KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Propagaci celozrnných výrobků je třeba znásobit

16/05/07

Zdroj: ÚZPI

Stále četnější důkazy o souvislosti konzumace celozrnných výrobků a významného snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění by měly podle výsledků nové meta-analýzy politiky podnítit ke znásobení jejich snahy přesvědčit veřejnost o nutnosti konzumovat více celozrnných obilovin.

Meta-analýza, představující sedm prospektivních studií zahrnujících celkem 149 000 participantů odhalila, že každodenní konzumace minimálně 2,5 gramů celých zrn je spojena s 21% snížením rizika kardiovaskulárních příhod v porovnání se spotřebou pouhých 0,2 g denně.

Z epidemiologických kohortových studií vyplývá, že existuje konzistentní inverzní spojitost mezi celými zrny ve stravě a výskytem kardiovaskulárních onemocnění. Na základě těchto poznatků by měli politici, vědci i lékaři zvýšit své úsilí o to, aby se do povědomí veřejnosti a následně i do klinické praxe dostaly v maximální míře informace o příznivých vlivech celých obilných zrn na zdraví člověka. Celozrnným výrobkům byla věnována značná pozornost v loňském roce především v USA, kdy Úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA povolil označovat výrobky obsahující minimálně 51 % hm. celých obilných zrn, s nízkým obsahem celkového tuku, nasyceného tuku a cholesterolu zdravotním tvrzením, konstatujícím, že výrobek těchto vlastností může snižovat riziko srdečních onemocnění a některých typů rakoviny.

Termín „celozrnný“, resp. „celé zrno“ je považován pro spotřebitele za srozumitelnější než pojem „vláknina“, a proto ho řada výrobců používá na obaly výrobků v přesvědčení, že lépe zdůrazní jejich zdravotní prospěch. V rámci studie bylo rovněž sledováno snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění ve skupině žen, resp. mužů, z které ho vyplynulo, že při konzumaci minimálně 2,5 g celých zrn denně se toto riziko sníží u žen o 21 %, u mužů pouze o 18 %. Při konzumaci opracovaného (rafinovaného) zrna nebyly žádné změny ve vývoji kardiovaskulárních chorob pozorovány. Při úpravě zrna se totiž odstraňuje řada biologicky aktivních látek včetně vlákniny, vitaminů, minerálních látek, ligninů, fytosterolů a dalších rostlinných sloučenin. Tyto biologické látky ovlivňují riziko kardiovaskulárních onemocnění prostřednictvím účinků na glukosovou homeostázu, lipidy a lipoproteiny, endoteliální funkce a další mechanismy zodpovídající za většinu příznivých účinků přívodu vysokého množství celých zrn.

Výzkumníci rovněž konstatovali, že navzdory vzrůstající řadě důkazů o příznivém působení konzumace celých zrn je spotřeba celozrnných potravin u převážné části populace stále na velmi nízké úrovni. Podle nedávno prováděného amerického šetření v oblasti národního zdraví a výživy pouze 8 % dospělé americké populace konzumuje tři nebo více porcí celých zrn denně a řada spotřebitelů i odborníků na problémy zdraví o příznivých účincích celozrnných potravin není v podstatě informována. Proto autoři doporučují vynaložit veškeré úsilí ke zvýšení povědomí populace o dopadech konzumace celozrnných potravin na kardiovaskulární choroby. V Evropě způsobují kardiovaskulární choroby téměř 50 % všech úmrtí a EU vynakládá ročně na jejich léčbu více než 169 mld. EUR (202 mld. USD).

http://www.nutraingredients.com/news/ng.asp?n=75985-whole-grain-cvd-fi