KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novela je nutná

06/03/08

Zákon č. 95/1999 Sb. vytvořil základní podmínky pro prodej státní zemědělské půdy. V průběhu jeho účinnosti se ukázalo, že řada jeho ustanovení v praxi nevyhovuje. Je potřeba zákon zásadním způsobem novelizovat. Shodují se na tom jak AK ČR, ČSZP, tak ZSČR a AUČR.

V zájmu zjednodušení a urychlení prodeje státní půdy je potřeba novelizovat zejména:
  • § 7 odstavec 7 zákona tak, aby možnost uplatnění přednosti při nákupu 70% z pozemků nabízených v rámci daného kola bylo změněno na 70% přednosti nákupu z pronajatých pozemků nejméně 36 měsíců ke dni nabídky. Zrušit hranici 500 ha.
  • Podle platné úpravy zaniká při převodu ZP na jinou osobu institut splátek a celá kupní cena se stává splatnou. Nově by měl být právnímu nástupci (v linii přímé?) umožněn vstup do smlouvy s PF a splátkový režim tak mohl pokračovat.
  • Prostřednictvím § 7 zajistit, aby předkupní právo na nákup státní zemědělské půdy vlastníků 10 ha  zemědělské půdy v příslušném, nebo sousedním katastru bylo vázáno na podmínku, že vlastník 10 ha na nich prokazatelně provozuje zemědělskou výrobu minimálně 36 měsíců stejně jako to platí pro SHR, členy družstev a společníky obchodních společností.
  • Navrhujeme aby předkupní právo státu na pozemky převáděné podle zákona 95/1999 Sb. po splacení celé ceny ZP zaniklo. Pokud nezanikne navrhujeme v rámci stejného přístupu k nabyvatelům, aby u pozemků převáděných na obce za úplatu (podle §5, odst. 1) bylo rovněž uplatněno předkupní právo státu.
  • Řešit časovou neshodu mezi možností splacení ceny trvalého porostu nabyvatelem při koupi pozemku v 30letém splátkovém režimu a jednorázovým zaplacením náhrady za stejný trvalý porost nájemci, který je na svůj náklad vysadil.
  • Urychlit zpracování KPÚ (komplexních pozemkových úprav)

 

Agrární komora ČR

Zemědělský svaz ČR

Agrární unie ČR

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů