KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Certifikace

22/04/08

Vše, co potřebuje vědět zájemce, který chce začít podnikat v ekologickém zemědělství.

Každý nový zájemce, který se rozhodl začít podnikat v ekologickém zemědělství jako biofarmář, výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami, výrobce biokrmiv, dodavatel biosiv a biosadby či bio včelař  – musí podat žádost o registraci na Ministerstvu zemědělství ČR.
 

Jak postupovat

 • Žádost je možné si vyžádat na tel. 221 812 025 nebo prostřednictvím e-mailu  iva.sipkova@mze.cz.
   Jednostránkový formulář žádosti poskytují také kontrolní organizace (viz níže). 
 • Na žádost o registraci pro ekologické zemědělství se vylepuje kolek v hodnotě 1000,- Kč.
 • Žádost se podává na adresu: Ministerstvo zemědělství ČR, odbor rozvoje venkova a environmentální politiky, Těšnov 17, 117 05 Praha 1. Kontaktním místem pro ekologické zemědělství na MZe je také odbor rozvoje venkova a environmentální politiky, tel. 221 812 056 nebo 221 812 419, e-mail: martin.leibl@mze.cz, jiri.jungr@mze.cz.
 • Bio včelař se registruje jako bio zemědělec.

 
Od 30. 12. 2005 nemusí být registrován maloobchodník, který pouze prodává biopotraviny konečnému spotřebiteli ve spotřebitelském balení, tzn., že např. biopotraviny nepřebaluje, ale pouze je odebere od dodavatele, umístí do regálu a prodá konečnému spotřebiteli.

 • Přílohou každé žádosti o registraci musí být vyjádření kontrolní organizace, že žadatel prošel vstupní kontrolou a plní podmínky zákona i nařízení.
 • V praxi je proto nezbytné postupovat tak, že žadatel nejdříve zkontaktuje příslušnou kontrolní organizaci, přihlásí se u ní ke kontrole a certifikaci, uzavře s ní smlouvu o kontrole, kontrolní organizace provede vstupní kontrolu a poté vystaví příslušné potvrzení, které tvoří přílohu žádosti o registraci.
 • V případě ekologických zemědělců vystaví MZe po podání žádosti o registraci informaci o zahájení přechodného období, případně rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství (po uplynutí doby přechodného období). U ostatních osob podnikajících v ekologickém zemědělství vystaví MZe po podání žádosti rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství.
   
   
  Další ustanovení

 

 • V případě zvýšení nebo snížení výměry pozemků na ekofarmě, nebo v případě zařazení nového druhu zvířat do ekologického zemědělství nebo vyřazení stávajícího druhu, je ekologický zemědělec povinen tuto skutečnost písemně oznámit.
 • Vzhledem k tomu, že prováděcí vyhláškou není stanoven formulář pro oznamování změn, hlásí se změny na formulářích, které si lze vyžádat přímo u kontrolní organizace, která je pověřena ministerstvem výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství, a se kterou má ekologický zemědělec uzavřenu smlouvu (KEZ o.p.s., ABCERT GmbH nebo Biokont CZ, s r.o.).
 • Formulář se po vyplnění zasílá zpět kontrolní organizaci, podání oznámení o změně nepodléhá žádnému správnímu poplatku. V případě zvýšení výměry začíná přechodné období na nových pozemcích dnem doručení oznámení. V případě převodu nebo přechodu farmy na jinou osobu musí tato nová osoba, pokud hodlá nadále hospodařit na ekofarmě, podat žádost o registraci jako nový žadatel. Tato žádost rovněž podléhá správnímu poplatku 1000,- Kč.

 
Kontrolní organizace


Každá osoba podnikající v ekologickém zemědělství musí mít uzavřenou platnou smlouvu s některou kontrolní organizací, která je pověřena MZe výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství. V současné době jsou ministerstvem pověřeny výkonem kontroly a certifikace v České republice  následující kontrolní organizace:
 
Kontrola ekologického zemědělství (KEZ) o.p.s.
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Tel.: 469 622 249, Fax: 469 625 027
e-mail: kez@kez.cz, www.kez.cz
 
ABCERT GmbH
Zemědělská 5 , 613 00 Brno
Tel.: 545 215 899, Fax: 545 217 876
e-mail: info@abcert.cz, www.abcert.cz
 
Biokont CZ, s r.o.
Měříčkova 34, 621 00 Brno
Tel.: 547 225 565, 606 605 728, 731 471 708, Fax: 547 225 565
e-mail: slavik@biokont.cz, rozsypal@biokont.cz, www.biokont.cz