ producentů mléka, nicméně se SRN podařilo dostat peníze z modulace zpět do „mléčného fondu“, odkud je bude možné čerpat pro potřeby producentů mléka.

V současné době jde 44 % mléka v podobě produktů mimo trh SRN, velmi to ovlivňuje a bude ovlivňovat cena do budoucna. Zdůrazňuji co nás čeká: mlékárny a producenti mléka se musí zavčas připravit na systém trhu bez kvót a na opatření pro regulaci trhu po 2015.  My všichni, včetně politiků, si musíme uvědomit, že každé desáté místo u práceschopného obyvatelstva Německa je zaměstnání v zemědělství, 18 % je podíl zemědělství a potravinářství na HDP, ohrozit tento sektor je proto zničující pro národní hospodářství. Již nyní a do budoucna je třeba počítat s vyššími výkyvy cen zemědělských komodit.Hledáme opatření, jak pomoci tomuto sektoru a mimo jiné požadujeme stejné zdanění paliv a pohonných hmot jako mají Francouzi. Farmářům samotným patří naše poselství, kdy budoucí podnikatel bude muset stále častěji a pozorněji sledovat trhy.

 

Hermanus Versteijlen (DG AGRI-) GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ  PRO ZEMĚDĚLSTVÍ EK)


I přes navýšení kvóty o 2 % v roce 2007 nedošlo k nárůstu objemu produkce mléka, přesto je pokles cen roku 2008 extrémní a experty neočekávaný. Relativně nejstabilnější jsou ceny sýrů, světové ceny mléka kolísají výrazně více než cena v EU. Nejnovější odhady průměrné ceny EU za rok 2008: 32,5 €, pokud by cena měla být odvozena od produktů (máslo, SOM), pak by činila pouze 21 €. Odhady ceny mléka pro 2010-2013 si nyní komise netroufá zveřejnit. Intervence pro řadu výrobků by měla být  především zaměřena pro „odstranění tuku“. Zhruba 50 % mléka v EU je zpracováno do sýrů, výhled do 2015 předpokládá produkci sýry zhruba na stejné úrovni. Máslo i SOM patrně ve střednědobém výhledu zůstanou v pozici nadprodukce (vyšší výroba než spotřeba). Komise připouští, že sektor mléka je citlivé odvětví i kvůli tomu, že podíl přímých plateb na tržbách u podniků s rostlinnou výrobou dosahuje až 73 %, u producentů mléka jenom 49 %.  EU připouští i diskuse o jedné jednotné sazbě na hektar pro všechny členské státy stejné. Zemědělci jsou důležitým hráčem pro rozvoj a údržbu venkova, i přes problémy je to ta nejlepší alternativa pro údržbu krajiny. To je třeba umět vysvětlit a marketingově prodat. Jako producenti mléka nebojujte jenom s cenou mléka, ale věnujete se i přímých platbám, které jsou do roku 2013 jisté, po roce 2013 je bude nezbytné obhájit vůči daňovým poplatníkům pádnými argumenty.

 

Karl-Heinz Engel (Svaz zpracovatelů mléka, Německo)

Roky 2007 a 2008 byly pro producenty i mlékárny dobré. Od roku 1984 – téměř jednu generaci žijeme v prostředí mléčných kvót. Vzhledem k výhledům do budoucna se musíme všichni připravovat na období bez kvót. S cenou 0,22 € za kilogram mléka může těžko který producent vyrábět mléko v prostředí EU.  Ekonomický výsledek není závislý na právní formě, ale schopnostech a produktivitě. Stejně tak velikost je důležitý faktor, nicméně samotná velikost není všeřešící – musí být v kombinaci s produktivitou.

Změny struktur v SRN: v roce 1960 bylo v Německu 3000 mlékáren, v roce 2003 již jen 112. Došlo i k velkému poklesu u producentů mléka, zatímco v roce 1960 jich bylo v celém Německu 1,217 000, v roce 2003 již jen  117 000. Restrukturalizace bude pokračovat a cena mléka nebude nikdy taková, aby zachránila všechny podniky. Struktury německých mlékáren jsou stále menší, než je tomu v jiných evropských státech. Největší zpracovatel v USA zpracuje ročně  2 miliardy kg mléka, v SRN je největší mlékárnou Müller, která za rok zpracuje 1,4 miliardy kg mlék. Největším zpracovatelem na Novému Zélandu je s objemem 4 miliard kg mléka společnost Fronterra. Další vývoj spatřuji ve spojování a fůzích zpracovatelských kapacit, ať už „přirozenou cestou“ nebo cestou „řízených fůzí“ (Arla, Camping).

 

Udo Folgart (DBV – Německý svaz sedláků, Německo)

Folgart připomíná, že se zvyšuje počet lidí závislých na stejné ploše na produkci potravin. Zatímco v roce 1950 to bylo 5100 m2 plochy na hlavu, 2010 už jen 2400 m2. Prostor pro produkci potravin se zužuje, zvyšuje se produktivita práce, efektivnost  a zemědělský význam Evropy je neoddiskutovatelný. V Německu je rozložení spotřeby následující. Celých 44 % německého mléka odchází prostřednictvím produktů do zahraničí,  16 % je průmyslová spotřeba a 40 % je domácí spotřeba v mléčných výrobcích. S přicházejícím koncem kvót je třeba diskutovat o nových nástrojích, např. dodávkových smlouvách, které budou do určité míry alternativou kvotového systému (množství dodávaného mléka, výpovědní lhůty, ceny…). Řízení trhu mléka přechází z kvótového systému na dohodu/smlouvu mezi zpracovatelem a producentem. Na tuto skutečnost je třeba se připravit. Folgart zmiňuje také možné opatření navýšení dávek pro státy, které překročí svoji národní kvótu o více než 6 %. V takovém případě by dávka měla činit nikoliv 100 % ceny mléka, ale až 150 %.  V posledních letech bylo pouze 6-8 států, které naplnily svoji kvótu.

DBV požaduje:

  • Degresivní odpisy
  • Investiční podpory (přestavby, nové stavby, životní prostředí, welfare)
  • Snížení podnikových nákladů na základě snížení spotřební daně u paliv pro zemědělce
  • Snížení sociálního a zdravotního pojištění
  • Snížení ceny krmiv povolením dovozů krmiv

SRN je významným mléčným trhem, který má k dispozici chápající a solidární spotřebitele s relativně pevnou kupní sílou.

 

Stefan Durr (producent z Ruska)

Podnikám v Rusku na ploše 60 000 hektarů zemědělské půdy, mám 9000 kusů skotu, 4500 dojnice a 2500 zaměstnanců. Struktura nákladů je velmi rozdílná ,  celkové náklady na litr mléka jsou nyní 40 centů, současná cena je jen 32 centů. V tuto chvíli je vše podmíněno vysokými náklady na nákup zvířat a jadrná krmiva. V současné době je 60 % ruského mléka zpracováváno ve dvou mlékárnách. Premiér Vladimír Putin se extremně angažuje v problematice produkce potravin, hygienických standardů atd.. Domnívám se, že se ruský trh bude bránit dovozům z EU, např. v podobě cel na mléko – na mléčné výrobky.  

 

Heino Klintworth (producent z Německa)


Velký důraz kladu na funkci odbytových organizací a společných sdružení pro odbyt, stejně jako aktivní účast v družstevních zpracovatelských subjektech. Za čestné funkce na významných postech má být zaplaceno, to je moje kredo a přimlouvám se za to, zvláště je-li výsledkem těchto manažer kvalitní práce, součástí jejich činnosti musí být profesní celoživotní vzdělávání.

 

Z diskuze vyplynuly 2 závěry:

  • Německo očekává již ve střednědobém horizontu přesun produkce mléka z orné půdy na TTP (trvalé travní porosty)a bude to podporovat
  • Pro období po roce 2013 chce Německo prosadit platbu na plochu, která by ale i po roce 2013 byla podmíněna chovem skotu.

Co zaznělo po skončení kongresu:

Z požadavků DBV – prezidenta Sonnleitnera na  komisařku Fischer Boel ze dne 20. ledna 2009

Současná situace mléčného sektoru je kritická a nedává producentům mléka záruku na zachování a případný rozvoj této významné části zemědělství.

Propad cen mléka a mléčných výrobků je tak obrovský, že překvapil všechny zainteresované.

Podle dostupných informací plánuje Evropská komise dát k dispozici 5 miliard Eur jako příspěvek na „konjunkturní balíček“. Z toho je plánována 1 miliarda na podporu rozvoje vysokorychlostního internetu a 500 milionů eur pro „nové příležitosti“.

Považujeme za nezbytné, aby prostředky byly alokovány především pro sektor mléka a jejich rozdělení na jednotlivé členské státy odpovídalo příslušné produkci mléka daného státu. Jenom toto opatření může zajistit rychlou účinnost intenzivních opatření v sektoru mléka. Přesně to je důležité a žádoucí a koneckonců nutné, aby bylo dosaženo také podpory ministerstva financí.