KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Půdu těm, kteří ji obhospodařují

25/08/08

V těchto dnech rozeslalo ministerstvo zemědělství poslední znění návrhu novely zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, jinak řečeno o změně podmínek prodeje pronajímané státní půdy Pozemkového fondu ČR (PF) fyzickým nebo právnickým osobám.

Jedním z hlavních iniciátorů této novely je i Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, který patří mezi české stavovské zemědělské organizace.

S aktivitou v tomto směru začal Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP) již v létě v roce 2006, neboť narůstající problémy s prodejem státní půdy se bezprostředně týkaly většiny jeho členů, kteří obhospodařují značnou výměru půdy, kterou jim pronajímá právě Pozemkový fond ČR. Se svými prvními konkrétními návrhy na řešení této problematiky, které by měla obsahovat novela, obeznámil ČMSZP tehdejšího ministra zemědělství Jana Mládka.


Návrh novely byl pečlivě projednáván

Postupně byl návrh novely projednáván nejen na zasedáních předsednictva a valné hromady ČMSZP, ale stal se jedním z hlavních bodů programu na posledních dvou podzimních setkáních zemědělských podnikatelů, pořádaných ve Skalském dvoře. Na tato setkání byli zváni nejen představitelé zainteresovaných resortů, ale i zástupci jednotlivých institucí a výzkumných ústavů, včetně Pozemkového fondu ČR i poslanců a senátorů, kteří mají vztah k zemědělství, a to bez ohledu na jejich politickou příslušnost.

V průběhu posledního dvouletého období si ČMSZP vyměnil názory na možnost urychleného vypracování potřebné novely zákona a současně vyjasnil svoje postoje. Rovněž byly oboustranně přijaty návrhy na znění této novely s Pozemkovým fondem ČR, který pak v průběhu prvního pololetí tohoto roku připravil návrh znění novely pro ministerstvo zemědělství.
Zájmem Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů bylo především to, aby prodejem státní půdy byly zvýhodněny především subjekty, které uplatňují restituční nároky a dále ti, kteří tyto plochy používají k zemědělskému podnikání.


V návrhu se objevily neodsouhlasené body

Ke konkrétním výsledkům svazu patří především jím napsaný text nazvaný Petice zemědělců k připravované novele zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, kterou podepsalo 6300 zemědělců. Za účinné pomoci dalších stavovských organizací, Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR a Agrární unie, byl tento dokument předán v únoru 2008 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Petice obsahuje šest rozhodujících bodů důležitých pro hospodaření na státní půdě, která bude ještě privatizována.

Většina těchto požadavků byla zahrnuta do posledního návrhu novely, který je nyní ve vnějším připomínkovém řízení a bude projednán na ministerstvu zemědělství začátkem září 2008. Poté bude předložen tento návrh vládě, poslancům a senátorům ke schválení. Žádáme jeho rychlé projednání s tím, aby novela nabyla účinnosti již od 1. ledna 2009. I když návrh obsahuje některé dříve předložené náměty ČMSZP, přesto se v něm objevily některé nové body proti původně odsouhlasenému textu ČMSZP a s nimiž svaz nesouhlasí a doporučuje je změnit nebo zrušit.

Například nesouhlasíme s tím, aby nabyvatel (kupující) měl povinnost uhradit Pozemkovému fondu ČR jím zaplacenou částku, odpovídající správnímu poplatku za podání návrhu (např. za zápis do katastru nemovitostí) a také nesouhlasíme s tím, aby přednost při nákupu státní půdy před nájemcem získaly oprávněné osoby, které odkoupily pohledávky.

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů byla ustaven pouze zemědělskými subjekty, a proto je jeho hlavní činností hájit zájmy svých členů, kteří mají zájem o zlepšení podmínek při prodeji státní zemědělské a lesní půdy, neboť oni tuto pronajatou půdu používají pouze k zemědělské činnosti nejen nyní, ale poskytují záruku zachování tohoto druhu podnikání i v budoucnu.

Ing. Milan Bena, CSc.
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

Zařazeno v Aktuality