KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jednotlivé agrární komory zviditelňují potraviny z regionů

12/06/07

Zdroj: AK ČR

Stále větší podpoře okresních a krajských  agrárních komor se těší regionální potraviny. Velmi dobře vypracovaný soutěžní řád pro předkladatele  potravin  mají v Jihomoravském kraji, kde již vloni, stejně jako  ve východních Čechách, proběhlo v rámci dožínkových slavnostní  první vyhlášení vítězů této soutěže o nejlepší potravinářské výrobky regionu.

V podmínkách soutěže  je mimo jiné stoprocentní podíl regionální práce na výrobě výrobku a potravina musí splňovat platné předpisy EU.Mezi hodnocenými kriterii je  originalita  v regionální původnosti, senzorické vlastnosti, technologicky se zkoumají použité materiály s využitím místních surovin, hodnotí se design výrobku a v neposlední řadě i vliv výrobku na zdraví.V komisi jsou přední odborníci z řad chemiků, lékařů, vysokoškolských kapacit a samozřejmě i zástupci kontrolních institucí a pracovníci z řad pořádající jihomoravské agrární komory. Vítězný výrobek má právo nést na obalu označení Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje s datem ročníku. „Samozřejmě v této soutěži pokračujeme a máme k ní plnou podporu i hejtmana  Jihomoravského kraje,“ uvedl  Jaromír Musil, ředitel Krajského informačního střediska KIS Jihomoravského kraje. A jelikož zejména o podrobné podmínky a itinerář soutěže projevila zájem řada regionálních agrárních komor, vše je možné dohledat na www.kisjmk.cz.

Předvedou se na Slavnostech piva
Agrární komora ČR tyto akce na zviditelnění regionálních dobrot podporuje a proto na toto téma  v Praze proběhla i tisková konference, jíž se zúčastnili  ředitelé agrárních komor ze tří karjů..Z Královehradeckého kraje to byl Jindřich Fryš, ze zlínského regionu Jindřich Šnejdrla a z jihočeské agrární komory Hana Hricová.Ta názorně předvedla , na jakých nosných pilířích stojí jihočeské zemědělství. Hlavní roli hraje produkce masa a mléka. Ostatní komodity již neznamenají takový finanční přínos pro zemědělství , i když nejsou ale nosné, při vypadnutí jedné pomyslné příčky na  dřevěné maketě, nutně se bortí celá.“Proces zborcení potravní vertikály nechceme připustit, proto stavbu budeme jistit nosnou příčkou, pilířem,“ uvedla Hricová.To by podle jejích slov měla být propagace českých  zdravých a nezávadných potravin. „Jsme na to s řadou odborníků dobře a fundovaně připraveni,“ dodala ředitelka  jihočeské agrární komory a dala novinářům adresář jednotlivých akcí, kde se jihočeské potraviny budou prezentovat.Nejbližším termínem je  8.a 9. června Slavnost piva  a vše , co k dobrému pivu patří. Je to již jedenáctý ročník , který se koná  na Výstavišti v Českých Budějovicích se vstupem zdarma. Jihočeské firmy  své nejlepší potraviny prezentují pod společným logem“Chutná hezky jihočesky“.

Jak krizi v zemědělství čelit
Jak ředitelka Hricová uvedla, zemědělství a potravinářství  v jižních Čechách  zaměstnává 8,5% práceschopného obyvatelstva a vytváří  zhruba 11% zemědělské produkce ČR. Podílí se  více než 6% na tvorbě hrubé přidané hodnoty kraje. I tento kraj zaznamenal útlum zemědělské produkce.“Rozměr českého zemědělství se trvale snižuje, po vstupu do EU dochází k urychlení tohoto procesu,“ uvedla Hricová a dodala, že toto odvětví vyloženě decimuje skryté dotování dovozů potravin a surovin, diktát tržních řetězců ovládajících 80% českého maloobchodu s potravinami, pomalá tvorba zákonů podmiňujících výrob  atd. Hana Hricová hovořila i o tom, jak lze podle jejího názoru s touto určitou krizí v zemědělství bojovat.“  Jednak by mělo dojít k co nejrychlejšímu  narovnání podmínek u všech účastníků společné zemědělské politiky EU. Dost si slibuji od  spolupráce  domácích zemědělců, zpracovatelů a obchodníků. V neposlední řadě ale kladu velký důraz na zájem české politické scény o záchranu  a udržitelný rozvoj našeho zemědělství minimálně  zaručujícího  potravinovou soběstačnost a udržování krajiny,“ uvedla. Tak jako ostatní účastníci tiskové konference se i Hana Hricová vyjadřovala  k propagaci kvalitních a vždy nejčerstvějších  domácích potravin a k výchově spotřebitelů k patriotismu.“Naší silnou devizou je  přísná kontrola potravin v celé vertikále jejich produkce, od vidlí po vidličku,“ dodala. Při hodnocení potravin jsou v Jihočeském kraji nastavené 4 kategorie. Maso a masné výrobky, mléčné výrobky, mražené a pekárenské výrobky. V komisi jsou zastoupené  kontrolní instituce a řada dalších odborníků. Vloni bylo přihlášeno 120 výrobků. Zájem o tuto soutěž v kraji roste.

