KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podklad pro tiskovou konferenci pořádanou AK ČR dne 4. 4. 2007

12/04/07

Zdroj: AK ČR

Agroetanol TTD  (Cukrovary TTD)
Výroba biolihu započala 3. 10. 2006 do 18. 12. 2006
Vyrobeno:  150.000 hl bezvodého lihu, tj. průměrně  2.000 hl/den
Kvalita: odpovídá českým i evropským normám
Prodej: 100%-ní export mimo ČR

V současné době: dokončování výstavby lihovaru
                        –  od srpna 2007 nepřetržitý celoroční provoz

Celkové investiční náklady: 1,3 mld. Kč

Kapacita výroby: 2.500 hl bioetanolu/den, tj. 1 mil. hl/rok

Suroviny:  cukrová řepa až 1 mil. t/ročně

Pěstitelé řepy: 500 pěstitelů řepy z nejintenzivnějších řepařských oblastí
– uzavřeny kontrakty na 7 let

Reference a zkušenosti: zajištění základní suroviny
– zahájena výroba, ověření zpracovatelských a výrobních kapacit
– ověřena kvalita vyráběného lihu přímo u zákazníků i certifikáty odborných laboratoří
– probíhá vlastní zkouška užití bioetanolu
(2 vlastní automobily Flex fuel car jediná na biolíh)

=> jsme schopni realizace celého programu přidávání bioetanolu do pohonných směsí
      automobilů.

• Na druhé straně stát nebyl schopen vytvořit podmínky pro nastartování programu
– legislativu
– podporu
– kontrolní mechanismy

• Stát dosud nepřevzal odpovědnost za své zemědělce a průmysl, kteří jasně prokázali své schopnosti!

• Argumenty státu jako: – nemáme kontrolní mechanismy, obáváme se dalších podvodů a korupčních skandálů, nebo že nemáme zemědělce, zemědělské plochy a výrobní kapacity  – j s o u   n e p ř i j a t e l n é   a   n e p r a v d i v é !

(O biolihu se v ČR mluví již více než 10 let, podvody a korupční skandály jsou problémem státních aparátů, nikoliv zemědělců a privátní sféry, v praxi jsme prokázali, že zemědělce, plochy i lihovary máme).
• Na položené otázky musí odpovědět stát !
• V y z ý v á m e  vládu, MZe ČR, MPO, MŽP k činnosti a převzetí odpovědnosti za tak důležitá odvětví, jako jsou zemědělství, průmysl, energie a životní prostředí.