KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Reforma SZP: reforma vinařství pomůže Evropě znovu získat ztracený podíl na trhu

09/07/07

Zdroj: AK ČR

Evropská komise dnes přijala návrhy na rozsáhlou reformu společné organizace trhu s vínem. Reforma následuje po více než roční debatě se všemi stranami o návrzích, které uvedlo sdělení z června 2006.

Reforma se snaží zvýšit konkurenceschopnost producentů EU, získat zpět postavení na trzích, vytvořit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, zjednodušit pravidla, zachovat nejlepší tradice v oblasti výroby vína v EU, posílit sociální strukturu venkovských oblastí a respektovat životní prostředí. Podstatou reformy je zlepšit využívání rozpočtu (1,3 miliard EUR), který zůstává ve stejné výši. Podle návrhu budou všechna neúčinná opatření na podporu trhu, jako jsou různé podpory na destilaci, na soukromé skladování a vývozní náhrady, zrušena dnem jeho zveřejnění. Návrh zakazuje přidávání cukru k obohacení vína a zrušuje podporu na používání moštu k obohacování, která byla zavedena k vyrovnání vyšších nákladů v porovnání s obohacováním. Nouzovou destilaci nahrazuje dvěma opatřeními k řešení krizí financovanými z vnitrostátních finančních prostředků. Návrh počítá s daleko více prostředky na propagaci vína z EU, zejména na trzích třetích zemí. Návrh zachovává pětileté přechodné období omezení výsadby a možnost opustit odvětví s atraktivní finanční podporou pro nekokurenceschopné výrobce.  Po roce 2013 budou podle návrhu omezení výsadby zrušena, aby se kokurenceschopným výrobcům umožnilo v případě zájmu rozšířit výrobu. Návrhem by se zjednodušila pravidla pro označování výrobků, EU by přijala některé postupy pro výrobu vína, které jsou přijímány všemi zeměmi vyrábějícími víno sdruženými v Mezinárodní organizaci pro vinnou révu a víno (OIV), a politika jakosti by vycházela z koncepce zeměpisného původu. Členské státy by získaly vnitrostátní finanční rámec a paletu opatření, z níž by si mohly vybírat nejvhodnější opatření podle místní situace. Více finančních prostředků by mířilo do rozvoje venkova s cílem financovat příslušná opatření, včetně opatření na podporu usazování mladých výrobců vína a ochrana životního prostředí.

„Máme za sebou rok intenzivních rozhovorů o tom, jak můžeme vinařskému odvětví EU pomoci dostat se opět na špičku. Navštívila jsem několik vinařských oblastí, abych se seznámila s problémy, se kterými se potýkají, a abych se s nimi podělila o své názory. Náš návrh zohledňuje vyjádřené obavy zejména zahrnutím podpory na propagaci našich vín na exportních trzích a omezení klučení oblastí s citlivým životním prostředím,” prohlásila Marion Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „V současnosti příliš plýtváme penězi – více než třetinu našeho rozpočtu vynaložíme na zbavování se nadbytečného vína, namísto toho, abychom pracovali na zvyšování naší konkurenceschopnosti a propagovali naše vína”. Jsem přesvědčená, že můj návrh oživí evropské vinařské odvětví a umožní nám oprávněně zaujmout místo největšího a nejlepšího výrobce vína na světě. Přestaňme tedy hovořit naprázdno a učiňme to, co je pro naše výrobce i spotřebitele vína nejlepší."

Podrobnosti návrhu:
Jednotná platba pro zemědělský podnik: všechny plochy, které jsou osázeny révou, budou způsobilé k uplatnění nároku na jednotnou platbu pro zemědělský podnik a na vyklučené plochy se platby budou poskytovat automaticky, čímž se zajistí jejich dobré zemědělské a ekologické podmínky.

Ukončení omezení výsadby: systém práv na výsadbu bude prodloužen do konce přechodného období v roce 2013 a následně zrušen ode dne 1. ledna 2014, aby se kokurenceschopným výrobcům vína umožnilo rozšířit výrobu.  Rozhodnutí zvýšit výrobu bude záviset na schopnosti výrobce prodat vyrobené víno.

Vnitrostátní finanční rámec: rámec umožní členským státům přizpůsobit opatření své konkrétní situaci. Celkový rozpočet se bude pohybovat od 623 milionů EUR v roce 2009 do 830 milionů EUR v roce 2015. Částky, které jsou k dispozici pro jednotlivé země, se budou vypočítávat na základě rozlohy plochy vinic, objemu výroby a historických výdajů. Možná opatření zahrnují: propagaci ve třetích zemích, restrukturalizaci/konverzi vinic, podporu sklizně před dozráním, nová opatření pro řešení krizí, např. pojištění proti přírodním katastrofám a správní náklady na zřízení zvláštního vzájemného fondu odvětví.

