KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ekologická daňová reforma…

29/05/07

Zdropj: Ministerstvo životního prostředí

…nakonec zvýhodní vytápění domácností obnovitelnými zdroji energie, plynem a centrálním zásobováním teplem z kombinované výroby elektřiny a tepla

Vláda na dnešním jednání schválila konečnou verzi ekologické daňové reformy, která je součástí reformního zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Vláda se nakonec přiklonila k uplatnění výjimky ze zdanění pro vytápění domácností zemním plynem a centrálním zásobováním teplem (v případě, že tepelná energie je vyráběna technologií kombinované výroby elektřiny a tepla). Zdanění energií nebude podléhat ani elektřina či teplo z obnovitelných zdrojů energie, metanu a vodíkových palivových článků. Vláda zachovala nulovou sazbu spotřební daně pro využití stlačeného zemního plynu v dopravě. Spotřební daň se nebude platit ani z elektřiny, využité v železniční či městské dopravě (tramvaje, metro a trolejbusy).

Naopak uhlí či elektřina využívaná pro lokální vytápění domácností bude zatížena spotřební daní z energií. „Ve vládě zvítězil přístup, který zvýhodňuje ekologicky šetrnější způsoby vytápění domácností před vytápěním uhlím respektive elektřinou, která se u nás vyrábí dominantně v zastaralých uhelných elektrárnách s nízkou účinností a vysokými emisemi znečišťujících látek. Vláda poslala důležitý vzkaz občanům i podnikatelským subjektům – vypouštění oxidu uhličitého není zdarma a projeví se prostřednictvím spotřební daně z energií v jejich ceně. Začíná transformace české ekonomiky v nízkouhlíkovou ekonomiku,“ komentoval rozhodnutí vlády ministr životního prostředí Martin Bursík.

Ekologická daňová reforma bude výnosově neutrální, tzn. že výnosy ze zdanění uhlí, elektřiny a zemního plynu budou využity ke snížení povinných plateb sociálního pojištění zaměstnavatelů prostřednictvím novely zákona o sociálním pojištění s účinností od 1. 1. 2009. „Zvolili jsme analogický postup, jakým se vydalo před lety Německo. V první polovině příštího roku odhadneme roční výnosy z nepřímých daní z energií a o jejich výši snížíme vedlejší náklady práce. To je strategie dvojího vítězství. Ekologická daňová reforma přispěje ochraně životního prostředí a současně bude impulsem pro snížení nezaměstnanosti,“ říká Martin Bursík.

Přechod k ekologicky šetrným způsobům vytápění a k využívání energetických úspor podpoří Ministerstvo životního prostředí také finančně. Z Operačního programu Životní prostředí bude podporovat projekty využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla a projekty vedoucí k energetickým úsporám v domácnostech.

Reformní zákony musí ještě schválit parlament, kam putují okamžitě z jednání kabinetu.

Poznámky:
Zdanění budou podléhat především tuhá fosilní paliva (např. uhlí či koks), která budou zdaněna sazbou 8,50 Kč na GJ spalného tepla, což způsobí nárůst ceny pevných paliv pro domácnosti o cca 10 % (záleží na spalném teple jednotlivých druhů pevných paliv). Zemní plyn – vyjma jeho využití pro vytápění domácností, v dopravě a při kombinované výrobě elektřiny a tepla – bude podléhat zdanění ve výši 30,60 Kč na MWh spalného tepla. Daň ve výši 28,30 Kč na MWh, tedy cca 1 % – zatíží elektřinu. Elektřina, vyrobená z obnovitelných zdrojů (slunce, vítr, voda, biomasa, metan, palivové články) bude od daně osvobozena. Nárůst ceny elektřiny pro domácnosti představuje 1 %.

Spalné teplo je množství tepelné energie, které lze získat dokonalým spálením určitého množství paliva, přičemž tlak je po celou dobu spalování konstantní. Všechny spaliny vzniklé spalováním jsou ochlazeny na výchozí teplotu složek, které se účastnily spalování, vyjma vody. Tato voda je ve stavu kapalném o teplotě rovné teplotě výchozí. Čím kvalitnější je palivo i technologie spalování, tím je výsledek efektivnější a spalné teplo na jednotku paliva vyšší.