KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství upozorňuje všechny provozovatele krmivářských podniků

20/11/07

Dnem 1.1.2008 končí termín, do kterého mají provozovatelé krmivářských podniků vydat prohlášení, že plní požadavky stanovené nařízením č. 183/2005.

Ministerstvo zemědělství tímto upozorňuje všechny provozovatele krmivářských podniků, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv, že podle článku 18 odst. 3.

Ministerstvo zemědělství tímto upozorňuje
 
všechny provozovatele krmivářských podniků, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv, že podle článku 18 odst. 3
 
dnem  1.1 .2008  končí termín, do kterého mají vydat prohlášení, že plní požadavky stanovené tímto nařízením.
 
Prohlášení učiní provozovatelé na formuláři vydaném Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, který jako orgán odborného dozoru zajišťuje úkoly plynoucí z nařízení ES o hygieně krmiv. Formulář prohlášení je k disposici na webových stránkách ÚKZÚZ a předkládá se příslušnému regionálnímu oddělení krmiv Kontakty www.ukzuz.cz.
 
 
Prohlášení se týká všech provozovatelů krmivářských podniků, jejichž provozy jsou schváleny nebo registrovány podle nařízení (ES) č. 183/2005 postupem stanoveným zákonem č. 91/1996 Sb., krmivech, ve znění zákona č. 553/2005 Sb.
 
Základní požadavky stanovené nařízením(ES) č. 183/2005 podle čl. 4 až 6 a čl. 20 jsou zejména:
 
1. vprvovýrobě krmiv, jejíž rozsah je definován jako výroba zemědělských produktů zahrnující zejména pěstování plodin, sklizeň, výrobu mléka, chov zvířat do porážky nebo rybolov, jejímž výsledkem jsou produkty, které po sklizni, sběru nebo ulovení nejsou podrobeny žádné další operaci, kromě jednoduchého fyzikálního zpracování (čištění, balení, skladování, sušení nebo silážování), 
 
– zavedení opatřenípro udržení rizika biologické, chemické a fyzikální kontaminace krmiv, zvířat a živočišných produktů při krmení zvířat určených k produkci potravin na co nejnižší přiměřené dosažitelné úrovni (čl. 4),
 
– dodržování požadavků stanovených v příloze I  část A nařízení (čl.5)
a)  u operací na úrovni prvovýroby krmiv,
b) u dalších přidružených operací (doprava, skladování a manipulace s primárními  produkty v místě produkce) a
c) u výroby krmných směsí pro výhradní požadavky vlastních hospodářství bez použití doplňkových látek nebo premixů, s výjimkou doplňkových látek pro silážování,  
 
– dodržování požadavků stanovených v příloze III  nařízení (čl.5)
při krmení zvířat určených k produkci potravin;
 
2. u operací jiných než jsou uvedeny v bodě 1., včetně prvovýrobců vyrábějících  krmné směsi pro výhradní požadavky vlastních hospodářství při použití doplňkových látek nebo premixů, s výjimkou doplňkových látek pro silážování,
 
   –    dodržování požadavků stanovených v příloze II nařízení (čl. 5)   a
 
  –   zavedení, provádění a zachovávání stálého písemného postupu nebo postupů na základě zásad HACCP (čl.6) .
 
V této skupině se jedná především o provozovatele, kteří vyrábějí, skladují, dodávají, přepravují nebo uvádějí do oběhu krmné suroviny, krmné směsi, doplňkové látky a premixy. Požadavky uvedené v příloze II nařízení jsou v podstatě zestručněné požadavky již zrušené směrnice Rady 95/69/ES, které byly transponovány do zákona o krmivech a jeho prováděcí vyhlášky a vydáním nařízení (ES) č. 183/2005, o hygieně krmiv, pozbyly platnost;  
 
3. všichni provozovatelé krmivářských podniků  mohou používat
 
    – pokyny pro správnou praxi, které vypracovávají a šíří odvětví krmivářských podniků, s ohledem na příslušné zásady správné praxe v rámci Codex Alimentarius,  u prvovýroby krmiv s ohledem na požadavky stanovené v příloze I části B nařízení o hygieně krmiv (čl. 20 a 21).
 
Pokyny pro správnou praxi mají napomáhat provozovatelům krmivářských podniků na všech úrovních krmivového řetězce zajišťovat bezpečnost potravin.
 
4.  všichni provozovatelé krmivářských podniků  zajišťují
 
– vedení evidence, které umožňuje dohledatelnost od výrobce až ke konečnému uživateli zejména v případech vzniku rizika, které by mohlo ohrozit zdraví zvířat nebo lidí nebo životní prostředí.
 
 
Pro informaci provozovatelů krmivářských podniků v prvovýrobě,
kteří mají k nařízení (ES) č. 183/2005, o hygieně krmiv, obtížnější přístup, uvádíme dále znění závazné části A přílohy I a znění přílohy III  tohoto nařízení (Úřední věstník Evropské unie L 35 z 8.2.2005, str. 1 až 22):

 
PŘÍLOHA I
 
Prvovýroba
 
ČÁST A

Požadavky na krmivářské podniky na úrovni prvovýroby krmiv podle čl. 5 odst. 1

 

I. Hygienická ustanovení

 

1. Provozovatelé krmivářských podniků odpovědní za prvovýrobu krmiv zajistí, aby byly operace řízeny a prováděny tak, aby se předcházelo rizikům, která by mohla ohrozit bezpečnost krmiv, a aby se tato rizika vyloučila či minimalizovala.
 
2. Provozovatelé krmivářských podniků v možné míře zajistí, aby byly primární produkty vyráběné, připravované, čištěné, balené, skladované a přepravované v rámci jejich odpovědnosti chráněny před kontaminací a znehodnocením.
 
3. Provozovatelé krmivářských podniků plní povinnosti podle bodů 1 a 2 tak, že dodržují příslušné právní předpisy Společenství a vnitrostátní právní předpisy týkající se kontroly rizik, včetně:
i) opatření pro kontrolu nebezpečné kontaminace, způsobené například vzduchem, půdou, vodou, hnojivy, přípravky na ochranu rostlin, biocidními produkty, veterinárními léčivými přípravky a manipulací s odpadem a jeho likvidací, a
 
ii) opatření týkajících se zdraví rostlin, zdraví zvířat a životního prostředí, která mají důsledky pro bezpečnost krmiv, včetně programů pro sledování a tlumení zoonóz a původců zoonóz.
 
4. V případě potřeby provozovatelé krmivářských podniků přijmou odpovídající opatření, zejména:
a) k udržení čistoty zařízení, vybavení, nádob, přepravek a vozidel používaných při výrobě, přípravě, třídění, balení, skladování a přepravě krmiv a dle potřeby k jejich vhodné desinfekci po čištění;
b) podle potřeby k zajištění hygienických podmínek pro produkci, přepravu a skladování krmiva a k zajištění jeho čistoty;
c) k používání čisté vody, kdykoli je to nutné pro předcházení nebezpečné kontaminaci;
d) v možné míře k zabránění nebezpečné kontaminaci způsobené zvířaty či hmyzem;
e) k oddělenému a bezpečnému skladování odpadů a nebezpečných látek a manipulaci s nimi, aby se tak předešlo nebezpečné kontaminaci;
f) k zajištění toho, aby obalové materiály nebyly zdrojem nebezpečné kontaminace krmiva;
g) k zohlednění výsledků všech příslušných analýz provedených na vzorcích odebraných z primárních produktů či na jiných vzorcích, které jsou významné z hlediska bezpečnosti krmiv.


II. Vedení záznamů

1. Provozovatelé krmivářských podniků vedou záznamy týkající se opatření zavedených pro kontrolu rizik, a to vhodným způsobem a po vhodnou dobu úměrnou povaze a velikosti krmivářského podniku. Provozovatelé krmivářských podniků musí příslušné informace uvedené v těchto záznamech zpřístupnit příslušnému orgánu.
 
2. Provozovatelé krmivářských podniků musí zejména vést záznamy o:
a) každém použití přípravků na ochranu rostlin a biocidních produktů;
b) použití geneticky modifikovaného osiva;
c) každém výskytu škůdců či chorob, které by mohly ovlivnit bezpečnost primárních produktů;
d) výsledcích veškerých analýz provedených na vzorcích odebraných z primárních produktů či jiných vzorcích odebraných pro diagnostické účely, které jsou významné z hlediska bezpečnosti krmiv;
e) zdroji a množství každého vstupu krmiva a místu určení a množství každého výstupu krmiva.
 
3. S vedením záznamů příslušných pro činnosti, které provádějí v hospodářství, mohou provozovatelům krmivářských podniků pomáhat jiné osoby, například veterinární lékaři, agronomové a zemědělští technici.

  
 
PŘÍLOHA III
 
SPRÁVNÉ POSTUPY KRMENÍ ZVÍŘAT

Chov na pastvinách

Spásání pastvin a polí musí být řízeno tak, aby byla minimalizována kontaminace potravin živočišného původu v důsledku fyzikálních, biologických nebo chemických rizik.
 
V případě potřeby se dodržuje přiměřená doba odpočinku, než se hospodářským zvířatům umožní spásání pastvin a polí a zbytků po sklizni, a odpočinek mezi střídáním pastvy, aby se minimalizovala biologická křížová kontaminace hnojem v případě, že tento potenciální problém existuje, a aby se zajistilo, že budou dodrženy doby nepoužívání zemědělských chemických přípravků (ochranné lhůty).

Požadavky na  vybavení pro ustájení a krmení

Jednotka živočišné výroby musí být navržena tak, aby bylo možné ji přiměřeně čistit. Jednotka živočišné výroby a krmné zařízení musí být čištěny pečlivě a pravidelně, aby se předešlo hromadění rizik. Chemikálie používané k čištění a dezinfekci musí být používány v souladu s návodem a skladovány odděleně od krmiva a prostor pro krmení.
 
Musí být zaveden systém pro potírání škůdců, aby bylo zamezeno přístupu škůdců do jednotky živočišné výroby v zájmu minimalizace možnosti kontaminace krmiva a podestýlky nebo zvířat.
 
Budovy a krmné vybavení musí být udržovány v čistotě. Musí být zavedeny systémy pro pravidelné odstraňování hnoje, odpadního materiálu a ostatních možných zdrojů kontaminace krmiva.
 
Krmivo a podestýlka používané v živočišné výrobě musí být často vyměňovány a nesmí zplesnivět.

 Krmení

1. Skladování
 
Krmivo musí být skladováno odděleně od chemických látek a jiných produktů zakázaných ke krmení. Skladovací prostory a nádoby musí být udržovány čisté a suché a v případě potřeby musí být přijata vhodná opatření k potírání škůdců. Skladovací prostory a nádoby musí být pravidelně čištěny, aby se předešlo nežádoucí  křížové kontaminaci.
 
Osivo musí být řádně skladováno tak, aby nebylo přístupné zvířatům.
 
Medikované krmivo a nemedikované krmivo určené pro různé kategorie nebo druhy zvířat musí být skladováno tak, aby se snížilo riziko zkrmení zvířatům, kterým není určeno.
 
2. Distribuce
 
Systém distribuce krmiva v hospodářství musí zajišťovat, aby bylo správné krmivo odesláno do správného místa určení. Při distribuci a krmení musí být s krmivem zacházeno tak, aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci z kontaminovaných skladovacích prostor a vybavení. S nemedikovanými krmivy se musí zacházet odděleně od krmiv medikovaných, aby se předešlo kontaminaci.
 
Dopravní prostředky a krmné vybavení hospodářství musí být čištěny v pravidelných intervalech, zejména pokud se používají k dodávkám a distribuci medikovaného krmiva.


Krmivo a voda

Voda pro napájení nebo akvakulturu musí mít jakost vhodnou pro zvířata, která jsou chována. Pokud existuje důvod k obavám ohledně kontaminace zvířat nebo živočišných produktů, přijmou se opatření k vyhodnocení a minimalizaci rizik.
 
Zařízení pro krmení a napájení musí být navrženo, konstruováno a umístěno tak, aby byla minimalizována kontaminace krmiva a vody. Napájecí systémy se dle možnosti pravidelně čistí a udržují.

Zaměstnanci

Osoby odpovědné za krmení a manipulaci se zvířaty musí mít požadované dovednosti, znalosti a kvalifikaci.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství