KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář MZe na Zemi Živitelce přilákal bezmála dvě stovky lidí 

05/09/08

Zdroj: MZe

 
 
Systém křížové shody, tzv. cross-compliance, koncepce pozemkových úprav a e-agri – tato témata tvořila náplň dnešního semináře pořádaného ministerstvem zemědělství v rámci agrosalonu Země živitelka. Zmíněná témata představují nejdůležitější úkoly, které ministerstvo zemědělství musí vyřešit v nejbližším časovém období, a vyplývají z Reformy zemědělství představené ministrem Gandalovičem na jaře tohoto roku.
 
Majetek nejsou jenom požitky, ale i odpovědnost. Je třeba, aby si vlastníci půdy v České republice tento fakt uvědomili. Je však také nutné, aby vlastnické vztahy byly jasně vymezené a aby byly co nejrychleji provedeny pozemkové úpravy v katastrech obcí, tak, aby vlastníci mohli se svým majetkem svobodně nakládat a zhostit se svého dílu odpovědnosti. „Je zcela chybná argumentace, že pozemkové úpravy jsou namířeny proti uživatelům, zemědělcům. Právě naopak, pozemkové úpravy stabilizují nájemní smlouvy, umožňují snadnější prodej půdy,“ říká ministr zemědělství Petr Gandalovič. Zájmem zemědělců je hospodařit na vlastní půdě. Jen tak je možné budovat dlouhodobě ekonomicky stabilní podnik a plně využít dotace k rozvoji podniku. Významným nástrojem při ochraně půdního fondu jsou pozemkové úpravy. Pro zefektivnění jejich práce ministr zemědělství rozhodl o jejich vyčlenění ze spojení se Zemědělskými Agenturami. „Touto organizační změnou nedojde ke zrušení Zemědělských agentur, ale naopak k posílení jejich role v regionech. Změní se jejich náplň, budou více orientovány na venkov, na propojení jednotlivých aktérů v regionech, stanou se součástí nově budované „Sítě pro venkov“,“ vysvětluje ministr Gandalovič své rozhodnutí. „Pozemkové úřady mají vytvořeny podmínky pro svoji práci, jsou finančně zajištěny ze státního rozpočtu. Realizace pozemkových úprav je zajištěna z Programu rozvoje venkova.“ Zbývá dořešit správu systému LPIS. To chce Gandalovič učinit do konce tohoto roku, po zvážení všech alternativ a návrhů.
 
„Pozemkové úpravy jsou v současné době realizovány na více než tisícovce katastrálních území, na 630 tisících hektarech, což je osmnáct procent z celkové výměry půdy„ uvádí ředitel Ústředního pozemkového úřadu Jaroslav Vítek.“Pozemkové úpravy se soustřeďují především na vytváření nových polních cest a rovněž se zvyšuje podíl protipovodňových a protierozních opatření.“
 
Česká republika je povinna od 1. ledna příštího roku propojit vyplácení dotací s dodržováním Správné zemědělské praxe a dodržováním vybraných článků z nejdůležitějších Evropských směrnic. Cílem je nepoškozovat a ochraňovat životní prostředí, zaručit spotřebitelům bezpečnost potravin a dobré zacházení se zvířaty. Za tuto činnost jsou pak vypláceny přímé platby a je umožněno čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova.
 
„Přehled kontrolovaných bodů bude zveřejněn do konce září. Na monitorování probíhajících prací se již teď podílejí nevládní organizace. Do konce roku vydáme detailní návody pro zemědělce. Praktické kontroly je možné zahájit po 15. květnu příštího roku,“ přibližuje Gandalovič.
 
„Nejedná se o nové požadavky, všechny jsou už v současné době kontrolovány v rámci naší platné legislativy,“ říká vrchní ředitel sekce environmentální Martin Mistr. „Ani příprava na spuštění cross-compliance není novou věcí, probíhá už od roku 2006. Je připravena novela zákona o zemědělství, která definuje kontrolní orgány, specifikuje obsah kontrolní zprávy a upravuje nakládání s osobními údaji,“ dodává ředitel Mistr.
 
Ministerstvo se chce držet při zavádění křížové shody těchto principů:
1.      kontrola 1% z celkového počtu žadatelů o dotace SAPS, jak to ukládá směrnice EU o minimálním rozsahu kontrol
2.      kontrola pouze těch pravidel, která jsou vyžadována v EU, tj. Správná zemědělská praxe (GAEC) a prvních 9 nařízení, která se týkají životního prostředí a identifikace zvířat
3.      zavádění dalších směrnic bude pokračovat od roku 2010
4.      minimalizace časové zátěže pro zemědělce – všechna pravidla budou kontrolována v minimálním možném čase, tj. u středně velké farmy v průběhu jednoho až dvou dnů, v daném roce nebudou na farmě, kde dojde ke kontrole CC probíhat další preventivní kontroly, pouze na podnět třetí osoby
5.      žádné přepadovky, farmář bude o kontrole předem informován
 
Součástí Reformy zemědělské politiky je zjednodušení podnikání v zemědělském sektoru a snížení byrokratické a administrativní zátěže všech zemědělských podnikatelů. Jedním z kroků je projekt eAgri, reprezentovaný systémem zemědělských registrů. Prvním registrem, který umožnil vzdálený přístup uživatelům, byl registr půdy LPIS. Na jaře letošního roku byla nabídka služeb tohoto registru podstatně rozšířena o mapové podklady Katastru nemovitostí. „Naším budoucím záměrem je zpřístupnění zákresů obhospodařované zemědělské půdy spolu s vybranými daty Katastru nemovitostí široké veřejnosti,“ říká ministr Gandalovič. Technicky k tomu bude registr LPIS připraven už koncem roku 2008. „V nejbližší době bude spuštěn Integrovaný zemědělský registr, který nahradí stávající registr zvířat a umožní zemědělcům přímo podávat hlášení o pohybech zvířat prostřednictvím Portálu farmáře. Zvláště důležitá bude možnost prohlížet si on-line tzv. chybníky. Dokončuje se projekt ve vztahu ke křížové shodě, cross-compliance,“ doplňuje šéf informační sekce MZe Petr Kušnierz.                           .
Základem pro efektivní komunikaci mezi státem a zemědělci se stalo spuštění Portálu farmáře v květnu 2006, které umožnilo zemědělcům přístup k části informací z registrů Ministerstva zemědělství. Podle statistik ho využívá každý pátý zemědělec. Završením procesu bude plánované vytvoření centrálního přístupového bodu ke všem informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuality