KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele v rámci Osy IV Leader, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

21/10/08

Zdroj: SZIF

 

Zpravodajství z Programu rozvoje venkova

Na základě dosavadních dotazů k příjmu Žádostí o dotaci opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce v termínu od 7. října do 10. listopadu 2008 (do 13 hod.) připomínáme
důležité informace:

 • Žádost o dotaci z PRV opatření IV.2.1. Realizace projektů Spolupráce předkládá pouze zástupce KMAS (za všechny žadatele – partnery z ČR daného projektu spolupráce). Registrace všech žádostí v tomto opatření probíhá na CP SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1. Nejprve zástupce KMAS jde na Podatelnu v přízemí budovy naproti vrátnici, kde obdrží doklad o času podání Žádosti, který slouží pro sledování časového hlediska zaregistrování. Pak pracovníci Podatelny přidělí Žádosti číslo jednací. Teprve poté kontaktuje zástupce KMAS referenty v odd. metodiky osy 4 PRV.
 • Doba příjmu platná pro příjem Žádostí o realizaci projektů spolupráce na základě znění Pravidel (mimo poslední den 10.11. 2008, kdy končí ve 13 hod.) je:

  pondělí, středa: 8:00 – 16:30
  čtvrtek, pátek:  9:00 – 16:30
  pátek:                8:30 – 14:00

 

 • Vzhledem k tomu, že probíhá zároveň ve stejném oddělení i příjem Žádostí o realizaci SPL v opatření IV.1.1., je možné předem nahlásit odhadovaný den a hodinu podání Žádosti o dotaci na Spolupráci na tel. čísle 222 871 351 pro lepší koordinaci s ostatními žadateli.
 • Žádost k zaregistrování předkládá statutární zástupce KMAS/KMAS ČR nebo jeho zástupce s plnou mocí. V plné moci musí být jasně specifikován rozsah platnosti zmocnění a jeho časová platnost. Podpis statutárního zástupce KMAS/KMAS ČR jako zmocnitele musí být úředně ověřen. V případě, že za MAS jednají vždy dva statutární zástupci nerozdílně, musí se dostavit k registraci oba dva, nebo musí oba dva zplnomocnit svého zástupce.
 • Koordinační MAS může být i Místní akční skupina, která v r. 2008 nebyla schválena
  k financování realizace strategie, ale v tom případě musí být mezi ostatními partnery daného projektu spolupráce min. 1 MAS, která již schválena v EAFRD byla.
 • K zaregistrování se dle Pravidel IV.2.1. předkládá:
  • 1x Žádost o dotaci z PRV – vyplněný formulář na CD stažený z www.szif.cz/Program rozvoje venkova/Osa IV. Leader/2. Realizace projektů spolupráce, uložený na CD;
  • 1x dokumentace projektu Spolupráce – tj. projekt na CD sepsaný dle závazné osnovy stanovené Pravidly pro opatření IV.2.1. – Příloha č.3;
  • 1x další povinné přílohy vyjmenované v Pravidlech IV.1.1. – pouze v tištěné podobě.
 • Vysvětlivky k některým povinným přílohám předkládaným se Žádostí o dotaci:
  • pro správné vyplnění elektronického formuláře Žádosti o dotaci z PRV – opatření IV.2.1. doporučujeme přečíst si nejdříve Instruktážní list k této Žádosti (samostatný soubor ke stažení). Po vyplnění Žádosti použijte softwarové ověření údajů přes pole „Kontrola vyplněných údajů“ – k zaregistrování je třeba donést Žádost, která po stisku tohoto pole nevykazuje chybové hlášky. Pro vyplnění je třeba mít na počítači nainstalován program Adobe Reader ve verzi 8.1.2., která je zdarma stažitelná.
  • Smlouva o spolupráci, Smlouva o předběžné spolupráci i čestné prohlášení se závazkem podepsat Smlouvu o spolupráci musí obsahovat povinné údaje smlouvy ke spolupráci uvedené v příloze č. 2 Pravidel IV.2.1.
  • V předložené části Strategického plánu Leader nebo ISÚ MAS nebo v jiném rozvojovém dokumentu MAS musí být popsán cíl, na který je projekt Spolupráce zaměřen. Originálem se rozumí i takový dokument, který je podepsán podle podpisového vzoru statutárním zástupcem/ci MAS. Za zahraniční MAS bude k tomuto dokumentu přiložen i překlad.
  • V případě mezinárodní spolupráce nutno všechny cizojazyčné materiály doručit s překladem.
   Překlad nemusí být soudně ověřený.
  • povinná příloha „Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o dotaci z PRV ČR“ – musí být vždy podepsána statutárním zástupcem KMAS/KMAS ČR. V případě, že žádost k registraci předkládá statutární zástupce, Čestné prohlášení za KMAS/KMAS ČR musí podepsat až na CP SZIF před pracovníkem odd. metodiky osy 4 PRV; v případě, že žádost předkládá k registraci osoba pověřená statutárním zástupcem, musí tato osoba předložit Čestné prohlášení MAS s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce KMAS.

 

Případné konkrétní dotazy zasílejte na tyto emailové adresy:

petra.slapnickova@szif.cz, lenka.zarybnicka@szif.cz
Oddělení metodiky osy 4 PRV

Zdroj: SZIF

Zařazeno v MZe ČR, SZIF