KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

K novele zákona o dani z nemovitostí, která bude předložena v rámci daňové reformy

24/04/07

Zdroj: Ministerstvo financí

Je navrhováno osvobodit  od daně  zemědělské pozemky členěné podle druhu na ornou půdu, chmelnice, vinice, ovocné sady a trvalé travní porosty. Obec si dále v obecně závazné vyhlášce může stanovit, že tyto pozemky se neosvobozují, pokud se nacházejí v zastavěném  území obce nebo zastavitelných plochách obce.

Osvobození od daně z pozemků se nevztahuje na zahrady, které sice jsou v katastrech nemovitostí vedeny jako zemědělský půdní fond, avšak jsou umístěny převážně v intravilánu  obce a zejména ve městech (např. u rodinných domů), neslouží k podnikání. Ve vztahu k infrastruktuře mají spíše zatěžující charakter. 

V důsledku takto navrženého osvobození  by došlo  k výpadku  daňových příjmů obcí ve výši cca 1,4 mld Kč, pokud by současně nedošlo k další právní úpravě kompenzací, která by tento propad v příjmech zmírnila nebo úplně nahradila. Daň z nemovitostí je plně  příjmem rozpočtu obcí a dosavadní sazby daně jsou platné od 1.1.1993, kdy nabyl účinnosti zákon o dani z nemovitostí. Ke zmírnění dopadů obce získají možnost kompenzace svých příjmů za osvobozené zemědělské pozemky formou zvýšení zdanění nemovitostí zatěžujících infrastrukturu obcí. Jedná se o úpravu  koeficientu u sazby daně malých obcí a zavedení fakultativního místního koeficientu.

Konkrétně se provádí úprava koeficientů u sazby daně u malých obcí.

Základní sazba daně 1 Kč za 1 m2, se týká především obytných domů, a jejich příslušenství, bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů  a v omezené míře stavebních pozemků.

Tato základní sazba daně se nyní násobí  koeficientem podle počtu obyvatel v obcích. Koeficient 0,3 je v obcích do 300 obyvatel, koeficient 0,6 v obcích nad 300 obyvatel do 600 obyvatel. Navržená úprava ruší tyto dosavadní koeficienty a nahrazuje je koeficientem 1,0. Doposud  tento koeficient 1,0 mají obce s počtem 600 -1000 obyvatel. Ve všech obcích do 1000 obyvatel se tak stanoví koeficient 1,0. V praxi   to znamená, že poplatník u uvedených nemovitostí   místo dosavadních  0,30 Kč  nebo 0,60 Kč za 1 m2  zaplatí 1 Kč
za 1 m2 , tzn.  z rodinného  domu   o zastavěné ploše 100 m2  namísto dosavadních 30 Kč
nebo 60 Kč bude roční daň ze staveb činit 100 Kč.

Výpočty, které byly uvedeny v MF Dnes dne 13.4.2007 byly chybné a zavádějící.

U příkladu rodinného domku o výměře 200 m2  a pozemku o výměře 1000 m2   by byla daňová povinnost 160 Kč (nikoliv 260 Kč jak uvádí MFD)a po zavedení koeficientu 1,0 bude daňová povinnost 300 Kč, (nikoliv 850 Kč, jak uvádí MFD).  Pokud jde o rekreační objekty  a jejich pozemky, na základě  této změny koeficientu nedojde k žádné změně, protože koeficient 1,0 se nevztahuje ani na rekreační chalupy ani na pozemky.
 
Dosavadní výnos z těchto druhů nemovitostí  byl pro obce do 600 obyvatel zanedbatelný. Obce se rozrůstají, zvyšují se požadavky na financování infrastruktury, přičemž  nové stavby obytných domů jsou osvobozeny na dobu 15 let od placení daně ze staveb.

Za předpokladu zachování dosavadních koeficientů stanovených ze zákona 0,3 a 0,6 , výběr daně z nemovitostí by pozbyl významu a správa této daně by byla zcela neefektivní zejména s ohledem na poměr výběru daně a nákladovosti správy.

Dále se ke kompenzaci propadu daňových příjmů obce v důsledku osvobození zemědělských pozemků  nově navrhuje zavedení fakultativního  místního  koeficientu ve výši  2, 3, 4 nebo 5,  kterým se vynásobí celková daňová  povinnost poplatníka. Obec pro všechny nemovitosti, které jsou předmětem zdanění na celém jejím území,  stanoví pouze jeden koeficient  a tímto koeficientem  se vynásobí daňová povinnost poplatníka. Jde výlučně o rozhodnutí obce, zda přistoupí ke stanovení místního koeficientu. Velmi záleží na poměru zemědělské půdy, její bonity, počtu staveb v obci a výši koeficientu. V některých případech při  nastavení vyššího místního koeficientu, zejména ve větších městech, by mohlo dojít k podstatnému zvýšení dosavadního výnosu daně.