KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktuální rozhodnutí v EU ohledně přípravků na ochranu rostlin

12/06/07

Zdroj: ÚZPI

Příloha I směrnice 91/414/EHS, která obsahuje seznam látek schválených pro určitý účel ochrany rostlin, je průběžně upravována na základě žádostí a provedených šetření.

V r. 1991 byla přijata směrnice 91/414/EHS se seznamem povolených přípravků na ochranu rostlin v příloze. Členské státy měly během následujících 12 let možnost (čl. 8) povolit uvádění na trh přípravků obsahujících účinné látky neuvedené v tomto seznamu, které byly na trhu již dříve. Postup prověřování těchto látek je uveden v nařízení 451/2000/ES a 703/2001/ES. Měly být vytvořeny seznamy látek k prověření, a na základě provedeného šetření rozhodnuto, které z nich mají být dodatečně zařazeny do seznamu povolených látek ve směrnici 91/414/EHS.

Za účelem schválení zařazení každé z těchto látek do přílohy směrnice 91/414/EHS, musí příslušný členský stát předložit hodnotící zprávu, která je přezkoumána členskými státy a úřadem EFSA a následně i Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH). Pokud je stanovisko kladné, je látka zařazena do přílohy směrnice 91/414/EHS prostřednictvím určité změnové směrnice. Pokud je stanovisko SCFCAH záporné, je vydáno rozhodnutí, že látka není do tohoto seznamu zařazena.

Během posledního půl roku byly do seznamu v Příloze I směrnice 91/414/EHS doplněny tyto látky:

– sulfurylfluorid (směrnice 2006/140/ES, OJ L 414, 30.12.2006, s.78)

– ethamidofos, procymidon, flusilazol, fenarimol, karbendazim, dinokap (směrnice 2006/131-136/ES, OJ L 349, 12.12.2006, s.17, 22, 27, 32, 37, 42)

– kaptan, folpet, formetanát a methiokarb (směrnice 2007/5/ES, OJ L 35, 08.02.2007, s.11),

– metrafenon, Bacillus subtilis, spinosad a thiamethoxam (směrnice 2007/6/ES, OJ L 43, 15.02.2007, s.13)

– dimethoát, dimethomorf, glufosinát, metribuzin, fosmet a propamokarb (směrnice 2007/25/ES, OJ L 106, 24.04.2007, s,34)

U některých látek byl změněn/rozšířen účel jejich použití:

– fosthiazát – původní použití jako nematocid, rozšíření použití jako insekticid (směrnice 2007/31/ES, OJ L 140, 01.06.2007, s.44)

Zamítavá rozhodnutí byla v poslední době vydána pro tyto látky:

– dimethenamid (rozhodnutí 2006/1009/ES, OJ L 379, 28.12.2006, s.125)

– alachlor (rozhodnutí 2006/966/ES, OJ L 397, 30.12.2006, s.28)

– fosalon (rozhodnutí 2006/1009/ES, OJ L 379, 28.12.2006, s.127)

– karbaryl (rozhodnutí 2007/355/ES, OJ L 132, 24.05.2007, s.40)

– trichlorfon (rozhodnutí 2007/356/ES, OJ L 132, 24.05.2007, s.42)

– thiodikarb (rozhodnutí 2007/367/ES, OJ L 139, 31.05.2007, s.28)

– fenitrothion (rozhodnutí 2007/379/ES, OJ L 141, 02.06.2007, s.76)

U některých látek zatím byla uznána úplnost předložené dokumentace k prověření:

– flubendiamid (rozhodnutí 2006/927/ES, OJ L 354, 14.12.2006, s.52)

– pyroxsulam (rozhodnutí 2078/277/ES, OJ L 59, 04.05.2007, s.59)

– Candida oleophila kmen O (rozhodnutí Komise, OJ L 141, 02.062007, s.78)

Pro použití některých látek jsou stanovena zvláštní ochranná opatření:

– tolylfluanid, který v důsledku vyplavování z půdy způsobuje kontaminaci pitné vody, v níž během procesu ozonizace vznikají nitrosaminy, je zakázán ve státech, které používají k úpravě vody ozon (rozhodnutí 2007/322/ES, OJ L 119, 09.05.2007, s.49)

Pro některé látky jsou pro jednotlivé členské státy stanovena dočasná povolení, která mohou být rozhodnutím prodloužena:

– benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothiokonazol, spirodiklofen, spiromesifen a fluorid sulfurylu (rozhodnutí 2007/333/ES, OJ L 125, 15.05.2007, s.27).

Dále existují

směrnice 86/362/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v/na obilovinách,

86/363/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v/na potravinách živočišného původu a

90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v/na některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny,

které jsou upravovány podle aktuálního stavu znalostí.

Official Journal of European Communities, 2007

Poznámka: Znění předpisů lze najít ve vyhledávači na stránkách EU.