KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Diverzifikační podpora pro pěstitele cukrové řepy

23/07/08

Dne 16.4.2008 Vláda ČR schválila Nařízení vlády č. 149/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy.

Celková částka diverzifikační podpory byla pro hospodářský rok 2007/2008 stanovena České republice rozhodnutím Komise (ES) č. 278/2007 a činí 11 220 770, 83 EUR pro pěstitele cukrové řepy, dodavatele podniku EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., za odevzdanou kvótu cukru ve výši 102 472,793 tun.

Sazba diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy pro hospodářský rok 2007/2008


Sazba diverzifikační podpory na 1 tunu cukrové řepy odpovídá podílu částky diverzifikační podpory stanovené pro Českou republiku předpisem Evropských společenství 11 220 770,83 EUR a celkového množství cukrové řepy v tunách podléhajícího kvótám a sjednaného ve všech smlouvách o dodávkách cukrové řepy podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 149/2008 Sb., přepočteného na cukernatost 16%, na hospodářský rok 2006/2007 mezi pěstiteli cukrové řepy a společností EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., tedy množství 650 622,00 t cukrové řepy.

Sazba diverzifikační podpory na 1 tunu cukrové řepy, která se vztahuje na žadatele v rámci částky diverzifikační podpory stanovené pro Českou republiku předpisem Evropských společenství pro hospodářský rok 2007/2008, činí 17,246 EUR/t cukrové řepy.

Informace pro poskytnutí diverzifikační podpory

Diverzifikační podpora má především usnadnit zemědělcům jejich přechod k pěstování jiných plodin (zejména alternativních plodin). Za tím účelem bude dotčeným zemědělcům poskytnuta diverzifikační podpora určená ke spolufinancování nákupu moderních a ekologicky šetrných zemědělských strojů, které pomohou zemědělcům při přechodu od jednoho druhu zemědělské činnosti k druhému.

Na diverzifikační podporu bude mít nárok pěstitel, který dodával cukrovou řepu cukrovarnickému podniku před vstupem dotyčného podniku do restrukturalizačního procesu, podal si žádost o diverzifikační podporu a splnil další podmínky stanovené předkládaným nařízením vlády. Z prostředků poskytnutých v rámci diverzifikační podpory bude však možno uhradit jen 40 % pořizovací ceny zakoupeného zemědělského stroje. Podle čl. 6 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 320/2006, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1261/2007, totiž poskytnutá diverzifikační podpora nesmí být vyšší než částky a sazby podpory stanovené v příloze nařízení (ES) č. 1698/2005, kde je stanoven limit 40 % částky vynaložených investic. Příjemce diverzifikační podpory obdrží částku ve výši odpovídající 40 % pořizovací ceny nově zakoupeného zemědělského stroje nebo součtu více nově zakoupených zemědělských strojů, avšak obdržená částka nesmí převýšit maximální částku vypočtenou podle předkládaného nařízení vlády tak, aby nedošlo k nespravedlivému rozdělení dostupných finančních prostředků.

Vyplněné žádosti o poskytnutí diverzifikační podpory spolu s originály či úředně ověřenými kopiemi příloh je nutné doručit na adresu centrálního pracoviště (SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1, PSČ: 110 00) do 31.3.2009.

Po obdržení žádosti budou všechny stroje, na které se žádá o poskytnutí diverzifikační podpory osobně zkontrolovány pracovníky SZIF. Na základě výsledku kontroly SZIF vydá rozhodnutí o poskytnutí diverzifikační podpory, v opačném případě usnesení o zastavení řízení. Výplata diverzifikační podpory bude probíhat v měsíci březnu, případně září roku 2009.

 

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF