KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Peníze z Operačního programu Životní prostředí už míří k žadatelům

08/04/08

Zdrpj: Ministerstvo životního prostředí

Přestože Operační program Životní prostředí byl podepsán v druhé polovině prosince 2007, Státní fond životního prostředí, který je pro OPŽP zprostředkujícím subjektem, již zpracovává téměř dva tisíce žádostí za desítky miliard korun, které přijal v rámci tří dosud vyhlášených výzev.

Ještě před definitivním schválením OP Životní prostředí Evropskou komisí byl Státní fond životního prostředí ČR schopen otevřít celkem šest ze sedmi oblastí OPŽP.

V první výzvě Operačního programu Životní prostředí, která byla vyhlášena již 29. června 2007, Státní fond životního prostředí obdržel celkem 696 žádostí na částku převyšující 25 miliard korun, ze kterých byly akceptovány 553 žádosti. Od 3. září do 26. října 2007 byly přijímány projekty z pěti z celkem sedmi prioritních os. Výzva byla určena především pro žadatele z řad nepodnikatelských subjektů jako jsou obce, města a kraje, příspěvkové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdružení nebo církve. Z akceptovaných žádostí jich bylo 366 za více než 10 miliard korun schváleno a 25. ledna tohoto roku ministrem Martinem Bursíkem podepsáno.

„Úspěšní žadatelé z první výzvy Operačního programu Životní prostředí už v současné době mohou čerpat finanční prostředky. Snažíme se vycházet žadatelům maximálně vstříc a jedním z těchto kroků je i zrychlené financování projektů s platbami do třiceti dnů od předložení neuhrazených faktur. Proto je Operační program Životní prostředí první z 26 operačních programů v České republice, který umožňuje čerpání evropských peněz,“ uvedl Petr Štěpánek, ředitel Státního fondu životního prostředí.

Druhá výzva byla vyhlášena 29. října 2007 na projekty k ochraně přírody a krajiny. V jejím rámci SFŽP přijal 598 žádostí na celkovou částku 3,79 miliardy korun. Třetí výzvu Státní fond životního prostředí vyhlásil 21. prosince 2007. Týkala se mj. využívání obnovitelných zdrojů energie ve školách a školských zařízeních. Příjem žádostí pro tuto oblast byl ukončen 31. ledna letošního roku a na SFŽP dorazilo 679 žádostí o dotaci za 9,93 miliardy korun. Projekty z 2. výzvy a projekty ze 3. výzvy podané v rámci prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie budou schvalovány v první polovině května t.r.

V současnosti probíhá příjem žádostí o dotace vyhlášených ve třetí výzvě, a to na projekty v rámci prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury. Žádosti SFŽP přijímá do 30. dubna. Žádosti o dotace na tzv. velké projekty nad 25 milionů eur budou přijímány až do 19. prosince 2008.

O Operačním programu Životní prostředí

Programový dokument Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) podepsali ve čtvrtek 20. prosince 2007 v Bruselu evropská komisařka pro regionální rozvoj Danuta Hübner a ministr životního prostředí Martin Bursík. Tento dokument definuje rámec pro přípravu projektů zaměřených na zlepšení stavu životního prostředí v letech 2007-2013.

Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z prostředků Fondu soudržnosti (FS). Program čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eur určených ze strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OPŽP nabídne přes 5,2 miliardy eur, tj. cca 150 miliard Kč. Jde o druhý největší operační program pro ČR v programovém období 2007-2013.

Schválením tohoto operačního programu získala Česká republika přístup k prostředkům určeným na projekty podporující zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (1989 mil. EUR), zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí (634 mil. EUR), udržitelné využívání zdrojů energie (673 mil. EUR), zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (777 mil. EUR), omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik (61 mil. EUR), zlepšování stavu přírody a krajiny (599 mil. EUR) a rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (42 mil. EUR).

Podrobné informace k Operačnímu programu Životní prostředí, včetně kompletního textu třetí výzvy, fotografií a loga ke stažení, najdete na http://www.opzp.cz, informace lze získat i na bezplatné lince 800 260 500.

Řídícím orgánem pro OPŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR.

Státní fond životního prostředí ČR již 16 let zásadním způsobem přispívá na investice do ochraně a zlepšování životního prostředí, financuje především investice do projektů na ochranu vod, ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a vzdělávání, a to buď z národních zdrojů, nebo ze zdrojů Evropské unie. Aktuální informace o činnosti SFŽP naleznete na http://www.sfzp.cz.

Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP ČR

Zařazeno v Aktuality