KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků

02/07/07

Zdroj: www.agris

Přestože byla zákonem 42/1992 Sb., (transformační zákon) nařízena povinnost zemědělských družstev majetkově se v rámci transformace vyrovnat s celou řadou takzvaných oprávněných osob, do současné doby se tak ve většině případů nestalo.

Podle dostupných údajů prošlo transformací celkem 1208 zemědělských družstev, z toho pouze 238 zůstalo v původní formě družstva a ostatní se podruhé transformovala do obchodních, akciových a dalších společností. Tento proces, známý jako „druhá fáze transformace družstev“, v praxi znamenal, že se nové subjekty, vzniklé z 85 procent před uplynutím sedmileté lhůty, do které se měla původní družstva majetkově vyrovnat, povinnosti vyrovnání vyhnuly.

Nástupnické organizace totiž neuznaly a neuznávají závazky původních družstev, které se ze zákona majetkově vyrovnat měla, ačkoli hospodaří na majetku původních podniků. Tímto způsobem přišly o majetek v hodnotě desítek miliard korun nejméně desetitisíce občanů. Závazky vůči oprávněným osobám do současné doby vypořádalo nebo vypořádává pouze zhruba 20 procent zemědělských družstev.

Ministerstvo zemědělství proto připravilo návrh zákona „o vypořádání majetkových podílů, na něž vznikl oprávněným osobám nárok v souvislosti s transformací zemědělských družstev, a o změně některých zákonů“, který má majetkové vyrovnání řešit. Podstatou návrhu je to, že povinnou osobou se stává i podnik, na kterou byl majetek původní povinné osoby (družstva) převeden nebo byl do něj vložen. Oprávněné osoby domáhající se svého majetku mohou pak o něj do šesti měsíců od účinnost navrhovaného zákona družstva či jejich nástupce požádat. Pokud majetek vypořádán nebude, může oprávněná osoba uplatnit své nároky u soudu, přičemž návrh na vypořádání bude osvobozen od soudního poplatku.

Kromě toho je ale možné se při domáhání se svého majetku opřít o již existující soudní rozhodnutí a verdikty státních zastupitelství, která již v jednotlivých případech uložila soudům a orgánům činným v trestním řízení, aby byly ve vydávání majetku oprávněným osobám nápomocni. To se ale dosud děje jen v zanedbatelném počtu případů.

Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků po celou dobu 15 let od účinnosti původního transformačního zákona stál na straně oprávněných osob a mimo jiné i zásluhou Svazu se některé restituční kauzy podařilo vyřešit ve prospěch oprávněných osob. Šlo však vždy o složité, mnoho let trvající procesy provázené řadou obstrukcí z řad povinných osob, policie, soudů i exekutorů. Svaz proto vnímá iniciativu ministerstva zemědělství jako systémový a pozitivní počin, který může proces žádoucího a ze zákona daného majetkového narovnání urychlit a s definitivní platností vyřešit.

 

Zařazeno v Aktuality