KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář – Odborné školení výrobců

09/05/08

Problematika zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění

Společnost  KOMORA  s.r.o.  

ve spolupráci

s Okresní hospodářskou komorou  Most 

připravila

 

O D B O R N É   Š K O L E N Í   V Ý R O B C Ů

 

na téma

 

problematika zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,

 

 

které se bude konat dne 4.6.2008 od 9.00 hod.

v zasedací místnosti Finančního úřadu v Mostě

 

Obsahové zaměření :

·                     praktický význam a vysvětlení pojmů a definic při posuzování shody

·                     nařízení vlády příslušná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění pro strojní zařízení, elektrická zařízení nízkého napětí a vybrané stavební výrobky

 

Cena školení :             1.200 Kč bez DPH, tj. 1.428 Kč ( pro členy OHK Most ) na osobu

3.800 Kč bez DPH, tj. 4.522 Kč ( pro nečleny OHK Most ) na osobu

 

 

Seminář se vztahuje k plnění legislativních povinností výrobců a zúčastní se ho zástupci státního dozorového orgánu ( ČOI ), kteří budou k dispozici pro odpovědi na případné dotazy.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

Občerstvení zajištěno, předpokládané ukončení školení v 15.00 hod.

 

Přihlášku s vyznačením data úhrady účastnického poplatku je nutno zaslat nejpozději do 27.5.2008 na e-mail : petra.chylova@komoracert.cz. Daňové doklady budou předány účastníkům při prezenci.

 

Případné dotazy odpoví :   PhDr. Petra Chýlová, manažer pro podporu podnikání

tel. 476 206 513, mobil 774 403 323

 

Platby poukažte na účet vedený u Komerční banky, a.s.,  číslo: 35-6297430227/0100, var. symbol: 040608

KOMORA s.r.o., IČO: 27 28 22 52, DIČ: CZ27282252, do poznámky uveďte jméno účastníka.

 

 

Závazná přihláška

na seminář

problematika zákona č. 22/1997 Sb.,

který se bude konat dne 4.6.2008 v zasedací místnosti Finančního úřadu v Mostě

 

 

Firma: ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Jméno a funkce účastníka:      ……………………………………………………………………………………………

                                                       …………………………………………………………………………………………….

 

Datum nar. účastníka (nutné pro vydání osvědčení) …………………………………………….

 

Adresa zaměstnavatele:  …………………………………………………………………………………………………

 

Telefon: ……………………………………………….. Fax: ……………………………………………………………

 

E-mail: ………………………………………………….

 

IČ: ……………………………………………………….. DIČ: …………………………………………………………….

 

Úhrada za seminář byla provedena dne: ………………. ……………. ve výši: …………………

viz. doklad. :…………….

 

 

 

 

 

V …………………………….. dne ………………….                    …………..…………………………….

                                                                                                                      podpis

 

 

 

 

Zařazeno v Pozvánky