KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Veterináři podepsali dohodu s myslivci

12/06/07

Zdroj: www.agris.cz

Ve středu 6. června 2007 podepsali zástupci Státní veterinární správy ČR (SVS) a Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) dohodu o spolupráci. Informoval o tom mluvčí SVS Josef Duben s tím, že signatáři dohody se stali Milan Malena, ústřední ředitel SVS a Jaroslav Palas, předseda ČMMJ.

Základním smyslem této dohody bylo stvrdit podpisy dosavadní dobrou spolupráci i na další období, a to především pokud jde o péči o zdraví zvěře, ochranu životního prostředí, a o mysliveckou a veterinární osvětu. Pro SVS to znamená myslivce informovat mimo jiné o nařízených preventivních, ochranných a zdolávacích, a v případě výskytu aviární influenzy (ptačí chřipky) na území ČR informovat přímo sekretariát ČMMJ,“ uvedl Duben.

ČMMJ se naproti tomu zavazuje spolupracovat s orgány veterinární správy při zdolávání nebezpečných nákaz zvěře a při kontrole plnění nařízených opatření, věnovat mimořádnou pozornost volně žijícím ptákům, a v případě hromadných nebo podezřelých úhynů zabezpečit dodání uhynulých ptáků k vyšetření. V případě nutnosti budou členové ČMMJ prostřednictvím sekretariátu ČMMJ a okresních mysliveckých sdružení průběžně instruováni o opatřeních, které například kvůli aviární influenze SVS ČR přijala.

V případě potvrzení aviární influenzy by členové ČMMJ byli nápomocni při plnění úkolů stanovených mimořádnými veterinární opatřeními (např. sběr uhynulých ptáků, pomoc při soupisu zvířat nebo utrácení v ochranných pásmech a pásmech dozoru, v případě potřeby i v dalších pásmech s omezením).

Mimořádnou pozornost budou myslivci věnovat sledování stavu divokých prasat jako potenciálního šiřitele klasického moru prasat. A i nadále budou předkládat požadovaný počet ulovených lišek za účelem kontroly vztekliny a podílet se na provádění orální vakcinace.

„Mimo jiné bude ČMMJ své členy informovat o nezbytnosti vyšetřovat odlovené kusy volně žijící zvěře vnímavé na trichinelózu na přítomnost svalovce (trichinel). Myslivci se budou také podílet na budování a udržování sběrných míst odlovené zvěře a zajistí maximální informovanost myslivecké veřejnosti ve vztahu k povinnému provádění nařízených vyšetření zvěře v souladu se schválenou metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro daný rok, která se zveřejňuje ve Věstníku MZe ČR, a zajišťovat podmínky pro realizaci školení.

Pokud jde o péči o životní prostředí, zavazuje se SVS úzce spolupracovat s ČMMJ, a to především na určení rozsahu vyšetření cizorodých látek u zvěřiny jako nejvhodnějšího bioindikátoru, a testaci vlivu pesticidů na zdravotní stav zvěře a její reprodukční schopnosti v přírodě. Každý okresní myslivecký spolek má úzce spolupracovat s krajskými veterinárními správami. Okresní myslivecký spolek zabezpečí bezplatně prostřednictvím mysliveckých sdružení požadované množství zvěřiny k laboratornímu vyšetření na cizorodé látky.

Naopak pokud se týká myslivecké a veterinární osvěty, se SVS zavazuje zajišťovat podle potřeby a svých možností účast lektorů z řad odborných veterinárních pracovníků. ČMMJ se pak zavazuje informovat ve svých sdělovacích prostředcích o účinnosti a prospěšnosti spolupráce obou účastníků této dohody a seznamovat členy ČMMJ s požadavky veterinární péče na chov zvěře, s opatřeními stanovenými orgány veterinární správy.

Podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS, je podepsaná dohoda potvrzením dosavadní dobré spolupráce veterinářů s myslivci. Ta se dosud velmi osvědčila zejména při krocích při likvidaci vztekliny, při krocích proti klasickému moru prasat a v neposlední řadě i při krocích proti případnému rozšíření ptačí chřipky.