KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zelená nafta – aktuálně po novele zákona o spotřebních daních

06/03/08

Zdroj: AK ČR

Dne 1.3.2008 nabývá účinnosti zákon 37/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů.

• § 57 odst. 1 zákona uvádí: „Nárok na vrácení spotřební daně vzniká právnickým a fyzickým osobám provozujícím zemědělskou prvovýrobu, které nakoupily minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. c).

• Podle názoru Celní správy tak nelze vyplácet vratku na motorovou naftu – směs minerálních olejů s MEŘO do 5 % v.v. uvedenou v § 45 odst. 2 písm. j.), která vypadla z § 57 odst. 1. Z těchto důvodů vznikla obava nevyplacení „zelené nafty“ pro zemědělce vůbec.

• Pokud provedeme detailní právní rozbor, zjistíme, že § 45 odst. 1 písm. b) zákona zahrnuje motorovou naftu podle evropské normy EN 590, kódu nomenklatury 27 10 19 41, což je při nákupu motorové nafty uvedeno na daňovém dokladu.

• Kód nomenklatury 27 10 19 41 podle vyhlášky MPO č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty, deklaruje toto palivo jako motorovou naftu – plynový olej s obsahem maximálně 5 % v.v. metylesteru mastných kyselin.

• Na kódy nomenklatury 27 10 19 11 až 27 10 19 49 – tedy i na kód nomenklatury 27 10 19 41 se vztahuje jak § 45 odst. 1 písm. b), tak § 57 odst. 1 zákona o spotřebních daních.

• Současně upozorňuji na vyhlášku č. 48/2008 Sb. ze dne 11. února 2008 o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně, zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě.

Závěr:
Přes výše uvedený nedostatek lze vratku spotřební daně vyplácet, a to jak na čistou minerální motorovou naftu, tak motorovou naftu s příměsí do 5 % MEŘO, tak směsnou bionaftu s podílem MEŘO 31 % v.v., a to podle prokázané spotřeby v návaznosti na druh a místo vykonávané činnosti.

Ministr zemědělství na jednání s AK ČR přislíbil urychlené dořešení problému malou novelou zákona.

Ing. Martin Fantyš
ředitel úřadu

Zařazeno v Aktuality