KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novinky v poskytování informací o vodách pro veřejnost

17/07/07

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

V průběhu měsíce června došlo na základě dohody všech ministerstev ke spuštění nové jednotné internetové adresy www.voda.gov.cz. Z tohoto důvodu jednotlivé resorty zajistily migraci (přesměrování) stávajících internetových stránek (www.voda.mze.cz, www.voda.env.cz, www.povodi.cz a www.povodi.info) na novou jednotnou adresu, a to www.voda.gov.cz.

Důležitým faktorem je také skutečnost, že doposud platné a funkční internetové adresy zaniknou ještě do konce letošního roku.

Vítanou novinkou Vodohospodářského informačního portálu – VODA je aktualizace všech nejvýznamnějších režimních aplikací, které jsou obsaženy v záložce „Aktuální informace“. Není třeba nikterak zdůrazňovat, že tyto informace se staly pro všechny občany nejen zajímavé, ale i velmi podstatné. V souvislosti s klimatickou změnou se součástí aplikace, která široké veřejnosti poskytuje aktuální informace o vodních stavech a průtocích na vodních tocích, stal nově také druhý hydrologický extrém, a to parametr sucha (m3.s-1). Aplikace, která za povodňových situacích umožňuje získat každému představu, jak se na jednotlivých vodních tocích situace vyvíjí, zda povodňová vlna narůstá nebo již poklesá, tak nově získává parametr, který vyjadřuje také situaci, kdy je vody ve vodním toku nedostatek. Nejen parametr sucha, ale také příslušné stupně povodňového nebezpečí jsou přehledně vyznačeny v barevné legendě, která je samozřejmou součástí této aplikace.

Velmi zajímavě jsou nově také prezentovány informace o aktuálních hladinách vody v našich vodních nádržích. Aplikace, která prošla nejvýraznější změnou, v současné době zcela nově prezentuje informace o aktuální úrovni hladiny vody ve vodní nádrži, která je jistě velmi důležitá pro případné zachycení možné povodňové vlny v době zvýšených průtoků ve vodních tocích. Veřejnost především zcela jistě ocení jak barevné rozdělení nádrží dle aktuální naplněnosti konkrétního prostoru v nádrži, tak i graficky velmi vyvedené zpracování rozložení jednotlivých prostorů v nádrži včetně podrobných popisných údajů a vysvětlivek. Nejen během povodňových situací jsou tak k dispozici aktuální informace o množství vody v nádrži, včetně hodnot o množství vody do nádrže přitékající a současně odtékající. Veřejnost tak má k dispozici kompletní informace o manipulacích na vodních nádržích jakožto výsledek transparentnosti správců povodí.

Také informace o množství spadlých srážek za posledních 24 hodin, které jsou průběžně měřeny na téměř 180 místech území ČR, prošly změnou spočívající především v aktuálnosti poskytování těchto informací. Veřejnost tak má k dispozici informace, které v nás mohou vyvolat představu, k jak velkému nasycení povodí vodou došlo a jaký může mít vliv na vzestup hladin ve vodních tocích. Je nutné zdůraznit, že stejně jako předešlé dvě, tak i tato aplikace je již v současné době aktualizována v minimálně hodinových intervalech. A to je skutečnost, která v tomto oboru nemá v Evropě obdoby.
 
V současné době se tento portál řadí mezi plně profesionální portály s vodohospodářskou tématikou, jehož sledovanost (počet denních unikátních návštěvníků) se pohybuje v řádu několika desítek tisíc. Tato skutečnost je také samozřejmě podpořena kvalifikovaným přístupem zejména státních podniků Povodí k dané problematice a jejich ochotě se podílet na zajišťování informovanosti obyvatel. Věříme, že se zmiňované internetové stránky pro Vás stanou zajímavým a vyhledávaným zdrojem informací, které mohou mít, zvláště v období rozkolísaného počasí a v souvislosti se změnou klimatu, neocenitelný význam.