KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nové potravinářské předpisy EU – březen 2007

18/04/07

Zdroj: ÚZPI

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.

VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Rozhodnutí 2007/142/ES, kterým se zřizuje nouzový veterinární tým Společenství na pomoc Komisi při podpoře členských států a třetích zemí ve veterinárních záležitostech týkajících se některých chorob zvířat

OJ L 62, 01.03.2007, s.27

Nařízení 185/2007/ES, kterým se mění nařízení 809/2003/ES s 810/2003/ES, pokud jde o prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se zařízení na kompostování a výrobu bioplynu podle nařízení 1774/2002/ES.

OJ L 63, 01.03.2007, s.4

Rozhodnutí 2007/158/ES, kterým se mění rozhodnutí 2003/804/ES a 2003/858/ES, pokud jde o dovoz živých ryb a měkkýšů určených k lidské spotřebě ze třetích zemí, jejichž seznam je uveden v nařízení (ES) č. 2076/2005

OJ L 68, 08.03.2007, s.10

Nařízení 287/2007/ES, kterým se mění příloha II nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o Ginseng, standardizované extrakty a přípravky z něho

OJ L 78, 17.03.2007, s.13

Rozhodnutí 2007/183/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/760/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků ve třetích zemích při dovozu ptáků chovaných v zajetí

OJ L 84, 24.03.2007, s.44

Rozhodnutí 2007/202/ES, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, ryb a mléka v Polsku

OJ L 90, 30.03.2007, s.86

OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU

Směrnice 2007/8/ES, kterou se mění přílohy směrnic 76/895/EHS, 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro fosfamidon a mevinfos

OJ L 63, 01.03.2007, s.9

Směrnice 2007/9/ES, kterou se mění příloha směrnice 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí aldikarbu

OJ L 63, 01.03.2007, s.17

Směrnice 2007/11/ES, kterou se mění některé přílohy směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí acetamipridu, thiaclopridu, imazosulfuronu, metoxyfenozidu, s-metolachloru, milbemektinu a tribenuronu

OJ L 63, 01.03.2007, s.26

Rozhodnutí 2007/148/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/694/ES, kterým se zakazuje uvést na trh tvaroh vyrobený v jedné mlékárně ve Spojeném království

OJ L 65, 02.03.2007, s.10

Rozhodnutí 2007/156/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/51/ES, pokud jde o období, během něhož může být zemina zamořená pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami dovážena do Společenství za účelem dekontaminace

OJ L 68, 08.03.2007, s.7

KRMIVA

Nařízení 184/2007/ES o povolení kyselého mravenčanu draselného (Formi LHS) jako doplňkové látky

OJ L 63, 01.03.2007, s.1

Nařízení 186/2007/ES o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky

OJ L 63, 01.03.2007, s.6

Nařízení 226/2007/ES o povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) jako doplňkové látky

OJ L 64, 02.03.2007, s.26

Nařízení 242/2007/ES o povolení endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.18 (Belfeed B1100MP a Belfeed B1100ML) jako doplňkové látky

OJ L 73, 13.03.2007, s.1

Nařízení 243/2007/ES o povolení 3-fytázy (Natuphos) jako doplňkové látky

OJ L 73, 13.03.2007, s.4

Nařízení 244/2007/ES, kterým se povoluje L-histidin monohydrochlorid monohydrát jako doplňková látka

OJ L 73, 13.03.2007, s.6

KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

Nařízení 333/2007/ES, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo[a]pyrenu v potravinách

OJ L 88, 29.03.2007, s.29

Doporučení 2007/196/ES o monitorování přítomnosti furanu v potravinách

OJ L 88, 29.03.2007, s.56

MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

Směrnice 2007/19/ES, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a směrnice 85/572/EHS, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami

OJ L 91, 31.03.2007, s.17

OZNAČOVÁNÍ

Nařízení 240/2007/ES, kterým se zapisují některé názvy do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Štramberské uši (CHZO) – Aceite Monterrubio (CHOP) – Alfajor de Medina Sidonia (CHZO))

OJ L 67, 07.03.2007, s.5

GMO A „NOVEL FOODS“

Rozhodnutí 2007/157/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/317/ES o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu „Bt10“

OJ L 68, 08.03.2007, s.8

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

Směrnice 2007/13/ES, kterou se mění příloha II směrnice 71/316/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly

OJ L 73, 13.03.2007, s.10

MASO A MASNÉ VÝROBKY

Rozhodnutí 2007/165/ES, kterým se mění rozhodnutí 96/4/ES, kterým se schvaluje metoda třídění jatečně upravených těl prasat v Rakousku

OJ L 75, 15.03.2007, s.24

Nařízení 275/2007/ES, kterým se mění nařízení 1825/2000/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1760/2000/ES, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa

OJ L 76, 16.03.2007, s.12

RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

Rozhodnutí 2007/166/ES, kterým se přijímá seznam inspektorů a inspekčních prostředků Společenství na základě čl. 28 odst. 4 nařízení 2371/2002/ES o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky

OJ L 76, 16.03.2007, s.22

Rozhodnutí 2007/206/ES o zahájení činnosti regionálního poradního sboru pro oceánské/zámořské loďstvo v rámci společné rybářské politiky OJ L 91, 31.03.2007, s.52