KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Návrhy ministra Gandaloviče k podporám péče o krajinu vláda schválila

17/04/07

Zdroj: MZe

Ministr zemědělství Petr Gandalovič předložil vládě dvě nařízení, která umožní a zároveň zjednoduší zemědělcům získat finanční podporu za udržování krajiny a hospodaření šetrné vůči životnímu prostředí. Oba návrhy k podpoře tzv. agroenvironmentálních opatření dnes kabinet schválil.

„Podpora takzvaných agroenvironmentálních opatření, která se bude od letošního roku vyplácet z nového Programu rozvoje venkova, se oproti minulým letům významně zvyšuje. Na sedmileté období je na tento účel k dispozici zhruba 30 miliard korun. Ročně je to kolem 4,3 miliardy korun, zatímco doposud to bylo asi o miliardu korun méně,“ uvedl ministr Gandalovič. Z 80 procent hradí tyto platby Evropská unie a 20 procenty se na financování podílí národní rozpočet.

V rámci agroenvironmentálních opatření se podporuje ekologické zemědělství, integrovaná produkce ovoce, révy vinné a nově také zeleniny, dále ošetřování travních porostů, zatravňování orné půdy, pěstování meziplodin a biopásy.

Prvním z materiálů, dnes schválených vládou, je novela nařízení vlády č. 242/2004 Sb., které upravuje systém poskytování podpor při zemědělském hospodaření v rámci agroenvironmentálních opatření. Novela sjednocuje některé podmínky v rámci tohoto nařízení s novými podpůrnými opatřeními v Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013.

„Je to především s ohledem na žadatele, kteří uzavřeli pětiletý závazek v agroenvironmentálním opatření pro období 2004 – 2006 a budou v něm pokračovat. Chceme jim usnadnit plnění některých podmínek, které jsou shodné s požadavky na jiné podpory, například pro méně příznivé oblasti,“ vysvětlil důvody změn ministr Petr Gandalovič.

Sjednotí se například termín pro podávání žádostí o podporu agroenvironmentálních opatření. Původní lhůta do 30. dubna se posouvá do  15. května letošního roku, což je společný termín pro nová agroenvi opatření z Programu rozvoje venkova. Odkládá se také termín první seče travních porostů do 31. července daného kalendářního roku z původního termínu do 15. července, u druhé seče pak do 31. října daného roku místo do 15. října.

„Posunem termínů sečí chceme odstranit problémy při dlouhodobějších deštích, kvůli nimž zemědělci nemohli splnit stanovené datum a museli složitě dokladovat klimatické podmínky dotčeného území,“ odůvodnil zjednodušení ministr zemědělství.

Druhým schváleným materiálem je zcela nové nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, kterým stát zajistí zavedení jednoho ze stěžejních opatření v ose II. Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Jeho cílem je podpora využití zemědělské půdy v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí a krajiny, zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržby krajiny.

Toto nové nařízení navazuje na původní nařízení č. 242/2004 Sb., podle kterého lze i nadále podávat žádosti o poskytování dotace podle pětiletých závazků a setrvat v plnění podmínek tohoto nařízení. „Je tu ovšem zakotvená i možnost, aby žadatelé mohli přestoupit do agroenvironmentálních opatření podle nového nařízení vlády. Nehrozí jim přitom sankce za to, že zruší svůj původní pětiletý závazek,“ doplnil ministr Gandalovič.