KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Pro obce a kraje postižené živelní pohromou má MMR připravenu finanční pomoc

13/03/08

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) upozorňuje obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelní pohromy v letošním roce, že na obnovu tohoto majetku připravuje MMR Zásady programu pro rok 2008.

Finanční pomoc obcím a krajům ze státního programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní anebo jinou pohromou se týká živelních pohrom, např. orkánu, lokální povodně nebo sesuvu půdy, které nastaly v roce 2008.

Podpora se poskytuje ve formě investiční i neinvestiční účelové dotace. Program je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku poškozeného živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený (jde zejména o mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury). Program není určen na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obcí.

Zásady programu na rok 2008 budou po nezbytné přípravě a schválení současně s výzvou k podávání žádostí zveřejněny na webových stránkách ministerstva dne 20. března 2008. Tyto zásady programu zpřesní postup žadatele při podávání žádostí o poskytnutí dotace i výčet nezbytných příloh, které jsou povinnou součástí žádosti.

Vzhledem k tomu, že program bude určen výhradně na obnovu majetku po pohromě, upozorňujeme, že je třeba provést  fotodokumentaci škod vzniklých na majetku, na který bude požadována dotace. Jednoznačné podklady o vzniklé škodě jsou podmínkou bezproblémového projednání žádosti.
 
Přijaté žádosti posoudí hodnotitelská komise programu a doporučí ministrovi pro místní rozvoj přiznání nebo nepřiznání dotace. V návaznosti na rozhodnutí ministra pro místní rozvoj budou podpořené i nepodpořené akce nebo projekty zveřejněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR a účastníci programu budou vyrozuměni písemnou formou o přiznání či nepřiznání dotace.

Veškeré relevantní informace najdete na adrese www.mmr.cz pod ikonkou Živelní pohromy níže vlevo.