KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zrychlené testy pro dohled nad BSE u skotu a TSE u ovcí a koz

25/10/07

Přehled zrychlených testů schválených v EU pro postmortální vyšetřování TSE u přežvýkavců.

Podle nařízení (ES) č. 999/2001 doplněného nařízením (ES) č. 253/2006 je k dispozici 12 testů pro dohled nad BSE u skotu a osm testů pro dohled nad TSE u ovcí a koz.

A. Jako zrychlené testy pro dohled nad BSE u skotu se používají tyto metody:
 
1. imunoblotingový test založený na technice Western blot ke zjištění fragmentu PrPRes rezistentního na proteinázu K (Prionics-Check Western test),
 
2. chemoluminescentní test ELISA zahrnující extrakční postup a techniku ELISA používající zesílené chemoluminescentní činidlo (Enfer test & Enfer TSE Kit verze 2.0, automatizovaná příprava vzorku),
 
3. imunotest (metoda Sandwich) na prokázání PrPRes prováděný po denaturaci a koncentraci (Bio-Rad TeSeE test),
 
4. imunotest prováděný na mikrotitračních destičkách (ELISA) ke zjištění PrPRes rezistentních na proteinázu K pomocí monoklonálních protilátek (Prionics-Check LIA test),
 
5. imunotest závisející na potvrzení, souprava na zjištění antigenů proti BSE (Beckman Coulter InPro CDI kit),
 
6. chemoluminescentní test ELISA na kvalitativní určení PrPSc (CediTect BSE test),
 
7. imunotest s chemickým polymerem na selektivní zachycení PrPSc a s monoklonální detekční protilátkou zamířenou proti konzervovaným regionům molekuly PrP (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA),
 
8. chemoluminescentní imunotest prováděný na mikrotitračních destičkách ke zjištění PrPSc v tkáních skotu (Institut Pourquier Speed’it BSE),
 
9. imunotest na bázi laterálního proudu používající dvě různé monoklonální protilátky ke zjištění frakcí PrP rezistentních na proteinázu K (Prionics Check PrioSTRIP),
 
10. bilaterální imunotest používající dvě různé monoklonální protilátky zamířené proti dvěma epitopům ve vysoce rozvinutém stavu bovinních PrPSc (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),
 
11. test ELISA (metoda Sandwich) ke zjištění PrPSc rezistentních na proteinázu K (Roche Applied Science PrionScreen),
 
12. test ELISA k zachycení antigenů za použití dvou různých monoklonálních protilátek ke zjištění frakcí PrP rezistentních na proteinázu K (Fujirebio FRELISA BSE post mortem rapid BSE Test).

B. Jako zrychlené testy pro dohled nad TSE u ovcí a koz se používají tyto metody:
 
1. imunotest závisející na potvrzení, souprava na zjištění antigenů proti BSE (Beckman Coulter InPro CDI kit),
 
2. imunotest (metoda Sandwich) na prokázání PrPRes prováděný po denaturaci a koncentraci (Bio-Rad TeSeE test),
 
3. imunotest (metoda Sandwich) na prokázání PrPRes prováděný po denaturaci a koncentraci (Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat test),
 
4. chemoluminescentní test ELISA zahrnující extrakční postup a techniku ELISA používající zesílené chemoluminescentní činidlo (Enfer TSE Kit version 2.0),
 
5. imunotest s chemickým polymerem na selektivní zachycení PrPSc a s monoklonální detekční protilátkou zamířenou proti konzervovaným regionům molekuly PrP (IDEXX HerdChek BSE-ScrapieAntigen Test Kit, EIA),
 
6. chemoluminescentní imunotest prováděný na mikrotitračních destičkách ke zjištění PrPSc v tkáních ovcí (POURQUIER’S-LIA Scrapie),
 
7. imunoblotingový test založený na technice Western blot ke zjištění fragmentu PrPRes rezistentního na proteinázu K (Prionics-Check Western Small Ruminant test),
 
8. chemoluminescentní imunotest prováděný na mikrotitračních destičkách ke zjištění PrPSc rezistentního na proteinázu K (Prionics Check LIA Small Ruminants).
 
V případě všech testů musí být vzorek tkáně, na který se test použije, v souladu s návodem výrobce k použití.