KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova – Přehled opatření

26/07/07

EAFRD – Osy a opatření pro čerpání dotací

OSA I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
Opatření Osy I:
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
I.1.2 Investice do lesů
 
I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
I.1.4 Pozemkové úpravy
I.2.1 Seskupení producentů
I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti
I.3.4 Využívání poradenských služeb
 
OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny
Opatření Osy II:
II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech
II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES
II.1.3 Agroenvironmentální opatření
II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy
II.2.2 Platby v rámci Natury 2000 v lesích
II.2.3 Lesnicko-environmentální platby
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
 
OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
Opatření Osy III:
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
III.1.3 Podpora cestovního ruchu
III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
III.3.1 Vzdělávání a informace
 
OSA IV – Leader