Perla Zlínského kraje
Jindřich Šnejdrla místopředseda regionální agrární komory ve Zlíně  hovořil o soutěži Perla Zlínského regionu, která představuje nejlepší potraviny regionu. Letos se koná  16.6. a přihlásilo se 28 soutěžících společností, které představí zhruba 230 výrobků ze všech oblastí. Ustanovili jsme komisi, složenou z odborníků  zástupců zlínské technologické fakulty ,dále je to ředitelka krajské hygienické stanice, ředitele regionální  SVS a samozřejmě zástupci agrární komory.“ Vše podpořil i hejtman zlínského kraje Lukáš“, řekl Šnejdrla.Posteskl si ale na to, že na další prezentaci těchto vítězných potravin již agrární komora nemá finanční prostředky a spoléhá na určitou podporu rezortu.“Letos se jedná o druhý ročník  soutěže Perla Zlínského kraje,další akcí jsou dožínky , ochutnávka vína, a představení chovu ovcí v regionu.,“ dodal Šnejdrla.

Východočeští zastupitelé finančně podporují propagaci „svých“ potravin
Snad největší zkušenosti s propagací regionálních potravin mají v Královéhradeckém regionu. „Začínali jsme v roce 1999 ,Chovservis jako zemědělská společnost tyto aktivity podporuje,“ řekla jeho ředitelka Petra Škopová. Působí i v zastupitelstvu kraje a je předsedkyní sekce pro životní prostředí. Kraj tyto aktivity podporuje a vloni podle Škopové na zviditelňování regionálních potravin vyčlenil dva miliony korun.Letos to bude 1,6 milionu korun.“Chceme podporovat producenty potravin, jsou to ti, co platí poctivě daně a starají se o náš venkovský prostor. Kraj n a to proto uvolňuje finanční prostředky. Soutěž o nejlepší potraviny má v kraji velký ohlas.Vše vždy vyvrcholí na  krajských dožínkách , kdy se této akce účastní až 30 tisíc návštěvníků,“ uvedl Škopová. Její slova doplnil ředitel regionální agrární komory sídlící v Hradci Králové Jindřich  Fryš. Celá soutěž je v podstatě celoroční, začíná v únoru, kdy se oslovují jednotliví potravináři, uzávěrka přihlášek do soutěže je 30.března.Každý ze soutěžících může přihlásit nanejvýš 3 výrobky a ty jsou uvedeny na hlasovacích lístcích,letos se účastní  28 soutěžících, jsou rozděleni do jednotlivých kategorií. O nejlepších potravinách rozhodují výhradně spotřebitelé svými hlasovacími lístky, které jsou slosovatelné.Soutěžící se představí na jednotlivých akcích kraje, jichž je celkem 10. Vloni například celkem hlasovalo 3000 spotřebitelů.

Kupujte to nejlepší pro vaše nejbližší
Tiskové konference, kterou zorganizoval Agrární komora ČR a konala se také v jejím sídle v Praze, se zúčastnil i zástupce SZIF, Vilém Frček, který informoval o kalse a jejím dalším osudu.Uvedl, že ocenění značkou Klasa je celonárodní záležitost a tříštit prostředky určené  na tuto značku kvality  na akce spojené s propagací regionálních značek nebude možné.“Všechny regionální akce vítáme a je to ku prospěchu společné věci.S koncem dubna skončila totiž výluka na státní podporu propagace tuzemských a potravinářských výrobků, stejná pravidla budou platit i pro ocenění zahraničních potravin.Tak je tomu ve všech zemích EU,“ uvedl na vysvětlenou Frček.“ Je to proto, aby ten který stát napříště nezvýhodňoval svou produkci na úkor ostatních. To je nepřípustné,“ řekl.  Proto SZIF vypustil v reklamních kampaních odkazy na tuzemský původ.“Kampaň je změněna na nový spot, který už neuvádí  slogan -kupujte to nejlepší z naší země. Nově zní-kupujte to nejlepší pro vaše nejbližší.Od 24-27.května proběhla akce, kdy jsme rozdávali letáky a informovali o Klase,“ uvedl Frček. Zahraniční výrobky tak nově  mohou usilovat o značku Klasa, pravidla se přizpůsobují evropským pravidlům.“Zatím jsme ale  žádný zájem ostatních evropských producentů nezaznamenali,“ uvedl Frček.

V propagaci značky Klasa se škrtá slůvko národní

V podstatě stejné vysvětlení ke značce Klasa zaznělo i z úst  prvního náměstka ministra zemědělství Ivo Hlaváče.“ Musíme se přizpůsobovat EU standartu, podpora značky Klasa škrtá slovo národní .Budou to české potraviny, které svou kvalitou  převálcují ostatní a tím si získají své příznivce,“ řekl. A k možné regionální podpoře místních potravin uvedl, že v ose jedna  programu Rozvoje venkova je právě na tyto aktivity finančně pamatováno.

Agrární komora, která má svá okresní a regionální pracoviště a je ustavena ze zákona o komorách bude napříště  podporovat a hlavně organizovat soutěže o nejlepší regionální potravinářské výrobky. „V poslední době , kdy jsme jednotlivých akcí na zviditelnění českých potravin a zemědělských produktů podíleli společně, se podařilo  o mnohém spotřebitele informovat a i přesvědčit,“ uvedl Jaroslav Kloud, předseda českého svazu zpracovatelů masa, který se pravidelně konferencí k propagaci českých potravin s agrární komorou zúčastňuje. Je to ta nejlepší možnost, jak zachovat venkovu zemědělství, potravinářství a tamní pestrý život. Na tom se v uplynulé pondělí shodl  během přijetí na Pražském hradě prezident ČR Václav Klaus s prezidentem Agrární komory ČR Janem Velebou.“Jako liberální ekonom si dovedu představit takovouto podporu regionálním potravinářským firmám,“ řekl Václav Klaus. Jan Veleba slíbil, že hlavu státu o těchto a dalších akcích na podporu českých potravin bude informovat.