KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kontroly ČSSZ 

25/04/07

Zdroj: ČSSZ

Všechny organizace a malé organizace kontroluje ČSSZ v pravidelných dvouletých cyklech. Na co se kontroly zaměřují a v čem loni organizace nejvíce chybovaly?

ČSSZ provádí kontroly každé dva roky, a to proto, aby případné problémy odhalila co nejdříve a zjednala nápravu v okamžiku, kdy je ještě možná. Pokud například dluh na pojistném vznikl kvůli špatnému stanovení výše pojistného, je organizace a malá organizace ještě schopná částku doplatit.

Plánované kontroly se tak zaměřují především na správné stanovení vyměřovacího základu, výpočet pojistného a na plnění povinností v oblasti nemocenského a důchodového pojištění. Například sledují, zda organizace a malé organizace správně vypočítávají a vyplácejí dávky nemocenského pojištění svým zaměstnancům. Neplánované kontroly souvisejí se vznikem organizace či malé organizace. Jejich účelem je zjistit a zároveň odstranit chyby, které vznikají kvůli neznalosti právních předpisů. Při ukončení činnosti organizace a malé organizace naopak probíhá tzv. kontrola likvidační.

V roce 2006 organizace a malé organizace nejčastěji chybovaly zejména kvůli neznalosti platné právní úpravy či proto, že aktuální právní předpis špatně aplikovaly. Nejvíc porušení kontroloři zjistili:

  • v nemocenském pojištění – kontrolované subjekty chybovaly při stanovení, výpočtu a výplatě dávek nemocenského pojištění svým zaměstnancům, či neplnily vůbec nebo včas ohlašovací povinnost (například pozdě posílaly přihlášky/odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění),
  • při placení pojistného – organizace a malé organizace chybně stanovily vyměřovací základ pro odvod pojistné na sociální zabezpečení,
  • v důchodovém pojištění – organizace chybovaly při vedení a vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP), neplnily ohlašovací povinnost,
  • při aplikaci práva EU – organizace chybovaly při vysílání pracovníků, kdy řešily určování příslušnosti k právním předpisům ČR či jiného členského státu a při vystavování příslušných E formulářů.

Česká správa sociálního zabezpečení provedla v loňském roce 163 855 kontrol plnění povinností organizací. Na jejich základě vystavila 5 501 platebních výměrů na celkem 81 milionů 260 tisíc korun. Tuto částku musí organizace s více než 25 zaměstnanci a malé organizace doplatit na pojistném na sociální zabezpečení a penále proto, že pochybily při plnění svých povinností v oblasti sociálního zabezpečení. Z více než 81 milionů tvoří 66 milionů 524 tisíc korun dlužné pojistné, zbývajících 14 milionů 736 tisíc korun je vypočtené penále. Nejvíc kontrol se v roce 2006 uskutečnilo Praze – celkem 30 246. Na jejich základě Pražská správa sociálního zabezpečení vystavila celkem 1 267 platebních výměrů na celkovou částku 30 milionů 351 tisíc korun, z toho 23 milionů 13 tisíc korun bylo dlužné pojistné, zbývajících 7 milionů 338 tisíc korun pak penále.

Kontroloři ČSSZ dále uložili 1 209 pokut v celkové výši 3 755 400 korun. Především je dali za nesoučinnost zaměstnavatelů při kontrole a za neplnění ohlašovacích povinností organizací a malých organizací. Nejvíc pokut dostali zaměstnavatelé v Královéhradeckém kraji – celkem jich bylo 596 v celkové výši 1 220 500 korun, z toho 82 pokut dostaly organizace, zbývajících 514 pak malé organizace.

Na základě kontrol nařídila pracoviště ČSSZ celkem 11 042 nápravných opatření směřujících k odstranění zjištěných nedostatků, z toho 8 818 bylo v nemocenském pojištění a 2 224 v důchodovém pojištění.

Kontroly plnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení provádělo v roce 2006 celkem 793 zaměstnanců ČSSZ ze všech 92 pracovišť v celé České republice. 137 330 kontrol bylo plánovaných, dalších 26 525 kontrol provedli kontroloři ČSSZ nad plán. V praxi to znamená, že ČSSZ v roce 2006 zkontrolovala téměř 63 % všech organizací a malých organizací.

Zařazeno v Aktuality