KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prognóza spotřeby průmyslových hnojiv do roku 2017 v Evropské unii

06/03/08

Zdroj: ÚZPI

Podle výroční zprávy EFMA  se EU-15 do roku 2017 spotřeba NPK sníží, v nových členských státech se  bude dále zvyšovat. Spotřeba bude ovlivněna změnami ve struktuře pěstovaných plodin a  chovu hospodářských zvířat.

Podle prognózy Asociace evropských výrobců průmyslových hnojiv EFMA (European Fertiliser Manufacturers Association) se během příštích deseti roků má zvýšit spotřeba dusíkatých hnojiv v EU-27 o 3,6 %. Na tomto růstu se budou podílet především nové členské státy.

EFMA ve své poslední výroční zprávě za rok 2007 uvádí, že zatímco v zemích patnáctky EUse všeobecně sníží spotřeba průmyslových hnojiv, v nových členských státech ještě bude pokračovat poměrně silný růst této spotřeby. Musí se však přihlížet k tomu, že růst spotřeby vychází z relativně nízké výchozí úrovně.

Poptávku po dusíkatých hnojivech bude podle citované zprávy EFMA stimulovat mimo jiné také postupující rozvoj odvětví biomasy a biopaliv, které bude potřebovat značné množství výchozích zemědělských surovin a poroste tedy zájem na zvyšování hektarových výnosů, jež budou vyžadovat větší dávky hnojiv. Tento trend se podle EFMA může mimo jiné projevit v částečné kompenzaci negativního vlivu reformy společné zemědělské politiky na spotřebu dusíkatých a draselných hnojiv.

Celková spotřeba dusíku ve formě průmyslových hnojiv se podle odhadu EFMA do roku 2017 zvýší v EU-27 do roku 2017 na 11 mil. t ve srovnání s 10,7 mil. t v průměru let 2005-2007.

Úroveň spotřeby fosforečných hnojiv a draselných hnojiv se do roku 2017 v celé EU-27 sníží,  i když se předpokládá, že naopak v Bulharsku (je členem EU od roku 2007) spotřeba fosforečných hnojiv stoupne za stejné období o 48 %. Spotřeba fosforu klesne z 3,1 mil. t v 2005-2007 na 3,0 mil. t, zatímco spotřeba draselných novin se za stejné období sníží z 3,5 mil. t na 3,4 mil. t.

Zpráva EFMA zdůrazňuje, že  užití průmyslových hnojiv v EU po dosažení vrcholu v 70. a 80. letech má klesající trend. Vklady dusíkatých hnojiv v roce 2017 budou podle současných odhadů o 28 % nižší než v roce 1986, zatímco spotřeba fosforečných a draselných hnojiv klesne o 67 % a 61 % ve srovnání s rokem 1979.

V současné době se průmyslová hnojiva aplikují v EU-27 na asi 138 mil. ha, z toho 24 % na  travních porostech a 9 % na plochách s víceletými porosty (chmelnice, vinice, atd.), zbývající procento se aplikuje na orné půdě. Z celkové spotřeby hnojiv (NPK) se vyžije 43 % na plochách obilovin.

Během příštích 10 roků se očekává významný růst produkce obilovin, zejména pšenice a kukuřice vzhledem k „příznivému světovému kontextu“, který se vyznačuje zejména poptávkou po bioenergetických produktech. Plochy cukrovky pravděpodobně klesnou, ale bude pokračovat dosavadní exploze pěstování olejnatých plodin, zvláště řepky. To se podle předpovědi EFMA promítne do celkového růstu poptávky po hnojivech pro plochy řepky asi o 40 %. Naproti tomu poptávka po hnojivech pro plochy krmných plodin klesne do roku 2017 asi o 6 % a pro travní porosty o 13 %. Vysvětluje se to přecházením k extenzivnějšímu chovu hospodářských zvířat.

EFMA v závěru výroční zprávy upozorňuje, že uvedená čísla se mohou v budoucnu měnit vzhledem k pravděpodobnému zrušení mléčných kvót EU.

Podrobná zpráva EFMA „Forecast of  Food, Farming and Fertilizer  use in the European Union 2007-2017“ publikovaná EFMA je k dispozici na adrese www.efma.org