KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dvojí administrování a stálé papírování  „Prohlášení chovatele prasat“

30/01/08

Zdroj: OAK Trutnov

S poukázáním na „Věc: Prohlášení chovatele prasat“, se zástupci okresní Agrární komory Trutnov obracejí otevřeným dopisem na šéfa Státní veterinární správy ČR Milana Malenu a odkazují jej na slova Petra Gandaloviče, ministra českého zemědělství.

Ten totiž několikrát veřejnost ujistil, že jeho snahou je co největší snížení administrativní zátěže zemědělců a potravinářů. Jednou z nich je právě ono zmíněné Prohlášení chovatele prasata.

Od 1. ledna tohoto roku je po chovatelích prasat, kteří svá zvířata dávají porážet na jatkách, požadováno Prohlášení chovatele prasat, které obsahuje podrobné informace o dodávaných zvířatech, předchozích dodávkách, vyšetřeních na jatkách, vyšetřeních prováděných v hospodářství chovatele včetně informace o jeho soukromém veterináři. Tyto informace je třeba dodat 24 hodin před porážkou a současně s dodávkou prasat předat i veterinární osvědčení.

Chovatelé, kteří již letos prasata na jatka dodávali, se na naši okresní agrární komoru obrátili s požadavkem na upuštění od tohoto postupu.

Legislativa stěžuje orientaci chovatelů

Veterinární správa o této nové povinnosti dostatečně neinformovala chovatelskou veřejnost. Ve veterinárním zákoně není o této povinnosti zmínka, pouze ve změti odkazů na řadu evropských nařízení je uveden odkaz i na NR č. 853/2004. Legislativa vztahující se k povinnostem zemědělců je už dnes velmi obsáhlá a nepřehledná a nelze se divit, že chovatelé se už vůbec neorientují ve stejně složité a obsáhlé legislativě EU, která se do našeho právního řádu přímo neimplementuje. Ústřední evidence zvířat pravidelně rozesílá chovatelům své informace a jistě by umožnila Státní veterinární správě tuto důležitou zprávu distribuovat chovatelům v rámci svých informačních kanálů. Řada chovatelů tak byla na jatkách překvapena požadavkem na další dokument.

Stálý dodavatel nemusí pokaždé dokazovat

Nařízení Evropské rady 853/2004, oddíl III k tomu říká: „Pokud jde o jakákoli zvířata … musí provozovatelé potravinářských podniků provozující jatky v případě potřeby požadovat … informace o potravinovém řetězci.“
Dále Oddíl III, bod 4 a) tohoto nařízení říká, že:

  • Provozovatel jatek však nemusí obdržet informace v bodě 3 písm. a), b), f), a h) (tj. nákazový status hospodářství, zprávy o dřívějších prohlídkách a kontakt na veterináře), pokud jsou mu již známy. Z toho vyplývá, že v případě stálého odběratele stačí tyto informace poskytnout jednou a případně při změně situace.
  • Provozovatel jatek však nemusí obdržet informace podle bodu 3 písm. a), b), f) a g) (tj. nákazový status hospodářství, zprávy o dřívějších prohlídkách a údaje o výrobě), pokud výrobce prohlásí, že nemá žádné příslušné informace, které je třeba sdělit
  • Bod 7 říká: „pokud to příslušný orgán povolí, nemusejí být zvířata opatřena informacemi o potravinovém řetězci nejméně 24 hodin předem, ale stačí, aby tomu bylo tak až při přepravě na jatky, a to v následujících případech: a) farmová prasata, drůbež nebo zvěř, jež prošly prohlídkou před porážkou v hospodářství, ze kterého pocházejí, pokud v osvědčení doprovázejícím zvířata podepsaný veterinární lékař prohlašuje, že zvířata vyšetřil v hospodářství, ze kterého pocházejí a shledal je zdravými.

 

Dopis řediteli Státní veterinární správy ČR Milanu Malenovi

„Vzhledem k tomu, že zemědělci jsou velmi zatíženi nejrůznější administrativou, která rok od roku narůstá navzdory slibům z EU i našeho ministerstva, které hovoří o jejím snižování, žádáme vás, pane řediteli, abyste využil možnosti, kterou nám dává formulace „v případě potřeby požadovat …“ v úvodu oddílu III nařízení a veterinární správa nepožadovala od jatek, aby toto prohlášení po chovatelích vyžadovala.

Je u nás již léta povinností jednak před přesunem na jatka opatřit dodávku veterinárním osvědčením, takže veterinární lékař posoudí zdravotní stav zvířat a při vystavování osvědčení vychází ze znalosti nákazové situace na farmě, jednak jsou chovatelé zvířat povinni vést záznamy o použitých léčivých prostředcích, které zaručují dostatečnou informovanost o látkách vstupujících do potravinového řetězce.

Prohlášení chovatele prasat dodávané na jatka 24 hodin před každou dodávkou bude jen další bytečný papír, který vůbec nezaručí další zvýšení bezpečnosti potravin. Bude znamenat jen opětovné rozšíření již tak obsáhlých administrativních povinností zemědělců.“

Vladimír Šimek
předseda OAK Trutnov