KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prohlášení účastníků Obilnářského fóra konaného dne 12. června 2007 ve Žďáru nad Sázavou

19/06/07

Zdroj: AK ČR

Obilnářského fóra se zúčastnilo 320 pěstitelů obilovin a olejnin, skladovatelů, zpracovatelů,  představitelů  nevládních  organizací  a zájmových  sdružení.  Po úvodním slovu  prezidenta AK ČR Ing. Jana Veleby a vystoupeních

– náměstka ministra zemědělství ČR Ing. Stanislava Kozáka
– předsedy Zemědělského výboru PS PČR Ing. Jiřího Papeže
– ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimíra Ecka
a představitelů nevládních organizací, zástupců komoditní rady AK ČR pro obiloviny a olejniny a po obsáhlé diskusi účastníci obilnářského fóra:


1.  K o n s t a t u j í

– Po rekordní sklizni obilovin  v roce 2004 ve výši téměř 8,8 mil. tun  (výnos 5,46 t/ha) došlo v dalších létech k výraznému snížení sklizně v roce 2005 na 7,7 mil. tun (výnos 4,75 t/ha) a v roce 2006 na 6,4 mil. tun (výnos jen 4,17 t/ha).. Intenzita pěstování obilovin v uplynulém období výrazně klesá.  Náklady na produkci 1 tuny pšenice v roce 2004 činily 2 189 Kč, v roce 2005 již 2 601 Kč a v roce 2006 dokonce 3 149 Kč, při současném snižování zásob živin v půdě, zejména fosforu, drasla a vápníku.  Aby čeští producenti byli na evropském trhu konkurenceschopní, mělo by být stabilně dosaženo průměrného výnosu srovnatelného s průměrem EU, tzn. min. nad  5,2 t/ha, z toho u pšenice nad 5,7 t/ha.

– Řepky bylo v roce 2006 sklizeno 880 tis. tun při průměrném výnosu 3,01 t/ha. Vyšší produkce bylo dosaženo jen v roce 2001 – 973 tis. tun při výnosu 2,84 t/ha  a v roce 2004 – 935 tis. tun při výnosu 3,60 t/ha.
 

– Důsledkem nižší sklizně obilovin v roce 2006, a to nejenom v ČR ale i v Evropě a ve světě (bioetanol v USA), nastal výrazný nárůst jejich cen. Např. v ČR se dubnové ceny  zemědělských výrobců  u obilovin  meziročně  zvýšily o 30 – 40 %,  řepky o cca 12 %. To s sebou nese svá pozitiva, ale i negativa, zvláště pro producenty vepřového a drůbežího masa a vajec. Přitom ceny obilovin v ČR jsou o cca 10 % nižší, než ceny evropské.

– Ke kvalitnějšímu ošetření a uskladnění obilovin významnou měrou přispěla podpora výstavby a modernizace obilních skladů zemědělských podniků v rámci Operačního programu. Tuto skutečnost zemědělská praxe velmi oceňuje. Rovněž oceňuje, že byly opět otevřeny programy PGRPF Zemědělec a Půda a že v uplynulém týdnu bylo vyhlášeno první kolo podpor z Programu rozvoje venkova na podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků a na opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy (bioplynové stanice, kotelny na biomasu atd.) s termínem pro podávání žádostí od 9.7. t.r..

– Přesto, že v těchto dnech ještě nejsou od ČSÚ a ani od MZe odhady sklizně lze konstatovat, že sklizeň bude průměrná (průměr posledních sedmi let činí 7 mil. tun, z toho základních obilovin 6,5 mil. tun a kukuřice 0,5 mil. tun). U řepky lze očekávat sklizeň 900 tis. tun. Předpokládaná produkce obilovin a řepky by měla plně uspokojit domácí spotřebu, zvýšenou potřebu pro výrobu bioetanolu a MEŘO, jakož i potřeby vývozu.

– Jak v ČR, tak i v Evropě, se očekává oproti roku 2006 mírně vyšší sklizeň  (v EU-27 o 17 mil. tun tj. o 6,5 % – z 258 mil. t v roce 2006 na 275 mil. tun letos). Vlivem zvýšené potřeby obilovin a řepky pro výrobu bioetanolu a MEŘO se na evropských burzách (EURONEXT) ceny drží na vysoké úrovni, např. na leden 2008 jsou kótovány až na úroveň 4 500 – 4 800 Kč/t a u řepky až na 8 200 Kč/t (v přepočtu podle nyní platného kurzu). 


2.   D o p o r u č u j í 

– Zemědělcům – producentům obilovin a řepky připravit se na řádné ošetření a oddělené uskladnění zrna podle partií, aby dosáhli dobrého zpeněžení podle kvality. Účelně využít domácí produkce pro zabezpečení živočišné výroby a nepřipustit další snižování stavů hospodářských zvířat, zejména monogastrů.

– Producentům obilovin zapojit se za účelem společného odbytu a zpeněžení produkce do družstva Agroodbyt a do dalších funkčních odbytových seskupení.

– Zpracovatelům zajistit si se zemědělci dlouhodobé a vzájemně výhodné smlouvy na odběr obilovin a řepky pro zpracování, včetně slámy a další biomasy pro energetické využití s podílem na zisku u dlouhodobých vztahů.

– Zemědělcům, organizacím ZZN, zpracovatelům a obchodníkům postupně měnit obchodní strategii a vývozy obilovin pokud možno realizovat formou z části nebo plně zpracovaných výrobků (mouka, slad atd.).

3.   Ž á d a j í

– Parlament, vládu a MZe dopracovat potřebnou legislativu a kontrolní mechanizmy pro plošné přimíchávání MEŘO do pohonných hmot od 1.9.2007 a bioetanolu nejpozději od 1.1.2008. Zvýšit minimální množství biopaliv na 3,5 % v benzinu a 4,5 % objemových v motorové naftě.

– MZe a PGRLF urychleně pro rok 2007 vyhlásit program podpory zemědělského pojištění a pro rok 2008 systémově připravit program řízení rizik a řešení krizí, který má plnou podporu v příslušných nařízeních EK a je uveden v programovém prohlášení vlády.

– MZe jednat s Evropskou komisí o poskytnutí příplatků na vývoz obilí  z důvodů velké vzdálenosti  ČR k mořským přístavům.

– okresní a krajské agrární komory a Agrární komoru ČR zabezpečit v rámci informačního systému sledování průběhu sklizně.