KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Reálné důchody v zemědělství EU na pracovníka se r. 2006 zvýšily o 3,8 %

24/04/07

Zdroj: ÚZPI

Průměrné zemědělské reálné důchody v EU-27 přepočtené na pracovní jednotku se za rok 2006 zvýšily o 3,8 %. Tento růst je výsledkem redukce počtu zemědělských pracovníků (-2,6 %) a růstu reálné přidané hodnoty v odvětví (+ 1,1 %).

Průměrné reálné důchody v EU-27 přepočtené na jednu pracovní jednotku (na pracovníka) se za rok 2006 zvýšily o 3,8 %. Je nutno přihlédnout k tomu, že v roce 2005 byly tyto důchody proti předchozímu roku o 7,2 % nižší. Zvýšení důchodů v roce 2006 je výsledkem redukce počtu zemědělských pracovníků (- 2,6 %) a celkového růstu reálného zemědělského důchodu (+ 1,1 %).

Růst celkového reálného zemědělského důchodu v EU-27 za rok 2006 ovlivnily tyto faktory:

– zemědělská produkce (output) vyjádřená v cenách výrobců a reálné hodnotě byla téměř
stejná jako v předchozím roce (+ 0,1 %);

– mírný pokles výrobních nákladů (- 0,3 %) a slabý růst hodnoty odpisů (+ 0,1 %)
v reálné hodnotě;

– růst subvencí v reálné hodnotě po odečtení daní (+ 0,8 %).

Tyto odhady pro EU-27 publikované Statistickým úřadem Evropských společenství (Eurostatem) se zakládají na údajích, které dodaly kompetentní orgány členských států.

Zemědělské důchody na pracovníka v roce 2006 byly nad úrovní roku 2005 v 21 členských státech. Největší přírůstek byl zaznamenán v Nizozemsku (+ 15,1 %), Polsku (+ 10,6 %) a Belgii (+ 9,2 %). V šesti státech došlo ke relativnímu snížení důchodů, největší pokles byl zjištěn v Irsku (- 13,3 %), Finsku (- 7,8 %) a Estonsku (- 5,2 %).

Změny v reálných zemědělských důchodech na pracovníka r. 2006

Reálná hodnota zemědělská produkce EU-27 byla v roce 2006 téměř stejná jako v předchozím roce vzhledem k malému růstu hodnoty rostlinné produkce (+ 0,2 %) a malému poklesu hodnoty živočišné produkce (- 0,1 %).

V odvětví rostlinné výroby pokles objemu produkce (- 2,7 %) byl kompenzován růstem cen výrobců (+ 30 %). Nejostřejší snížení objemu produkce bylo zaznamenáno u cukrovky (- 17,8 %) a olivového oleje (- 12,7 %). Značně se však zvýšily ceny výrobců za brambory (+ 35,7 %), obiloviny (+ 11,2 %), olivový olej (+ 10,4 %) a olejnatá semena (+ 8,2 %). V případě cukrovky došlo nejen k omezení množství produkce, ale také k poklesu ceny výrobců (-17,4 %).

Mírný pokles hodnoty živočišné produkce v roce 2006 je výsledkem snížení objemu produkce (- 0,6 %) a růstu cen výrobců (+ 0,5 %). Zvýšení objemu produkce skotu (+ 0,7 %) bylo doprovázeno růstem cen výrobců (+ 5,8 %). Na druhé straně v odvětví drůbeže došlo ke značnému poklesu objemu redukce (- 4,3 %) i cen výrobců (- 2,1 %). Reálná hodnota produkce v odvětví prasat se zvýšila hlavně kvůli růstu cen výrobců (+ 2,6 %).

Objem vložených výrobních prostředků (meziprodukce) klesl o 1,8 %. Největší snížení bylo zaznamenáno u hnojiv a meliorací (- 3,9 %). Reálné ceny nákladů na výrobní prostředky stouply o 1,5 %, hlavně kvůli ostrému zvýšení cen energie (+ 7,4 %).

Všechny publikované údaje o zemědělských důchodech 2006 byly pořízeny podle jednotné metodiky Eurostatu.

Zemědělský důchod zahrnuje důchod vytvořený zemědělskými aktivitami (včetně neoddělitelných nezemědělských sekundárních aktivit) během dané zúčtovací periody. Do důchodu farem nemají být zahrnovány příjmy z jiných zdrojů (nezemědělských aktivit, sociálních podpor a podobných příjmů).
Současné odhady důchodů byly kompilovány národními úřady v členských státech EU podle metodologie Ekonomického účtování v zemědělství (Economics Accounts for Agriculture), které se podobá metodologii národních účtů ESA96, ale poněkud se odlišuje vzhledem k tomu, že bere v úvahu zvláštní rysy zemědělské ekonomiky.

Reálné příjmy v zemědělství připadající na roční pracovní jednotku odpovídají reálné čisté přidané hodnotě ve faktorových nákladech zemědělství přepočtené na celkovou roční pracovní jednotku. Čistá přidaná hodnota ve faktorových nákladech je kalkulovaná tak, že od hodnoty zemědělské výroby v základních cenách se odečítá hodnota výrobních nákladů na výrobní prostředky (hodnota meziproduktu), opotřebení fixního kapitálu a daně z produkce, a připočítají se výrobní subvence.Vynaložená zemědělská práce včetně sezonní a částečné práce se přepočítává na roční pracovní jednotku. V současném přehledu o důchodech na pracovníka se jedna pracovní jednotka (jeden přepočtený pracovník) definuje jako pracovní čas rovnající se plně zaměstnanému pracovníkovi za rok.

Eurostat news release 45/2007 z 29. března 2007

http://ec.europa.eu/eurostat