KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhlášení národních dotačních programů MMR v oblasti regionální politiky pro rok 2008

05/02/08

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

V oblasti regionální politiky vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dva dotační programy: Podpora bývalých vojenských areálů k obecnímu využití a Podpora obnovy venkova. Příjem žádost o podporu bude zahájen v souladu s výzvou pro oba programy dne 11. 2. 2008.

  1. Podpora bývalých vojenských areálů k obecnímu využití
    Program je určen pro obce, v jejichž územním obvodu došlo v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 k rušení vojenských posádek nebo zařízení a které převzaly příslušný vojenský majetek do svého vlastnictví. Podpora je poskytována ve formě dotace na konkrétní akce ve dvou dotačních titulech. Výše dotace může dosáhnout až 75 % celkových nákladů akce.
  2. Podpora obnovy venkova
    Cílem programu je podpořit obnovu venkova v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne  11. listopadu 1998 č. 730. Program obnovy venkova zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Podpora je poskytována ve formě dotace na konkrétní akce ve třech dotačních titulech.

V rámci dotačního titulu č. 1 je účastníkem programu obec, která získala ocenění modrou, zelenou, bílou nebo zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2007 nebo se umístila na 1. – 3. místě v celostátním kole této soutěže (dotační titul č.1) a obec do 3 000 obyvatel případně svazek obcí. Podpora je poskytována jako investiční nebo neinvestiční dotace až do výše 80 % celkové výše skutečně vynaložených přímých nákladů akce.

V rámci dotačního titulu č. 2 a 3  je účastníkem programu obec nebo svazek obcí a je podporováno zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci a spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova. Podpora je poskytována jako investiční nebo neinvestiční dotace až do výše 70 % celkové výše skutečně vynaložených přímých nákladů akce.

Celkové prostředky na regionální programy jsou pro letošní rok stanoveny celkovým objemem v rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR částkou 250 mil. Kč. Důvodem snížení objemu prostředků na národní regionální programy je také je využití části národních zdrojů na kofinancování projektů podporovaných z prostředků ES v rámci programového období 2007–2013. Vzhledem k zahájení realizace regionálních operačních programů nejsou v letošním roce vyhlašovány programy, u kterých by docházelo k překryvům v oblasti podpory s evropskými programy.

Upozorňujeme dále, že i v letošním roce pokračuje realizace programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Výzva k podávání žádostí na obnovu majetku poškozeného pohromami v roce 2007 u tohoto programu dosud nebyla ukončena.

Kompletní informace k vyhlášeným programům jsou vyvěšeny na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz pod záložkami Regionální politika – Programy/dotace. Podrobnější informace o realizaci jednotlivých programů jsou uvedeny v Zásadách programů. 

Zařazeno v Aktuality, Rozvoj venkova