KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Národní odbytové družstvo Centroodbyt poskytuje služby 

29/10/08

Zdroj: Centroodbyt

Vznik národního odbytového družstva Centroodbyt inspirovala doslova tragická situace v  chovu prasat, kdy farmářské ceny byly dlouhodobě pod výrobními náklady a chovatelé vážně zvažovali chov a výkrm prasat opustit. Ústředním motivem bylo ustavit jednotnou a silnou organizaci výrobců a producentů vepřového masa, která bude zprostředkovaně působit na trh a bude důstojným partnerem zpracovatelů.

 

V listopadu 2003 založilo šest odbytových organizací družstvo, které bylo 21. května 2004 zapsáno do obchodního rejstříku. V roce 2004 do Centroodbytu přistoupila další tři odbytová družstva. Bylo rozhodnuto, že základním posláním družstva bude poskytování marketingových služeb, monitoring tuzemského a zahraničního trhu s prasaty a později i skotu s distribucí pro širokou chovatelskou veřejnost, s cílem přispívat k regulaci domácího trhu. K tomu bylo nutné navázat kontakty s našimi i zahraničními marketingovými a obchodními firmami i zahraničními zpracovateli.

V neposlední řadě byl stanoven i střednědobý úkol – zpracovat marketingovou studii o vepřovém mase na období let 2007 až 2013. K tomuto účelu byl iniciován vznik odborného týmu, jehož součástí byl i Centroodbyt. Díky vstřícnému postoji Ministerstva zemědělství ČR byla formou Situační a výhledové zprávy v listopadu 2006 vydána studie s názvem Trendy ve vývoji produkce a spotřeby vepřového masa, včetně odhadu do roku 2013.

 

Aktuální informace členům

Od března roku 2004 začal Centroodbyt vydávat Aktuální informace (AI) pro chovatele, zpočátku nahodile a podle potřeby, později systematicky. Nakonec se vydávání Aktuálních informací ustálilo na týdenní frekvenci s prohlubujícím se obsahem, vždy ve čtvrtek, a sloužilo především jako podklad pro prvovýrobce při následných cenových jednáních se zpracovateli. Informace byly zveřejňovány na internetových stránkách Centroodbytu zdarma. Průměrný počet respondentů postupně narostl až na 700 týdně.

Na webovou stránku Centroodbytu se kromě producentů červeného masa napojili i zpracovatelé a některé řetězce. Informační tok sílil o další rozbory, analýzy, informace a doporučení. Aktuální informace Centroodbytu začal publikovat Zemědělský týdeník a týdenní přehledy a porovnání cen jatečních prasat a skotu týdně zveřejňuje i Zemědělec. Protože se však stávalo čím dál větším problémem udržení vyrovnaného rozpočtu, změnil se způsob distribuce. Informace byly zpoplatněnyi a zasílají se zájemcům elektronicky.

 

Dvě základní činnosti

Časový vývoj vygeneroval dva základní obory činnosti Centroodbytu.

• Marketingové služby
Marketingové služby jsou poskytovány automaticky zdarma členům, přidruženým organizacím a za úplatu chovatelům a dalším zájemcům. Rozlišují se dvě formy – týdenní Aktuální informace na základě objednávky (500 Kč/měsíc) a na základě uzavřené Smlouvy o poskytování marketingových služeb (15 000 Kč/rok) poskytuje družstvo nadstardandní informační tok.

• Klasická obchodní činnost
Klasická obchodní činnost je určena přidruženým organizacím, popřípadě dalším chovatelům či členským i nečlenským odbytovým organizacím. Centroodbyt zabezpečuje i přímé zahraniční obchody, což při průměrné marži kolem 0,7 % umožňuje dosáhnout lepších realizačních cen pro chovatele než u jiných obchodníků s dobytkem. Průměrný roční obrat samotného družstva se pohybuje kolem 200 milionů korun, roční objem obchodu přesahuje 7000 tun jatečného skotu a prasat.

 

Služby je třeba finančně podpořit

V současné době je přidruženo k Centroodbytu třináct zemědělských prvovýrobců. Centroodbyt včetně členů zobchoduje ročně celkem asi 63 tisíc tun prasat a přes čtyři tisíce tun skotu. Tato činnost se stala pro odbytové družstvo nejvýznamnějším zdrojem finančních prostředků. Bohužel, počet přidružených organizací se snižuje, protože některé z nich kvůli záporné bilanci ukončili výkrm prasat a další splnili povinnou tříletou lhůtu, stanovenou jako podmínku pro poskytnutí dotací. Rozpočtové výpadky dotují členská odbytová družstva, což není řešení.

V České republice je v současné době evidováno asi 5000 chovatelů prasat a 25 000 producentů skotu. Každým rokem si však objednávají Aktuální informace či uzavírají Smlouvu o poskytování marketingových služeb pouze desítky subjektů. Přitom jsme si ověřili, že těmito materiály disponují chovatelé, zpracovatelé a další instituce v řádu stovek až tisíců. Příčinou je to, že jednotliví respondenti porušují závazek, že informace nebudou poskytovat třetím osobám a vzájemně si je přeposílají. Proto apelujeme na vyžívání našeho informačního zdroje za úplatu, který umožní další existenci Centroodbytu.

Ekonomický přínos činnosti Centroodbytu pro producenty nelze exaktně vyčíslit. Víme, že i ekonomická situace producentů červeného masa je složitá, ale jsme přesvědčeni, že z pohledu jejich vynaložených celkových ročních nákladů jsou uvedené částky za služby odbytového družstva zanedbatelné.

Ing. Pavel Krejčík, CSc., ředitel Centroodbyt – národní odbytové družstvo

Zařazeno v Aktuality