KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

KOMUNIKÉ z 33. setkání představitelů agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky

30/09/08

Zdroj: AK ČR

 

15.-16. září 2008, Poznaň, Polsko

 

Zástupci Agrární komory České republiky, Slovenské zemědělské a potravinářské komory,  Maďarské agrární komory a Národní rady polských zemědělských komor  jednali během 33. společné schůze, která se konala v Poznani ve dnech 15. – 16. září 2008. Jako pozorovatelé se zasedání zúčastnili zástupci Národní agrární komory Ukrajiny.

Během setkání byla projednána následující témata:

  1. Shrnutí letošní sklizně.
  2. Změny stavů hospodářských zvířata ve spojitosti se současnou evropskou krizí a zhoršením ziskovosti výroby.
  3. Zvýšení nákladů základních vstupů do zemědělské prvovýroby.
  4. Společná zemědělská politika – diskuse o prioritách francouzského předsednictví a předpokládané priority předsednictví České republiky.
  5. Pojištění rizik v zemědělství v souvislosti s častějším výskytem klimatických abnormalit.
  6. Současný stav implementace nejdůležitějších opatření PRV 2007-2013.
  7. Účast agrárních komor V4 na Kongresu evropských zemědělců v Bruselu organizované COPA-COGECA ve dech 30. září – 1. října 2008.

Účastníci jednání se informovali o průběhu letošní sklizně u základních druhů plodin. Detailně byla projednána situace na trhu obilovin. Přes nižší sklizeň plodin v některých zemích (Polsko), došlo na jednotném evropském trhu k výraznému nárůstu nabídky. V některých případech jsou se současným poklesem kvality obilí nabízeny nižší ceny. V některých zemích je nižší jakost obilovin způsobena nepříznivými povětrnostními podmínkami, tedy suchem v jarních měsících a silnými dešti v letních měsících. S přihlédnutím k výše uvedenému jsou účastníci diskuze přesvědčeni, že zvláštní pozornost musí být věnována rychlým změnám na trhu, především pak v souvislosti s diskusí o zrušení intervenčních mechanismů v rámci Společné zemědělské politiky. Na evropské úrovni je také potřeba urychleně řešit prudké změny trhu se zemědělskými produkty (nadprodukce a snížení cen nebo nedostatečné produkce s vysokými cenami) tak, aby došlo ke stabilizaci hospodaření.

V souvislosti s růstem nákladů a velmi nízkými cenami ovoce byla projednána problematika rentability tohoto odvětví. Ve srovnání s rokem 2007 došlo letos ke značným ekonomickým propadům u polských a maďarských pěstitelů ovoce (zejména třešně a jablka). Účastníci se shodli na potřebě oslovit své vlády a prostřednictvím COPA-COGECA také Evropskou komisi ve věci nalezení efektivního řešení zaměřené na zachování současné úrovně evropské produkce ovoce a ochrany výrobců před nekalým zacházením ze strany zpracovatelů.

Zástupci agrárních komor se informovali o změnách a negativním vývoji živočišné  produkce. Evidentní je pokles počtu druhů, jejichž chov je ziskový. Existuje zde přímý vztah s cenami krmných bílkovin. Výrazně se snížily počty prasnic, což bude mít dopad na objemy produkce v příštím roce.

Pokud jde o současné klimatické změny a častější extrémní povětrnostní vlivy a podmínky, které mají přímý negativní vliv na zemědělskou produkci, vyjádřili účastníci jednání svou podporu pro zavedení účinného mechanismu finančních podpor pro zemědělské podniky postižené těmito katastrofami. Představitelé V4 agrárních komor se domnívají, že takový nástroj by měl být zahrnut v opatřeních Společenství a tvořit nedílnou součást Společné zemědělské politiky EU.

Došlo ke shodě v obhajobě priorit prosazovaných Francií během jejího předsednictví, tj. udržení přiměřené úrovně rentability výroby, zajištění bezpečnosti potravin, aktivní účasti EU v celosvětové rovnováze výroby potravin, účasti v boji proti změnám klimatu a zlepšení stavu přírodního prostředí. Témata jsou v souladu s očekáváním spotřebitelů i prvovýrobců a zpracovatelů a měla by být i nadále komunikována v nadcházejícím předsednictví České republiky.

Po výměně informací o aktuálním stavu realizace jednotlivých opatření obsažených v Programu rozvoje venkova pro roky 2007-2013 v jednotlivých zemích, se účastníci jednomyslně shodli na potřebě urychlit práce a realizaci podpor programů a opatření, které dosud nebyly na národní úrovni spuštěny.

Závěrem byla projednána účast zástupců agrárních komor České republiky, Maďarska, Slovenska a Polska na Kongresu evropských zemědělců, který organizuje COPA-COGECA v Bruselu ve dnech 30. září – 1. října 2008.

Bylo dohodnuto, že předmětem příštího jednání budou mimo jiné také změny ve Společné zemědělské politice Evropské unie po roce 2013.

Příští setkání se uskuteční na jaře příštího roku v Maďarsku.

 

Podepsáni:

Wiktor Szmulewicz President Národní rady polských zemědělských komor

 

Jindřich Šnejdrla Viceprezident Agrární komory České republiky

 

Milan Semančík Předseda Slovenská zemědělské a potravinářské komory

 

Miklós Csikai President Maďarské agrární komory

 

Pozorovatel: Mykhailo Gladii President Národní zemědělské komory Ukrajiny