KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Koho se kontrola podmíněnosti týká

15/01/09

Výčet podpor, u nichž je výplata podmíněna dodržováním standardů GAEC a zákonných požadavků s uvedením skupin zemědělců, jichž se týká. Vztah kontroly podmíněnosti a národních kontrol.

 

Od 1. 1. 2009 bude plnění kontrol podmíněnosti základní podmínkou pro vyplácení následujících dotací v plné výši:

 

Přímé podpory:

 • Jednotná platba na plochu (SAPS) – nařízení vlády č. 47/2007 Sb.v platném znění
 • Podpora pěstování energetických plodin (EP) – nařízení vlády č. 80/2007 Sb. v platném znění
 • Oddělená platba za cukr (SSP) – nařízení vlády č. 45/2007 Sb. v platném znění
 • Oddělená platba za rajčata (STP) – nařízení vlády č. 95/2008 Sb. v platném znění

 

Společná organizace trhu s vínem:

 

 • Prémie za vyklučení vinice – nařízení vlády č. 245/2004 Sb. v platném znění

 

Opatření osy II Programu rozvoje venkova (PRV):

 

 • Platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA) – nařízení vlády č. 75/2007 Sb. v platném znění
 • Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě – nařízení vlády č. 75/2007 Sb. v platném znění
 • Agroenvironmentální opatření (AEO) – nařízení vlády č. 79/2007 Sb. v platném znění
 • Zalesňování zemědělské půdy v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) – nařízení vlády č. 239/2007 Sb. v platném znění
 • Zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích – nařízení vlády č. 147/2008 Sb.
 • Zlepšování druhové skladby lesů v rámci lesnickoenvironmentálních plateb

 

 

Vztah národních právních předpisů a kontroly podmíněnosti

Kdo dodržuje všechny požadavky národní legislativy, nemusí se kontroly podmíněnosti obávat. Ta totiž zahrnuje pouze zlomek všech národních zákonných požadavků. Kdo bude plnit všechny požadavky kontroly podmíněnosti, tomu nebudou platby a dotace kráceny, i kdyby porušil některé další požadavky národní legislativy. Kdo však poruší požadavky kontroly podmíněnosti, musí si být vědom, že tím současně porušil i národní právní předpisy a vystavuje se nebezpečí postihu i za toto porušení.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR