KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ocenění a vážnost kandidátům Agrární komory na TOP 100

09/01/08

Zdroj: AK ČR

Jako každoročně i koncem minulého roku  do soutěže TOP 100 poslala Agrární komora ČR po důkladném výběru a zhodnocení ekonomických výsledků jednotlivých zemědělských firem návrh na vyznamenání těch nejlepších.  Byly to následující zemědělské subjekty.

Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice, Štichovice 24, 331 41 Kralovice, Plzeň-sever,

Agrochemický podnik Mstětice a.s., Mstětice 32, 250 91 Zeleneč,

Rodinná farma Miroslava Drse, Debrník 35, 392 01 Soběslav.

 

Společnost Comenius, která tuto akci každoročně pořádá na Pražském Hradě  vybrala jiné kandidáty, ale Agrární komora ČR přesto považuje za nutné sdělit zemědělské veřejnosti, že ocenění  a vážnost patří i těmto třem kandidátům, které postupně na stránkách agrární komory v Zemědělci představíme.

 

Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice

Sídlo družstva je v Kralovicích v okrese Plzeň – sever. Vzniklo   30.4.1993  a v jeho čele je Ing. Bulín Václav- předseda představenstva. Družstvo v roce 2006 založilo dceřinou společnost Štichovická obchodní s.r.o.

Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice (dále jen ZDV Štichovice) vzniklo 30.dubna 1993 na základě vypracovaného transformačního projektu, rozdělením bývalého ZD Manětín na dva subjekty. Každý člen část svého majetkového podílu vypočteného z transformace vložil v podobě základního členského vkladu do družstva, přičemž tímto vkladem ručí za hospodaření družstva. Zbytek svého majetkového podílu pronajal družstvu jako kapitálovou zápůjčku, která je  členskou schůzí jako nejvyšším orgánem družstva po přesně definované době zúročena. Dále většina členů vlastní i půdu, kterou rovněž družstvu pronajímá.

Nejde o úzkou specializaci

Základní ekonomická filosofie družstva je postavena na zemědělské prvovýrobě v širším sortimentu, nikoliv tedy úzké specializaci. Z  tzv. nezemědělských aktivit družstvo provozuje k vyrovnání sezónních výkyvů poměrně s úspěchem nákladní autodopravu, provádění zemních prací a prací jeřábem. Za zmínku určitě stojí i prodej uhlí ve zdejší oblasti. V drobnějším rozsahu se provádí opravy motorových  vozidel, výroba a opravy zemědělských strojů a drobná dřevovýroba. Významnou část tvoří služby ostatním zemědělcům, které postupně rozšiřují. A dále také budování skladovacích kapacit k uskladnění komodit nejen pro zemědělce, ale i pro obchodníky.    Družstvo od svého vzniku  hodně investovalo do živočišné výroby. Všechny stáje jsou v současné době rekonstruované s moderními technologiemi ze 100 %. Ve fázi projekčních příprav je výstavba odchovny mladého dobytka s kapacitou 150 ks, zvětšení objemu faremního hnojiště a rozšíření skladovaní kapacity na konzervované krmivo.

Investice do strojního parku

Hodně prostředků v poslední době družstvo investuje do mechanizace. Bylo nakoupeno například šest traktorů John Deere o různé výkonnosti , pluh Kverneland, secí kombinace Amazone, postřikovač NAPA, přesný secí stroj na kukuřice OPTIMA.  Dále družstvo koupilo nový krmný vůz Frasto, samochodnou řezačku John Deere  a nový kombajn John Deere . Poslední velkou investicí je mobilní výrobna krmných směsí Tropper  MMX 6216QAD. Manipulační a nakládací techniku reprezentují stroje Caterpillar. Pro dopravu zemědělských komodit, ale i ostatních materiálů jak pro potřeby družstva, tak i mimo něj  jsou určeny  tři nákladní automobily MAN .

V posledních letech družstvo výrazně investovalo do skladovacích kapacit, jejich  zkvalitnění vybudování posklizňové linky . Součástí linky je též moderní způsob konzervace obilí zchlazováním.  Jako jeden z prvních v republice družstvo instalovalo dopravník obilí  Grain Pump dovezený z Kanady. V letošním roce předseda Ing. Václav Bulín absolvoval služební cestu do USA s cílem získání informací o technologiích při skladování a manipulaci se zemědělskými komoditami.

Věří potravinářským a krmným plodinám

V rostlinné výrobě se zaměřuje  na pěstování potravinářské pšenice a řepky jako obchodovatelných komodit a dále na zabezpečení krmivové základny pro živočišnou výrobu. Sem patří zejména kukuřice na siláž , v posledních letech i na zrno, krmné obiloviny, vojtěška a traviny na senáž a dále sklizeň luk na seno. Nezanedbatelná komodita jsou i brambory, které  pěstují na výměře asi 20 ha a prodávájí  převážně přímo spotřebitelům. Družstvo uskutečňuje na svých pozemcích ve spoluprácí s různými firmami pokusy zejména v pěstování kukuřice a řepky. Výnosy hlavních plodin za poslední 3 roky patří k nejlepším v ČR.

V živočišné výrobě převládá chov krav s produkcí mléka. Stav krav je v průměru 320 kusů. Užitkovost se pohybuje kolem 7150 l mléka za rok. Významný je i výkrm skotu. U skotu dosahuje užitkovost 1,1 kg / KD. Ročně se vykrmí asi 100 kusů býků .Úspěšnost chovu je vidět i v tom, že byly ze stáda vybrány matky býků.

V ekonomice jsou jedničkou na území ČR

Ekonomické výsledky  družstva  patří k nejlepším v rámci ČR. V průměru  let 2004 – 2006 dosáhlo družstvo 1 946 tisíc Kč výkonů na 1  pracovníka, 539 tisíc Kč přidané hodnoty na 1 pracovníka, 123 tisíc Kč hospodářského výsledku na 1 pracovníka. Za rok 2006 jsou výsledky ještě lepší než je průměr 3 let. Tyto hodnoty řadí ZDV Štichovice k absolutní špičce v rámci ČR. Za rok 2006 byl podnik vyhodnocen jako absolutní vítěz soutěže TOP ZS ČR o nejlepší podnik v ČR.

Předseda manažerem roku 2003

V čele družstva stojí předseda Ing. Václav Bulín , kterému byl v roce 2003 udělen z rukou předsedy Vlády ČR v rámci nejprestižnější a nejobjektivnější soutěže v ČR Manažer roku titul  „Nejlepší  manažer malé firmy v rámci všech odvětví národního hospodářství v ČR  za rok 2002“ .

ZDV využívá financování investic částečně i pomocí evropských fondů. Do roku 2007 požádalo o dotaci z operačního programu rozvoje venkova a multifunkční zemědělství  již  čtyřikrát , z toho přiznána a vyplacena byla již dotace  ve třech programech. Poslední žádost je v současné době před ukončením.  Jedna investice byla také pořízena prostřednictvím členství ve spolku MAS Vladař z  programu Leader.

Vztah k životnímu prostředí

ZDV Štichovice různými formami přispívá k ochraně životního prostředí . Zejména investicemi do nových technologií v živočišné výrobě ,ale i pořizováním nových strojů ,které nahrazují již opotřebené a dnešním poměrům nevyhovující staré stroje.  Od roku 2006 se firma zabývá možností výstavby bioplynové stanice a tím i úspory  energií. Nakládání s veškerými materiály a látkami evidovanými jako odpady se děje v souladu s příslušnými pokyny a předpisy s s vedením jejich náležité evidence.

Předpokládaný vývoj podnikání

ZDV Štichovice je zaměřeno především na zemědělskou prvovýrobu a s ní spojené obchodní aktivity. Cílem je hospodářský růst firmy  s udržením zaměstnanosti při zvyšování produktivity práce. Management družstva stále hledá nové aktivity  v rámci možných finančních a úvěrových podmínek. Stabilitu podnikání zajišťují nákupem půdy do vlastnictví družstva.

Družstvo je nejen členem Agrární komory

Zemědělského svazu ČR, Agrární komory ČR, Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Svazu chovatelů českého strakatého skotu, a dále významných odbytových organizací – ODOB družstvo a Agroprodej družstvo, jejímž předsedou je Ing. Václav Bulín.

Významné aktivity

Předseda družstva Ing. Bulín Václav  je vedle  předsedy představenstva  odbytových organizací ODOB družstvo a Agroprodej družstvo i členem představenstva  -Mlecoopu, Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin,  územní organizace Zemědělského svazu Plzeň-sever a Rokycany, Okresní agrární komory. 

Družstvo bylo pod vedením Ing. V. Bulína vyznamenáno  např.:

  • titulem „Absolutní vítěz„ v soutěži Zemědělského svazu ČR za rok 2006.
  • několika „Mimořádnými uznáními„ ZS ČR v soutěži TOP během posledních 5 let.
  • čestným uznáním Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin za rok 2006,2005,2004.
  • několikrát bylo družstvo oceněno v chovu krav Svazem chovatelů českého strakatého skotu.

Významné události

  • Návštěva ministra zemědělství ČR, bavorské státní tajemnice Mariane Demlové a ministra zahraničí ČR.
  • Navázání spolupráce  se Svazem bavorských sedláků včetně vzájemných návštěv s odbornou tématikou.
  • Prezentace  ZDV v médiích,
  • Zprostředkování spolupráce bavorských farmářů a vzdělávacího centra s odbornými školami, kromě jiného za účelem výměnných praxí studentů.