KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda schválila vyrovnání s církvemi

08/04/08

Zdroj: MZe

Součástí návrhu zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi, který na svém středečním zasedání schválila vláda, je také odstranění tzv. blokačního paragrafu zákona o půdě z roku 1991. Ten řeší zhruba 49 tisíc hektarů zemědělské půdy, kterou církve vlastnily.

Vydáno bude podle návrhu 20 tisíc hektarů, o které mohou řády požádat. Řády se také mohou přihlásit o vydání lesů – z celkových 180 tisíc hektarů, které církve vlastnily, stát dostane 115 tisíc hektarů. Návrh se vztahuje  také na více než tři tisíce budov.

„Při stanovení hodnocení původního majetku církví a náboženských společností je třeba mít na zřeteli, že provedené ocenění má představovat skutečnou současnou hodnotu majetku, který byl církvím v minulosti protiprávně odebrán a se kterým v důsledku toho nemohly nakládat a mít z něj užitky,“ vysvětlil ministr zemědělství Petr Gandalovič s tím, že předchozí vlády rovněž jednaly o ocenění církevního majetku na tržním principu. Roční splátky navíc podle ministra zahrnují i stávající roční příspěvek státu církvím. Ten se bude v rámci celkem šedesátiletého splátkového kalendáře vyplácet prvních 20 let a každý rok se bude snižovat o pět procent.

Ocenění původního majetku církví bylo provedeno na základě podkladů, které vycházejí z tržní hodnoty majetku. Jedná se tedy o stanovení ceny majetku, která se blíží jeho skutečné hodnotě v daném místě a času.

Ocenění zemědělské půdy je stanoveno na základě průměru tržních cen zem. půdy v ČR, s výjimkou zahrad a sadů. V průměrných tržních cenách jsou oceněny rovněž lesní pozemky včetně porostů a dále vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří jako parcely stavební, a stejně tak jsou tržně oceněny i ostatní plochy. Ceny budov jsou stanoveny na základě průměrné ceny na jednotku zastavěné plochy.

„Ocenění zemědělské půdy je rozvrženo do tří kategorií v závislosti na poloze pozemků vzhledem k územní zástavbě. První kategorii tvoří pozemky v zastavěných částech území, například zahrady a sady. Pozemky ležící mimo současně zastavěná území jsou rozděleny do kategorie A a B,“ doplnil Gandalovič.

Do kategorie A jsou podle jeho slov zařazeny pozemky v blízkosti zástavby, kde se předpokládá její další rozšíření a jsou v dostupnosti inženýrských sítí.
 
V kategorii B jsou pozemky v tzv. volné krajině, kde se urbanistický rozvoj nepředpokládá. Podle výsledné bilance vychází průměrná cena zemědělské půdy na 44, 50 Kč/m2. Lesní půda včetně porostu je oceněna na cca 27,80 Kč/m2. Cena vodních ploch činí v průměru 20,00 Kč/m2. Průměrná trží cena ostatních ploch byla stanovena odhadem na 30,00 Kč/m2. Průměrná tržní cena zastavěných ploch byla odhadnuta na 1106,80 Kč/m2. Pro stavby převážně venkovského typu byla odborným odhadem stanovena cena 12 500 Kč/m2 zastavěné plochy, pro stavby nezemědělského určení 25 000 Kč/m2. Do těchto cen je zahrnuta rovněž cena movitého majetku umístěného v budovách. 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR