KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

III. NÁRODNÍ KONFERENCE O VENKOVU

27/11/07

Zdroj: MZe

se konala spolu se seminářem LEADER v Boskovicích ve dnech 13. – 15. 11. 2007 pod záštitou Mgr. Petra Gandaloviče, ministra zemědělství a 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Milana Venclíka. Obě akce navštívilo okolo 200 účastníků, z toho více než 60 zástupců místních akčních skupin a další zemědělské a odborné subjekty a zástupců samosprávy a státní správy.

Hlavním organizátorem konference byla Národní síť MAS, Ministerstvo zemědělství ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a Místní akční skupinou Boskovicko PLUS.

Při hledání vhodného místa konference o venkovu v roce 2007 byla Místní akční skupinou Boskovicko PLUS nabídnuta Národní síti MAS ČR a dalším spoluorganizátorům realizace této akce ve městě Boskovice. Organizátorský tým tuto nabídku přijal a organizace konference tak byla společná.

Území MAS Boskovicko PLUS se nachází v Jihomoravském kraji a zahrnuje mikroregiony Boskovicko, Kunštátsko-Lysicko, Olešnicko a Svitava, které historicky tvořily Boskovické panství.

Činnost MAS Boskovicko PLUS je zaměřena na zlepšení kvality života na venkově. Ve svém regionu se snaží aplikovat principy metody LEADER a spolupracuje se všemi stranami obyvatel a subjektů regionu.
 
V minulých letech se podařilo zapojit do činnosti sdružení nejen zástupce veřejné správy, zemědělských a podnikatelských subjektů, ale také neziskové organizace a školní mládež. Právě studenti cestovního ruchu a hotelnictví tvořili spolu se zástupci MAS a Města Boskovice velkou část organizačního zázemí konference. Místní akční skupině se kromě jiných akcí podařilo v minulých letech realizovat projekty financované Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR 2006. Jen tak mohlo vzniknout první digitální kino na Moravě v Olešnici, kulturně společenský areál v Kozárově či nová tvořivá školička v Sulíkově. Dále byl rekonstruován sklad obilí na linku na třídění a zpracování plastů ve firmě VSP Group a v Doubravické a.s. byla vybudována nová čerpací stanice i pro občany. MAS Boskovicko PLUS by ráda pokračovala v nastartovaném trendu zvyšování úrovně kvality celého svého území, jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti spolupráce s dětmi a mládeží i v získávání finančních prostředků pro realizaci investičních i neinvestičních projektů.

ZÁVĚRY III. NÁRODNÍ KONFERENCE O VENKOVU

V rámci konference proběhlo i zasedání Národní sítě MAS ČR, jehož obsahem bylo projednání zprávy o činnosti a formulace úkolů pro uspořádání konference Národní sítě MAS ČR, která je plánovaná na duben 2008.
 
Téma kulatých stolů:
 
1. Formulace požadavků MAS v rámci pracovních jednání pro přípravu Celostátní sítě pro venkov

2. Vzdělávání venkova

3. Akční plán pro biomasu k rozvoji venkova

4. Úloha zemědělství v rozvoji venkova a zemědělci v MAS

Facilitátoři jednotlivých kulatých stolů byli odborníci v dané problematice.

 

1. Formulace požadavků MAS v rámci pracovních jednání pro přípravu Celostátní sítě pro venkov

 

Jedním z hlavních témat konference bylo i aktuální téma vytvoření sítě pro venkov – v rámci České republiky. Účastnící konference se shodli na níže uvedených potřebách:

1. Zajišťovat výměnu zkušeností z oblasti podpory rozvoje venkova (dle opatření PRV), setkávání

2. Formovat základní přístupy v politice rozvoje venkova

3. Získávat, shromažďovat a analyzovat informace o opatřeni k rozvoji venkova

4. Šířit informace o opatřeních k rozvoji venkova

5. Zakládat a provozovat síť odborníků za účelem usnadnění výměny odborných znalostí a podpory provádění a hodnocení politiky rozvoje venkova

6. Shromažďovat postupy rozvoje venkova

7. Analyzovat postupy rozvoje venkova

8. Šířit osvědčené postupy rozvoje venkova

9. Upevňovat / realizovat osvědčené postupy rozvoje venkova

10. Vyhodnocovat dopady politiky rozvoje venkova

11. Poskytovat informace o vývoji ve venkovských oblastech

12. Pořádat setkání pro osoby, které se aktivně podílejí na rozvoji venkova

13. Interpretovat data v oblasti rozvoje venkova a analyzovat vývoj ve venkovských oblastech

14. Podporovat národní a nadnárodní iniciativy pro spolupráci

15. Shromažďovat data týkající se rozvoje venkovského prostoru od správců příslušných dat, z veřejných databází a dalších informačních systémů

16. Zajišťovat sběr chybějících statistických dat z území prostřednictvím elektronického dotazníku s odpovědností zpracovatele/potenciálního člena sítě

17.  Provádět rozbory a šetření metody Leadery rámci osy I. až III. PRV

18.  Prostřednictvím GIS zpracovávat data s geografickou informací

19. Vyhodnocovat dopady politiky rozvoje venkova

20. Prostřednictvím automatizované tvorby jednotné databáze poskytovat podklady pro komplexní vyhodnocení dat

21. Interpretovat data v oblasti rozvoje venkova a analyzovat vývoj ve venkovských oblastech

22. Zprostředkovávat kontakty pro realizaci projektů spolupráce na národní i mezinárodní úrovni.

Společnými principy práce Sítě by mělo být sedm definovaných klíčových principů rozvoje venkova:

1. Vytváření a realizace územních rozvojových strategií
2.  Přístup zdola nahoru (bottom-up)
3.  Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (Private-Public Partnership)
4.  Nové nebo inovační přístupy
5. Akce nebo projekty z různých sektorů hospodářství
6. Tvorba sítí/subsítí
7. Realizace projektů spolupráce

 
2. Vzdělávání venkova

Kulatý stůl metodou brainstormingu odpověděl na otázky identity venkova a jakým způsobem tuto identitu podpořit, jakou formou vzdělávání a v jakém místě. Kulatý stůl se usnesl, že vzdělávání by mělo být v místě bydliště a otevřené pro aktivní obyvatele, kteří mají vzdělávat a předávat informace.

