KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Diagnostika nástupu ovulace u prasnic

17/10/08

Díky použití ultrazvukové diagnostiky je možné přesně stanovit nástup ovulace a tím optimalizovat výsledky zapouštění prasnic.

Vedle vyšetření březosti nabízí ultrazvukový skener také možnost detekovat u prasnic nástup ovulace po odstavu. Pomocí této metody je možné využít rezervy v plodnosti prasnic, které obvykle zůstávají nevyužity.
 
Teoreticky je optimálním časovým úsekem pro inseminaci 24 až 12 hodin před nástupem ovulace. Tento interval rezultuje z nutnosti synchronizace dvou biologických procesů – spermie schopné oplodnit se musejí setkat ve vejcovodu prasnice s vajíčkem vhodným k oplodnění.
 
Základním předpokladem pro vytvoření specifického programu zapouštění v rámci zemědělského podniku je stabilní zdravotní stav ve stádě prasnic. Kromě toho by měly mít  prasnice stejný původ, protože vytvoření jednotného inseminačního programu pro prasnice s odlišným původem je podstatně těžší. Před spuštěním programu inseminace je nutné analyzovat pohyb zvířat v podniku, průběh jednotlivých pracovních operací, průběh kontroly říje a inseminace.

 
Velké rozdíly mezi podniky

Výzkum v sedmi podnicích specializovaných na produkci selat v Německu prokázal, že se průběh říje u prasnic v jednotlivých podnicích významně liší. Jen časový rozdíl nástupu říje u prasnic po odstavu činil více než 24 hodin (graf 1). Stejně tomu bylo i u průměrné délky říje v jednotlivých zemědělských podnicích, která se lišila o více než 20 hodin (graf 2).

Výrazné rozdíly mezi podniky byly zaznamenány především třetí a čtvrtý den a šestý a sedmý den po odstavu. Zatímco např. v podniku G bylo nutné čekat po detekci říje do prvního zapuštění ještě 48 hodin, první inseminaci v ostatních podnicích bylo možné zahájit již po 24 hodinách. Obdobné odlišnosti se vyskytly i v termínu první inseminace – šestý den po odstavu. 

Jak to funguje v běžné praxi

Paralelně probíhá diagnostické vyšetření ovárií a kontrola říje – ráno a večer ve 12 hodinovém intervalu a zjištěné výsledky jsou pečlivě evidovány. Současně zaznamenává chovatel časový okamžik nástupu a ukončení říje a zapuštění. Následně jsou navzájem porovnány výsledky průběhu říje (mj. se provádí test nehybnosti) a ovulace a výsledkem je stanovení termínu, kde je doporučeno inseminovat (individuální pro daný podnik).

Doporučení vydaná v jednotlivých podnicích byla poměrně rozdílná, i když průměr ovulací kolísal jen mezi relativními 73 až 78 % délky říje (tabulka 1).

        
Tab.1 Definitivně stanovený termín doporučený pro zahájení inseminace prasnic v rámci podniku

Vyšetření se provádí ve dvou až třech skupinách odstavených prasnic. Počínaje čtvrtým dnem po odstavu se začnou prasnice nejlépe ve 12 hodinovém intervalu kontrolovat. Paralelně se provádějí nezávisle na čase sonografická vyšetření; chovatel zaznamenává výsledky kontroly říje a inseminace.
 
Výsledky ovulačního intervalu byl porovnávány se zadokumentovaným průběhem říje prasnic s cílem zjistit časové rozmezí mezi začátkem říje a nástupem ovulace a tím definitivně stanovit nejhodnější čas pro zapuštění prasnic, což má pozitivní vliv na zvýšení počtu zabřezlých plemenic ve stádě. 
 
Výsledky prokázaly, že optimalizace zapouštění může zlepšit plodnost celého stáda prasnic. U zde uváděných podniků došlo na základě provádění sonografické ovariální diagnostiky a respektování doporučeného optimálního času k zapuštění prasnic ke zlepšení parametrů plodnosti – zvýšení počtu narozených selat a poklesu počtu ztrátových dní (tab. 2).

 

Tab. 2: Zlepšení plodnosti prasnic díky aplikaci ovariální diagnostiky

* podniky E a G nebyly hodnoceny z důvodu zvýšeného výskytu chorob

Kock, Ch. Ovardiagnostik deckt schwachstellen auf . Primus, 2008, č. 9, s. 10-13

Zařazeno v Aktuality