KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zajistit vodu v době sucha i ochránit před povodněmi

22/05/07

Zdroj: MZe

Vláda tuto středu projedná Plán hlavních povodí České republiky. Jde o koncepci vodohospodářské politiky pro období 2007 – 2012 s výhledem až do druhé poloviny 21. století. Plán vytváří základ pro udržitelnost vodních zdrojů a jejich využívání v naší republice.

Vymezuje komplexní opatření k ochraně před povodněmi i k prevenci v případě sucha. Po schválení strategického dokumentu vládou bude dopracován seznam hájených lokalit vhodných pro akumulaci vod.
 
„V Plánu hlavních povodí jsou definovány zásady, podle kterých se chceme v jednotlivých povodích chovat. Z těchto zásad se bude vycházet při posuzování jednotlivých zamýšlených vodních děl. Ta, co nevyhoví, nebudou takzvaně územně hájena. V opačném případě se budou lokality chránit pro případnou výstavbu přehrady v dlouhodobější budoucnosti,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.Jak dodal, vodní díla k zadržení životně důležité vody by se měla stavět, až se přiblíží její aktuální nedostatek v důsledku vlivu klimatických změn. „Jsem přesvědčen, že do budoucna bude nutné na domácích vodních tocích postavit další přehrady,“ řekl ministr. Zároveň zdůraznil, že předně je zapotřebí zlepšit hospodaření s vodou v krajině.

Plán hlavních povodí ČR vymezuje a vzájemně harmonizuje veřejné zájmy se zohledněním sociálních, ekologických a ekonomických souvislostí v oblasti ochrany vod jako složky životního prostředí, ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod a v oblasti trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami (zásobování vodou, odkanalizování).

Pro ochranu před povodněmi je uplatněn komplexní systémový přístup s vymezením nadregionálních opatření, která obsahují technické i přírodě blízké prvky. „Do Plánu hlavních povodí ČR byly již promítnuty principy připravované směrnice Evropské unie o zvládání povodňových rizik,“ konstatoval ministr Gandalovič.

Na zpracování Plánu hlavních povodí ČR se podílela nejen všechna ministerstva v rámci sdílených kompetencí v oblasti vody, tedy zemědělství, životního prostředí, dopravy, zdravotnictví, obrany, ale rovněž ministerstvo pro místní rozvoj, krajské úřady a magistrát hlavního města Prahy. Příprava dokumentu začala již v roce 2005 a ve dvou kolech byl projednán s veřejností (květen až červen 2006 a říjen až listopad 2006), včetně posouzení strategických vlivů na životní prostředí (tzv. SEA).

Předložený Plán hlavních povodí ČR nezahrnuje seznam lokalit určených k hájení pro případnou budoucí akumulaci povrchových vod. Tato problematika, která je jedním ze stěžejních opatření pro případ omezení nepříznivých dopadů klimatické změny podle současných scénářů, bude dopracována detailním návrhem potřeb vodních zdrojů a socio-ekonomickou analýzou tak, aby v průběhu dvou let bylo možné zajistit výhled potenciálních vodních zdrojů v rámci tzv. předběžné opatrnosti. „Rozkolísanost počasí s výskytem povodní i sucha zřetelně potvrzuje, jak důležitá je dostupnost vody a ochrana před jejími negativními účinky,“ uzavřel ministr Gandalovič.