KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo plán na alokaci povolenek

12/06/07

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo včera zveřejnilo návrh, na jehož základě se budou emisní povolenky přidělovat jednotlivým průmyslovým podnikům. Firmy mají dostat povolenky na základě objemu oxidu uhličitého, který vypustily do ovzduší v předešlých letech.

Souvislosti:

Emisní povolenky představují tržní nástroj, s jehož pomocí chce EU přimět podniky ke snižování emisí oxidu uhličitého, k němuž se zavázala podpisem Kjótského protokolu. Velké průmyslové podniky v rámci systému dostanou určitý počet povolenek, který je opravňuje k vypuštění určitého objemu emisí (1 povolenka opravňuje držitele vypustit do ovzduší 1 tunu oxidu uhličitého). Pokud se podnikům povolenky nedostávají, mají možnost si je koupit od firem, které jich mají nadbytek. To však představuje dodatečný náklad, který má firmy motivovat k omezování emisí.

Evropská komise schválila v březnu letošního roku alokační plán povolenek pro období 2008-2012. Česká vláda podle tohoto plánu dostane povolenky na 86,8 miliónů tun emisí oxidu uhličitého. Je to o 14,8% méně oproti původnímu plánu, který do Bruselu zaslala ke schválení česká vláda. Podobně seškrtala Komise návrhy i drtivé většině členských zemí. Některé nové členské země jsou ovšem přesvědčené, že Komise omezila přidělené množství povolenek příliš mnoho. Slovensko, Polsko a ČR kvůli tomu Komisi žalují u Evropského soudního dvora (více viz článek ČR žaluje Komisi kvůli povolenkám).

Členské státy nyní musí přidělený objem povolenek rozdělit mezi velké průmyslové podniky a návrh opět zaslat do Bruselu ke schválení.

V České republice je v systému obchodování s emisními povolenkami v současné době registrováno 399 průmyslových firem. Tyto firmy jsou zodpovědné za vypouštění 65% emisí oxidu uhličitého v ČR. V roce 2005 tato zařízení emitovala 82,4 miliony tun CO2 a v roce 2006 83,6 milionů tun CO2. Alokace na roky 2008-2012 činí 86,6 milionů tun CO2.

Témata:

Ministerstvo životního prostředí včera zveřejnilo návrh plánu na alokaci povolenek jednotlivým průmyslovým podnikům. Oproti první fázi obchodování bylo zrušeno sektorové členění firem a emise jsou přidělovány především na základě ověřených údajů o objemu emisí jednotlivých firem za poslední dva roky

"Chtěli jsme se vyhnout debatám o trendu vývoje jednotlivých sektorů, dělení podle množství vyprodukovaných emisí je transparentnější," sdělil ředitel odboru změn klimatu Pavel Zámyslický ČTK.

Firmy jsou v rámci nového plánu rozdělené do dvou skupin podle objemu vypouštěných emisí. První skupina firem s emisemi do 50 tisíc tun ročně má v následujících letech dostat o 8% povolenek více oproti průměru z let 2005-2006. Druhá skupina s emisemi nad 50 tisíc tun pak má dostat o 1,73% více povolenek. K tomu navíc návrh stanovuje meziroční odchylku ve výši 20% pro případ, že by byla alokace meziročně příliš nízká nebo naopak vysoká.

Podle ministerstva přidělené povolenky rostou v případě menších podniků rychleji z toho důvodu, že jsou tyto firmy více citlivé na „vnější vlivy“.

Do první skupiny spadá většina zařízení, která se obchodovacího schématu účastní (303 firem). Tyto podniky byly v roce 2005 zodpovědné za 4,6% emisí a 4,4% emisí v roce 2006. Zbývajících 96 zařízení tedy vyprodukovalo 95,4%, respektive 95,6% emisí.

Oproti první fázi obchodování odpadnou také dřívější bonusy. Firmy budou místo toho moci investovat do opatření na snižování emisí v zahraničí, kde to pro ně může být výhodnější. Emise, které firmy ušetří díky investici si budou moci přičíst ke své alokaci, ovšem pouze do výše 10% celkového objemu alokace.

S investicemi v zahraničí některé firmy počítají. Například ČEZ má již podle informací ČTK uzavřenou smlouvu o realizaci projektu na energetické využití metanu ze skládky v moldavském Kišiněvě.

Tisková mluvčí společnosti ČEZ Eva Nováková k návrhu ministerstva, jehož všechna zařízení ministerstvo s výjimkou jednoho zařadilo mezi velké emitenty, uvedla: "Návrh alokace prostudujeme a v požadované lhůtě k němu své připomínky zašleme. Jsme si vědomi toho, že česká vláda má v tomto velmi obtížnou pozici, vzhledem ke zkrácení, které provedla Evropská komise a které dle našeho názoru nereflektuje plně potřeby české ekonomiky."

Další kroky:

Firmy a nevládní organizace mají nyní měsíc, aby se k návrhu vyjádřily.

Po projednání a zapracování připomínek má být Národní alokační plán předložen vládě ČR a posléze poslán ke schválení Evropské komisi.