Výstupem kulatého stolu dále byla identifikace jednotlivých typů aktérů ve venkovském prostoru a potřeb jejich vzdělávání. Na tomto základě byly definovány typy vzdělávacích modulů.

 

3. Akční plán pro biomasu k rozvoji venkova
 
Zástupci Agrární komory formulovali základní principy využití biomasy pro energetické a průmyslově účely a vliv tohoto trendu na strukturu zemědělství.
 

4. Úloha zemědělství v rozvoji venkova a zemědělci v MAS
 
Ing. Jan Záhorka představil na konkrétních číslech řazených v časové ose, vývoj českého zemědělství, jeho dlouhodobé tendence. Ze svého pohledu jmenoval hlavní příčiny neuspokojivého stavu v konkrétních oblastech. Definoval světové – evropské
– vnitřní vlivy na české zemědělství s upozorněním na zřejmé důsledky. Pan Aleš Lahoda (MAS Hornolidečsko) dále referoval o spolupráci zástupců zemědělského sektoru v rámci místních akčních skupin.
 
K předneseným tématům tohoto bloku jednání proběhla diskuse účastníků, jejímž výsledkem jsou následující závěry:

Současný, již dlouhodobý trend snižování rozměru českého zemědělství, je významným faktorem ovlivňujícím úbytek pracovních míst na venkově. Jeho důsledkem je i stálé snižování počtu trvale žijících obyvatel na venkově a kvality jejich života. Tento aspekt může ovlivnit změnu struktury osídlení České republiky.

Inspirační analýza AK ČR předložená k diskusi ukazuje možná řešení vedoucí k zvrácení tohoto trendu. V rámci diskuse byla tato řešení podrobně analyzována a účastníci k nim přednesli své připomínky.
 
Jednoznačným výstupem proběhlé diskuse je požadavek na zpracování dokumentu, který by vymezil vize, strategie a koncepce rozvoje zemědělství, jako součásti koncepce rozvoje venkova. Potřebou venkova je nutné zmapování potenciálu venkovského prostoru a opatření spějících k postupné realizaci navržené koncepce rozvoje.

Tento dokument by měl být zpracováván v duchu podpory a rozvoje „principu partnerství“. Zvláště vhodný prostor pro realizaci navrženého postupu vytváří metoda LEADER uplatňovaná místními akčními skupinami. Toto potvrzují i zkušenosti
z podpořených místních akčních skupin v předcházejících obdobích. V rámci České republiky v současné době existuje téměř 160 místních akčních skupin.
 
Účastníci konference upozornili na problémové oblasti, se kterými se potýkají a vyžadují, aby do navrhovaného dokumentu bylo zahrnuto i řešení následujících problémů:

1. podporou agroturistiky

2. rozvoj zemědělství v souladu s vnímáním měřítka „lidského rozměru krajiny (např. eroze krajiny, velikost obdělávaných celků)

3. iniciace změny předpisů a norem, které umožní „přímý prodej zemědělských produktů (ze dvora, venkovské tržnice, místní trhy, místní zásobování…)

4. zvyšování kreditu zemědělců – profese zemědělství

5. snížení rozdílů mezi cenami výstupů zemědělské prvovýroby a cenami spotřebitelskými (produkce – zpracovatel – prodejce – spotřebitel)

6. odstranění problémů s prodejem státní zemědělské půdy za účelem zemědělského hospodaření. Diferencovat ceny vyhláškové a ceny v místě a čase obvyklé podle účelu prodeje; tedy pokud je prodávána státní zemědělská půda, je vhodné smluvně ošetřit účel využití pozemku, jeho společenský přínos a smluvně ujednat povinnou dobu vázanosti na účel.

Plénum konference se shodlo na následujících závěrech:

1. Konference doporučuje iniciovat vypracování podrobné analýzy RUD a jeho vlivu na rozvoj venkova. Dále požaduje, aby změny rozpočtového určeni daní měly kontinuitu i v letech 2008 až 2010 a zabezpečily finanční stabilitu venkovských obcí.

2. Konference doporučuje odpovědným orgánům podporovat rozvoj metody Leader. Dále doporučuje najít vhodné nástroje, které by umožňovaly činnost všem zřízeným MAS na území České republiky. Mimo schválenou podporu MAS v rámci IV. osy Leader PRV, by tak měly být v období 2008-2013 podpořeny aktivity MAS i programem koncipovaným na národní úrovni v garanci současného resortu zemědělství a to minimálně ve finančním objemu roku 2007 (v intencích Programu Leader ČR). Podpora MAS by měly být realizována rovněž na úrovni krajů. V souvislosti s tímto návrhem je třeba vypracovat studii vyjadřující efektivitu podpory MAS na celostátní úrovni. Tuto studii předložit odbornému grémiu příslušných resortů a zástupců krajů.

3. Konference vyslovila ve svých závěrech žádost o organizaci setkání představitelů NS MAS ČR, AK ČR a SPOV ČR s panem ministrem Mgr. Petrem Gandalovičem.

Závěry III. Národní konference o venkovu