Opatření pro rozvoj venkova: mnohá opatření pro rozvoj venkova by mohla být zajímavá i pro vinařské odvětví, mezi jinými opatření na podporu usazení mladých zemědělců, efektivnější uvádění výrobků na trh, odborné vzdělávání, podpora organizací výrobců, podpora na pokrytí dodatečných nákladů a ušlých příjmů souvisejících s udržováním kulturní krajiny, předčasný odchod do důchodu.  Pro tyto účely by se do rozpočtu na rozvoj venkova převedly finanční prostředky od 100 milionů EUR v roce 2009 až po 400 milionů EUR v roce 2014. Tyto prostředky by byly určeny výhradně pro regiony s výrobou vína.  

Enologické postupy: odpovědnost za schvalování nových enologických postupů nebo úpravu stávajících se přenese na Komisi, která přezkoumá enologické postupy přijaté OIV a zapracuje je do seznamu postupů přijatých EU. EU schválí mezinárodně přijaté postupy výroby vína na vývoz do těchto zemí určení. Dovoz moštů na vinné kvašení a  smíchávání vín EU s dovezenými víny zůstane i nadále zakázaný.

Lepší pravidla označování: Koncept jakosti vín EU je založen na zeměpisných původech (jakostní vína vyrobená v konkrétní oblasti). Vína se zeměpisným označením budou rozdělena na vína s chráněným zeměpisným označením a vína s chráněným označením původu. Označování bude odpovídat potřebám spotřebitelů a umožní uspokojit poptávku po vínech různých odrůd, protože bude jednodušší a zejména proto, že se na nich i na vínech EU bez zeměpisného označení bude poprvé uvádět odrůda a ročník.

Propagace a informování: Komise zamýšlí provést důraznou a odpovědnou podpornou a informační kampaň. Celá akce zahrnuje rozpočet 120 milionů EUR z vnitrostátních finančních rámců na propagační opatření za hranicemi EU, z čehož 50 % bude spolufinancovat EU.  V rámci EU se rozběhne nová informační kampaň o vínech se zeměpisným označením a kampaň o odpovědné/střídmé konzumaci vína, u které se zvýší míra spolufinancování na 60%.

Ochrana životního prostředí: Skutečnost, že všechny vinařské oblasti mají nárok čerpat prostředky z režimu jednotné platby, znamená, že se více uplatní ekologické normy podle podmíněnosti.   Podmíněnost se uplatní na všechny vyklučené oblasti. V programech rozvoje venkova budou existovat minimální ekologické požadavky na klučení, restrukturalizaci a sklizeň zelené úrody, zároveň se navýší fondy pro agroenviromentální systémy.

Režim klučení: Pěstitelům, kteří se rozhodnou opustit odvětví, je poskytnuta prémie za dobrovolné klučení. Tato prémie bude v prvním roce používání režimu o 30 % vyšší než je současná úroveň a během pěti let trvání režimu se bude snižovat.  Aby nevznikaly sociální a ekologické problémy, členské státy budou moci omezovat klučení vinic v horských oblastech, na strmých svazích a v ekologicky citlivých oblastech a úplně ho zastavit, pokud vyklučená plocha představuje 10 % plochy osázené révou.  Celkově by se mělo klučení týkat plochy o rozloze přibližně 200 000 hektarů.  Rozpočet vyčleněný k tomuto účelu se bude postupně snižovat ze 430 milionů EUR v prvním roce na 59 milionů EUR v pátém, tj. posledním roce, přičemž průměrná prémie se sníží z 7174 EUR/hektar v prvním roce na 2 938 EUR/hektar v pátém roce trvání režimu. 

Zrušení opatření na řízení trhu: od prvního dne vstupu reformy v platnost se ruší tato opatření: nouzová destilace, podpora na destilaci vedlejších produktů, na destilaci konzumního alkoholu a destilaci vína vyrobeného z hroznu pro dvojí účel, podpora soukromého skladování, vývozní náhrady a podpora na mošt k obohacení vína.

Zákaz cukru k obohacení: přidávat cukr k obohacení vína bude zakázáno ode dne, kdy reforma vstoupí v platnost. Tento postup není v souladu s definicemi OIV ani EU. Ukončení přidávání cukru k obohacení vína a poskytování podpory na mošt zabezpečí rovnováhu, kterou je třeba udržovat mezi severem a jihem. Všichni výrobci budou potom vyrábět víno pouze z hroznů a moštu, na který nedostávají dotace.

Odvětví vína v EU:
EU má více než 2,4 milionu vinařských podniků, které hospodaří na 3,6 milionu hektarů, tedy na 2 % zemědělské plochy v EU. V roce 2006 představovala výroba vína 5 % hodnoty zemědělské výroby v EU. Spotřeba vína v EU soustavně klesá, ačkoli prodej jakostních vín roste. Za posledních deset let se dovoz ročně zvyšoval o 10 %, zatímco vývoz stoupá pouze pomalu. Při současném trendu dosáhne nadvýroba vína do roku 2010/11 celých 15 % produkce. EU každoročně vynaloží přibližně půl miliardy EUR jen na to, aby se zbavila nadbytečného vína, pro které nejsou možnosti odbytu.