KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Bude potřeba zajistit více potravin, vody a energie

11/04/07

Zdroj: ÚZPI

Počet obyvatelstva na zeměkouli vzroste do roku 2050 na 9,2 miliardy lidí. Navzdory mírnému poklesu počtu narozených dětí došlo k meziročnímu nárůstu počtu obyvatel zeměkoule o 78 milionů lidí. Podle střední varianty nejnovějšího projektu OSN by mělo do roku 2050 dojít k nárůstu světové populace o 2,5 miliardy lidí.

V polovině tohoto století by na naší planetě mělo žít 9,2 miliardy lidí. V současné době je to 6,7 miliard. V budoucnu bude narůstat výhradně počet obyvatel v rozvojových zemích, kde v průběhu příštích 43 let vzroste populace z 5,4 na 7,9 miliard lidí. V průmyslových zemích naproti tomu zůstane počet obyvatel téměř konstantní (okolo 1,2 miliardy lidí).

Razantní nárůst počtu obyvatel v 50 nejchudších zemích světa

Především nejméně rozvinuté země se budou potýkat se stále razantnějším nárůstem počtu jejich obyvatel. V 50 nejchudších zemích světa dojde k více než zdvojnásobení počtu obyvatel, ze současných 0,8 na 1,7 miliard. V zemích s nižší věkovou skladbou jako je Afghánistán, Uganda, Nigérie nebo Kongo by dokonce mělo ve sledovaném období dojít ke ztrojnásobení počtu jejích obyvatel. V těchto zemích je nezbytné výrazně posílit opatření v rámci plánovaného rodičovství, protože jen tak bude možné zpomalit nárůst počtu obyvatel a úspěšněji bojovat s chudobou Razantní nárůst populace již dnes nadměrně zatěžuje systém zdravotnické péče a vzdělávání.

Projekty OSN vycházejí z předpokladu, že průměrná fertilita v rozvojových zemích do roku 2050 poklesne ze současných 2,75 na 2,05 dítěte na jednu ženu. Aby však bylo možné tohoto vytčeného cíle dosáhnout, vyžádá si to jenom v Africe finanční investici směřující do služeb zabývajících se plánováním rodiny ve výši 70 milionů USD ročně.

HIV/AIDS zkracuje střední délku života v Africe

Ačkoliv počet nemocných AIDS, kteří se podrobují antiretrovirální léčbě významně stoupá, má toto onemocnění stále devastující vliv na střední délku života obyvatel mnoha rozvojových zemí. V jižní Africe, kde je nejvyšší výskyt HIV infekcí došlo vlivem syndromu získaného selhání imunity k dramatickému poklesu průměrné střední délky života ze 62 (1990 – 1995) na 49 let (2005 – 2010).

Pravděpodobně dojde nejdříve v roce 2045 k dosažení střední délky života srovnatelné s počátkem 90. let. I přes vysokou mortalitu stoupá meziročně počet obyvatelstva v tomto regionu stále ještě o 0,6 %. Vedle léčby pacientů trpících AIDS bude do budoucna prioritou zabránit dalšímu šíření této infekce. Proto je zejména nutné posílit prevenci a zaměřit se také na opatření v rámci reprodukčního zdraví jako jsou např. plánování rodičovství a péče o těhotné ženy.

Obyvatelstvo stárne, zejména v průmyslově vyspělých zemích

Dalším trendem, který vyplývá z nových čísel OSN, je výrazné stárnutí světové populace, které se očekává do poloviny tohoto století. Počet osob starších 60 let by se měl do roku 2050 ztrojnásobit – ze současných 673 milionů na 2 miliardy. V průmyslově vyspělých zemích vzroste podíl osob starších 60 let ze 20 na 33 %. Následkem tohoto vývoje na každé narozené dítě připadnou více než 2 osoby starší 60 let.

Počet obyvatel v Evropě poklesne o 67 milionů lidí. Již nyní může 28 průmyslově vyspělých zemí zabránit poklesu počtu obyvatel nebo vykázat minimální přírůstek obyvatelstva jedině díky přílivu imigrantů. Také Německo se 150 000 přistěhovalci ročně patří do této skupiny.

http://www.animal-health-online.de/