KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropská komise schválila Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

12/12/07

Zdroj: Ministerstvo  pro místní rozvoj

Dne 3. prosince 2007 schválila Evropská komise Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Řídícím orgánem je Amt der Wiener Landesregierung  v Rakousku, v České republice je Národním koordinátorem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Tento mezinárodní program se zaměřuje na projekty, které mají důležitost či vliv na celé území střední Evropy a slouží regionům z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Vyhlášení první výzvy je plánováno v 1. čtvrtletí roku 2008.

Program má pro období 2007 – 2013 k dispozici 246 mil. EUR pro všechny zapojené země. Finanční prostředky jsou určeny k podpoře projektů zahrnujících spolupráci mezi národními, regionálními a místními veřejnými i soukromými subjekty. Podporuje společné akce/projekty v oblasti inovací, dostupnosti, životního prostředí, konkurenceschopnosti a atraktivnosti měst a regionů.

Tento program navazuje na iniciativu ES Interreg IIIB CADSES. Jeho cílem je napomoci ekonomickému, ekologickému a sociálnímu rozvoji ve Střední Evropě. Je spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje (ERDF).

Seznam subjektů, které mohou být žadateli:

Národní a regionální veřejné orgány; regionální rozvojové agentury; univerzity, výzkumné ústavy a instituce terciárního vzdělávání; inkubační domy; školicí střediska; sdružení zaměstnavatelů; podnikatelé; provozovatelé infrastruktury a veřejné dopravy; ekologické zájmové skupiny; dodavatelé energií; instituce územního plánování; bytová družstva a bytové podniky; nadnárodní organizace v oblasti kultury.

Příklady zaměření projektů:

– podpora inovací a znalostí ve střední Evropě – podpořena může být výměna inovačních přístupů a budování institucí pro transfer technologií napříč Střední Evropou. Prostředky získají např. vznikající nadnárodní klastry působící v klíčových oblastech (inovace, výzkum). Šíření znalostí bude podpořeno motivací vzdělávacích center k nadnárodní spolupráci a přenosu svých zkušeností.

– zlepšení dostupnosti střední Evropy – podporu mohou získat projekty řešící problémy v dopravě metropolitních a izolovaných oblastí. Podpořeno může být zavádění jednotného právního a technického rámce pro přepravu nebezpečného odpadu nebo zkvalitnění služeb hromadné dopravy. Pozornost bude mít i zavádění ICT do dopravy, které zjednoduší její řízení, zvýší bezpečnost a kontrolu dopravních sítí.

– podpora životního prostředí – podporu mohou získat projekty na vytváření nadnárodních strategií v oblasti odpadového hospodářství, vodohospodářství apod., podpořeny mohou být obnovy kontaminovaných areálů. Pomoc je také určena na prevenci a řešení krizových situací zapříčiněných klimatickými změnami nebo přírodní katastrofou. Důraz bude kladen na vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie a přenosu know-how v této oblasti.

– zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity měst – města mohou být podpořena při budování trvalé spolupráce na nadnárodní úrovni v různých oblastech (kulturní, výzkumné apod.), venkovská sídla např. mohou získat prostředky pro změnu své hospodářské činnosti ze zemědělské na jinou. Dále mohou být podpořeny projekty rozšiřující nabídku sociálních a zdravotnických služeb, případně projekty zabraňující jakýmkoliv projevům segregace obyvatel ve městech.

O vyhlášení výzev Vás budeme informovat na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.strukturalni-fondy.cz pod odkazem Evropská územní spolupráce a na stránkách programu www.central2013.eu

Zařazeno v Aktuality