KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Operační program Životní prostředí zahajuje

10/07/07

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje první výzvu k předložení žádostí o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žadatele o dotace čeká zrychlené proplácení nákladů, rozšíření uznatelných výdajů a zjednodušená administrativa vycházející ze zkušenosti z Operačního programu Infrastruktura.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí (SFŽP) dnes otevřely vybrané oblasti Operačního programu Životní prostředí, druhého největšího operačního programu České republiky, pro období 2007 – 2013. Program čerpá 18,4% z 26,96 miliardy eura určených ze Strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OPŽP nabídne přes 5,2 miliardy eura, tj. cca 150 miliard Kč.

Pro první výzvu je připraveno téměř 20 miliard Kč. Žádosti bude možné podávat od 3. září do 26.října 2007. O úspěšnosti budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do tří měsíců po ukončení příjmu žádostí. První výzva otevírá pět z celkem sedmi prioritních os. Zaměřuje se na ochranou vody a ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), problematiku odpadů a starých ekologických zátěží a podporu environmentálního vzdělávání. První výzva je určena především pro žadatele z řad nepodnikatelských subjektů jako jsou obce, města a kraje, příspěvkové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdružení nebo církve.

"Operační program Životní prostředí je obrovskou příležitostí pro ochranu a zlepšování životního prostředí v České republice. Jeho rozsah a vyčleněné prostředky jsou v historii České republiky ojedinělé a pravděpodobně se již nebudou opakovat," uvedl Martin Bursík, vicepremiér a ministr životního prostředí České republiky.

"Díky včasnému zahájení věřím, že budeme při zhodnocování možností Operačního programu Životní prostředí úspěšní."

Z prostředků Evropské unie bude v rámci první výzvy OP ŽP dotována např. výstavba čistíren odpadních vod, stokových systémů, úpraven vody nebo přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody. Subvencováno bude pořízení nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo nově budovaných rozvodů centrálního zásobování tepla (CZT), výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen a lokálních zdrojů tepla využívajících OZE; zvyšování účinnosti energetických systémů budov; rekonstrukce otopných soustav, využití bioodpadů, separace a svoz odpadů; zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, rekultivace starých skládek; rekonstrukce environmentálních vzdělávacích center.

Další výzvy budou zveřejňovány postupně od podzimu tohoto roku.

Petr Štěpánek, ředitel Státního fondu životního prostředí, klade důraz na uživatelsky přátelský přístup k žadatelům : "Chceme být co nejblíže žadatelům, a proto jsme se rozhodli posílit regionální informační a poradenskou infrastrukturu. Žádosti se nově budou přijímat na krajích, naše stávající kanceláře v krajských městech přesuneme postupně do Eurocenter. Připravujeme databázi akreditovaných poradců a síť regionálních poradenských a informačních míst a také spolupráci se subjekty, jejichž činnost s dotačními programy souvisí."

MŽP a SFŽP se rozhodly odstartovat Operační program Životní prostředí ještě před oficiálním schválením programového dokumentu ze strany Evropské komise.

Důvodem je snaha poskytnout žadatelům dostatek času pro přípravu kvalitních projektů. "Finální schválení Programového dokumentu Evropskou komisí očekáváme v průběhu září", uvedl Martin Bursík.

Při přípravě OP ŽP využilo ministerstvo a fond zkušenosti s administrací předchozího operačního programu, programů ISPA a Fondů soudržnosti a také Národních programů. SFŽP přitom patří k nejúspěšnějším subjektům v čerpání prostředků z evropských fondů. V uplynulých dvou letech se nejlépe dařilo využívat evropské peníze právě v rámci Operačního programu Infrastruktura 2004 – 2006.

OP ŽP tak přináší řadu zjednodušení pro žadatele. Jde zejména o zrychlené financování projektů s platbami do třiceti dnů od předložení neuhrazených faktur, rozšíření způsobilých nákladů o projektovou dokumentaci či stavební dozor. Hranice projektů, které podléhají schválení Evropskou komisí se u Fondu soudržnosti posunula z 10 mil. eur na 25 milionů eur. To celý proces administrace žádostí samozřejmě urychlí.

Projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí budou v letech 2007 až 2010 financovány podle pravidla n+3. To znamená, že prostředky alokované na rok 2007 lze čerpat v průběhu následujících tří let.

Přehled podporovaných oblastí v první výzvě

Prioritní osa 1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

1.1 Snížení znečištění vod.

1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů.

Přijímány budou pouze projekty v rámci kterých není v současnosti provozována vodohospodářská infrastruktura a kde podmínky pro provozování budou v souladu s podmínkami schválenými Fondem.

U aglomerací pod 2000 EO budou přijímány pouze projekty na území NP a CHKO včetně ochranných pásem.

1.2 Zlepšení jakosti pitné vody.

Přijímány budou pouze projekty v rámci kterých není v současnosti provozována vodohospodářská infrastruktura a kde podmínky pro provozování budou v souladu s podmínkami schválenými Fondem.

Přijímány budou pouze projekty, kde bude současně a souběžně realizována stavba kanalizace z oblasti podpory 1.1.

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

2.1 Zlepšování kvality ovzduší.

2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT

2.3 Omezování emisí.

Přijímány budou pouze projekty, u nichž bude případná veřejná podpora poskytnuta dle pravidla de minimis.

Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie

3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu. tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny.

3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla.

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

3.2.1. Realizace úspor energie.

3.2.2. Využívání odpadního tepla.

Prioritní osa 4: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady.

Nebudou přijímány projekty na realizaci speciálního zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu (KO).

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží.

Přijímány budou pouze projekty veřejných subjektů a projekty, jejichž řešení umožní realizaci do tří let od podání žádosti.

Prioritní osa 7: Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání,
poradenství a osvětu

7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a informací.
Přijímány budou pouze projekty stavebního charakteru.

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále z prostředků Fondu soudržnosti (FS). Program čerpá 18,4% z26,96miliardyeura určených ze strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OPŽP nabídne přes 5,2 miliardy eura, tj. cca 150 miliard Kč. Řídícím orgánem pro OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR.

Podrobné informace k Operačnímu programu Životní prostředí, včetně loga ke stažení, najdete na www.opzp.cz.

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky již více než patnáct let zásadním způsobem přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice. SFŽP ČR pečuje o investice do projektů na ochranu vod, ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a vzdělávání, a to buď z národních zdrojů nebo ze zdrojů Evropské unie za spoluúčasti SFŽP.

V současnosti Státní fond životního prostředí ČR nabízí možnost získat podporu investičních záměrů v oblasti ochrany přírody v následujících programech:

– Národní programy (příjem žádostí ve vybraných programech Příloh II pro rok 2007).

– Národní programy – podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR pro fyzické osoby v rámci programů na využití obnovitelných zdrojů energie v roce 2007.

– Operační program Infrastruktura (všechny výzvy již proběhly).

– Fond soudržnosti.

– Operační program Životní prostředí (období 2007 – 2013).

V roce 2006 Státní fond životního prostředí ČR úspěšně získal certifikát dle normy ISO 9001:2000 a připravuje certifikaci dle normy ISO 14001:2004. Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí, ze splátek poskytnutých půjček a jejich úroků a výnosů z uložených disponibilních prostředků na termínovaných vkladech. O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení poradního orgánu – Rady Fondu. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu ČR.

Aktuální informace o činnosti SFŽP naleznete na www.sfzp.cz.