KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Energetický potenciál půdy

09/10/08

Energetický potenciál představuje energii naakumulovanou v půdě prostřednictvím půdního humusu a je tedy možným zdrojem energie pro pěstované plodiny. U jednotlivých půdních typů se liší.

Základním výrobním prostředkem v rostlinné výrobě je půda. Půda je přírodním útvarem, který se soustavně vyvíjí v prostoru a čase. Spolu s půdou se vyvíjí i její základní charakteristika – půdní úrodnost. Úrodnost půdy je nejčastěji charakterizována jako schopnost půdy vytvořit rostlinám takové životní podmínky, které mohou uspokojit jejich požadavky na vodu, živiny a půdní vzduch během celého vegetačního období, a tím zabezpečit reprodukci rostlin.

Přirozená (potenciální) úrodnost půdy může být vysoká i nízká, ale vždy je podmíněná přírodními činiteli, genetickým vývojem půdy. Skutečná (efektivní) půdní úrodnost je výsledkem systematického antropogenního působení na půdu. Hovoříme o ní tehdy, když je půda výrobním prostředkem a různými zúrodňovacími opatřeními (obdělávání, hnojení) se její přirozená úrodnost mění a vytváří se půda s vysokou produkční schopností. V souvislosti s degradací půdy je důležitá a zajímavá i umělá (kulturní) úrodnost půdy, která souvisí s radikálními zásahy, jako jsou např. rekultivace výsypek nebo štěrkovišť, kdy se uměle vytváří antropogenní půda z různých substrátů.

Měřitelným znakem půdní úrodnosti je bioenergetický potenciál půdy, který lze charakterizovat jako energetický stav aktivních povrchů v rhizosféře, určených koncentrací aktivních částic hmoty přicházejících do kořenového systému rostlin. Koncentrací aktivních částic se chápe koncentrace iontů uvolňujících se z roztoku minerálních solí na aktivních površích půdy.

V rámci bioenergetiky půd je podle Vilčeka (2006) možné řešit některé praktické úlohy diagnostiky a produkční schopnosti půd podle celkové spotřeby energie na půdotvorný proces, podle stupně využití radiační energie, energie krystalové mřížky minerálů, podle energie humusu, podle poměru celkové spotřeby energie na půdotvorný proces k energii naakumulované v humusu, podle energie vyprodukované biomasy a její energetické bilance apod. Přibližný energetický potenciál pro jednotlivé půdní typy za předpokladu, že jeden gram půdního humusu obsahuje 19,22 kJ energie, je uveden v tabulce.

 

Tabulka: Energetický potenciál jednotlivých půdních typů (Vilček, 2006):

 

Hodnoty uvedené v tabulce zhruba představují energii naakumulovanou v půdě prostřednictvím půdního humusu a jsou tedy možným zdrojem energie pro pěstované plodiny. Samozřejmě, že energie transformovaná přes půdu do rostlin je na rozdílných půdních druzích a typech různá. Na základě množství energie uložené v polních plodinách je potom možné hodnotit i produkční potenciál půdy.

Polnohospodársky rok, 16, 2008, č. 16, s. 4

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Aktuality