KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dovoz mléčných výrobků ze třetích zemí v rámci celních kvót na období od 1.1. do 30.6.2008

20/11/07

Zdroj: SZIF

Z důvodu možnosti uskutečnit dovozy od počátku kvótového podobdobí, pozměnilo Nařízení Komise (ES) č.1324/2007 nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanovuje režim pro podávání žádostí o licence pro dovoz ze třetích zemí v rámci celních kvót.

Žádosti o licence pro dovoz v období od 1. ledna do 30. června 2008 se podávají v termínu od 20. 11. do 30.11. 2007.

Žádosti mohou podávat pouze dovozci registrovaní pro dovoz mléčných výrobků v rámci celních kvót na období od 1.7.2007 do 30.6.2008.

 

Žádost o licenci
Žádost lze podat od 20.11. do 30.11.2007

Žádost o licenci lze podat pouze ve členském státě, ve kterém je žadatel registrován. Žádost o licence musí obsahovat registrační číslo žadatele.

Každý dovozce může podat pouze jednu žádost o licenci na stejnou kvótu pro dovozní celní kvótové období nebo podobdobí.

Jestliže žadatel podá více než jednu žádost o stejnou kvótu, pak všechny žádosti podané pro kvóty tohoto režimu se na půlroční dovozní období zamítají.

Žádosti o licence mohou uvádět jeden nebo více KN kódů uvedených v příloze I NK č. 2535/2001 pro stejnou kvótu a musí udávat množství požadované pro každý kód. Pro každý kód se však vydává samostatná licence.

Žádosti o licence se vztahují nejméně na deset tun a nejvýše na 10 % množství dostupného v rámci kvóty pro půlroční období. V případě kvót uvedených v čl. 5 písm. c) až h) a i) NK č. 2535/2001 se však žádost o licenci vztahuje nejméně na 10 tun a nejvýše na množství stanovené pro každé období.

Žádosti o licence se přijímají pouze tehdy, pokud žadatel připojí písemné prohlášení, že v běžném období nepodal a zavazuje se, že nepodá, žádnou jinou žádost o stejnou kvótu v rámci tohoto dovozního režimu.

V žádosti o licenci se dále uvede:

– v poli 8 země původu
– v poli 15 popis produktu podle Přílohy I NK č. 2535/2001
– v poli 16 příslušný KN kód
– v poli 20 číslo kvóty a text: Nařízení (ES) č. 2535/2001, článek 5

 

Záruka
Záruka na dovozní licenci se skládá ve výši 35 EUR/100kg.

Vydání licence
Komise co nejrychleji rozhodne o tom, v jakém rozsahu lze vyhovět podaným žádostem, a uvědomí o svém rozhodnutí členské státy. Pokud celkové množství, na které se vztahují žádosti o licence, překračuje stanovené množství, Komise použije na požadovaná množství koeficient krácení.

Licence se vydávají žadatelům nejpozději do pěti pracovních dnů po dni, kdy členské státy obdržely informaci o rozhodnutí.

 

Platnost licence
Licence je platná pro dané kvótové podobdobí.

 

Termín vrácení licence
Do 45 dnů od ukončení platnosti licence.

 

Zařazeno v Aktuality